Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 19.10.2007г. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ
22.05.2019
ПРЕКРАТЕНО Е ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОСПОРВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ ОТ НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО [ още ... ]

 

АНКЕТА

Как оценявате работата на Административен съд Кюстендил

 

1. Прозрачна ли е работата на Административен съд Кюстендил в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите?
а)  да, прозрачна е
б)  да, но само в отделни случаи
в)  не, но все пак си върши работата
г)  категорично не
д)  не мога да преценя
2. От къде получавате информация за дейността на Административен съд Кюстендил?
а)  медиите
б)  лично от хората, които са участвали в съдебни процеси
в)  от хора, които работят в съдебната система
г)  не се интересувам
3. Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Административен съд Кюстендил?
а)  има ясни правила, които се спазват от всички
б)  отношението към всички е еднакво
в)  обслужването зависи от служителя
г)  обслужването не е добро
д)  нямам мнение
4. Ще се подобри ли работата в Административен съд Кюстендил чрез граждански инициативи?
а)  със сигурност би се подобрила
б)  по-скоро би се подобрила
в)  по-скоро не
г)  не мога да преценя
5. Какви разяснения относно дейността на съда бихте желали да получите?
а)  повече информация за съдебните дела / какви са правата и задълженията на гражданите, как съдът търси отговорност за изпълнение на дадените решения/
б)  да има повече информация за рутинното издаване на съдебни документи;
в)  да има граждански обсъждания заедно със съда за крупни дела.
6. Как оценявате връзката Административен съд Кюстендил – медии?
а)  задължителна;
б)  добра практика;
в)  наложителна;
г)  слабо ефективна
7. Според Вас разумен ли е срока, в който се разглеждат делата в Административен съд Кюстендил?
а)  разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
б)  делата се разглеждат в разумен срок
в)  не мога да преценя
8. Според Вас отлагат ли се често делата в Административен съд Кюстендил?
а)  отлагат се прекалено често;
б)  отлагат се толкова, колкото е необходимо;
в)  не мога да преценя
9. Според Вас кои са основните причини за отлагането на делата в Административен съд Кюстендил?
а)  представяне на болнични листове от адвокатите и страните;
б)  неправилно призоваване на страните по делото;
в)  искания за представяне на нови доказателства;
г)  неявяване на адвокати поради ангажираност по друго дело
д)  не мога да преценя
10. Според Вас по чия вина се отлагат делата в Административен съд Кюстендил?
а)  съд
б)  адвокати
в)  свидетели
г)  другата страна
д)  вещите лица
е)  служителите в съда
ж)  друго
11. Според Вас какъв е разумният срок за насрочване на ново съдебно заседание в Административен съд Кюстендил?
а)  2 седмици;
б)  1 месец;
в)  2 месеца;
г)  3 месеца;
д)  повече
12. Досега използвали ли сте услугите на администрацията в Административен съд Кюстендил?
а)  да
б)  не
13. Лесно ли се намира информация за администрацията на Административен съд Кюстендил и нейните услуги?
а)  да
б)  не
в)  колебая се да отговоря
г)  не знам
14.  Писмената информация /табели, брошури, писма, образци на формуляри/ е:
    * ясна
а)  да
б)  не
в)  не знам
   * точна
а)  да
б)  не
в)  не знам
   * пълна
а)  да
б)  не
в)  не знам
15.  Устните обяснения, които дават служителите от Административен съд са:
   * ясни/лесно разбираеми
а)  да
б)  не
в)  не знам
   *точни
а)  да
б)  не
в)  не знам
   *пълни
а)  да
б)  не
в)  не знам
16. Отношението на служителите от Административен съд Кюстендил към клиентите e:
* Служителите се държат с клиентите вежливо и с уважение
а)  да
б)  не
в)  не знам
 * Служителите разбират моя проблем/ моето запитване
а)  да
б)  не
в)  не знам
17. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение в работата на Административен съд Кюстендил?
а)  достъп до информация
б)  отношението на служителите към клиентите
в)  знанията и уменията на служители
г)  обстановката, в която се предоставят услугите
18. По Ваше мнение, независим ли е Административен съд Кюстендил във вашето населено място от:
а)  натиск от страна на престъпни групи;
б)  натиск от страна на икономически групи
в)  политически натиск
19. Забелязвате ли някакви значителни промени по отношение на информацията, която се предоставя за работата на Административен съд Кюстендил?
а)  да, има повече информация;
б)  няма промяна;
в)  има по-малко информация
20. Ако решението на съдия от Административен съд Кюстендил се обжалва, доколко според Вас е възможно на по-горната инстанция да се постигне по-голяма справедливост?
а)  в голяма степен
б)  в известна степен
в)  в малка степен
21. Вие лично интересувате ли се и до каква степен от работата на Административен съд Кюстендил във вашето населено място?
а)  интересувам се силно
б)  интересувам се в известна степен
в)  не се интересувам

 

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2007 - 2012 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас