Р Е Ш Е Н И Е

                                              08.05.2018 г.

 

Номер            109                      2 0 1 8 година                    гр. Кюстендил

 

                             В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд

на седемнадесети април                                                2 0 1 8 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                        Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Светла Кърлова

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 362 по описа за 2017 г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е образувано по жалба на П.Д.П., чрез пълномощника си Д.П. ***, против Отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Кюстендил, обективиран в писмо изх. № 20-58754/19.10.2017 г., с което е прекратено образуваното производство по Заявление рег. № 01-315662/11.10.2017 г. за издаване на удостоверение за приет проект за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър и издаване на схема на самостоятелен обект „Кафе – аператив“, находящ се в гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“.  Изложени са доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт, относно направения отказ. Прави се искане за отмяна на атакуваният административен акт, ведно със законните последици.

         Ответната страна - Началникът на СГКК гр. Кюстендил, не  изразява становище по жалбата.

         Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168 ал. 1 от АПК и съобразно критериите по чл. 146 от АПК, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна. Съображенията за това са следните:        

         Административното производство, приключило с издаване на обжалваното писмо, е започнало по заявление вх. № 01-315662/11.10.2017 г. до СГКК гр. Кюстендил, депозирано от Д.П.П., пълномощник на П.Д.П., с искане за нанасяне на нов самостоятелен обект в сграда с трайно предназначение „за търговска дейност“, с административен адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, търговски обект „Кристал“, вписване на собственост в КК и КР на недвижимите имоти. Основание за нанасянето на новия самостоятелен обект в сграда е на основание чл. 53а т. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и представените от заявителя документи за собственост: нотариален акт за собственост – покупко – продажба № 159 от 29.11.2001 г., т. V, рег. № 2894, дело № 1491; договор за делба № 240 от 16.12.2003 г., т. ІІ, рег. № 2953 на СВ – ДРС и одобрен инвестиционен проект. Изготвена е схема – проект за изменение на кадастралната карта, на основание на одобрен още 1999 г. инвестиционен проект № 93, част „Архитектура“ и оглед на място.

         Сезиран с цитираното заявление, Началникът на СГКК – Кюстендил приема, че искането за издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на КК и КР, нанасяне на настъпили промени в КР на недвижимите имоти и издаване схема на самостоятелен обект в сграда, се отнася за временен търговски обект. Приема, че съгласно чл. 38 ал. 4 т. 3 от Наредба № РД-02-20-05/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, тези обекти не се нанасят в КК, не се записват в КР, а за удостоверяване на правото на собственост или на други права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър. Предвид на това прекратява производството по заявлението.    

        С оспореното писмо, по същество отказ, изх. № 20-58754/19.10.2017 г., Началникът на СГКК Кюстендил уведомява жалбоподателя за решението си.

        Писмото е съобщено на заинтересованото лице П.П., чрез пълномощника му Д.П., като жалбата му е депозирана в законовия срок - на 31.10.2017 г. Жалбата е от собственик на имот посочен в заявлението с ид. 68789.20.472.2, заедно с построената в тези имот сграда, съгласно нотариален акт № 159 /29.11.2001 г., том V, рег. № 2894, дело № 1491 на РС. Дупница, поради която се явява процесуално допустима.

        Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствения материал по делото в съответствие с изискванията на чл. 168 ал. 1 от АПК относно предмета на съдебна проверка, счита оспорения административен акт за незаконосъобразен и ще уважи жалбата.

        Оспореният административен акт не е заповед, а писмо, но според съда това не се отразява върху валидността му. Писмото има белезите на ИАА, доколкото по същество обективира отказ на началника на СГКК - Кюстендил да извърши изменение на кадастралната карта. Издадено е от компетентен орган и в съответната писмена форма. По отношение компетентността на издателя на акта, която е предпоставка за неговата валидност, констатациите са за наличие на  териториална и материална компетентност на органа в лицето на Началника на СГКК гр. Кюстендил.   

       Оспореният акт е издаден при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, довело  до неправилно приложени  и на материалния закон.

       Не се спори по делото, че е подадено заявление вх. № 01-315662/11.10.2017 г. от жалбоподателя за приемане на проект за изменение на КК и КР на гр. Дупница с обект: „Схема на самостоятелни обекти по етажи в сграда 68789.20.472.2“, за нанасяне на обекти подробно описани в същото. Конкретното искане, съгласно молба мх. № 4809/07.12.2017 г. на Д.П. – процесуален представител на жалбоподателя П.П., е нанасяне на нов самостоятелен обокт в сграда с трайно предназначение “за търговска дейност“, с административен център: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, търговски обект „Кристал, съответно вписване на собственост в КК и КР на недвижимите имоти.  Основанието за нанасяне на новия самостоятелен обект в сграда е чл. 53а т. 3 от ЗКИР, съгласно представените писмени доказателства.  Същият касае нанасяне на нови, както и разделяне, съединяване или заличаване на съществуващи сгради или самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура.

      При тези обстоятелства, административнияо орган е приел, че съгласно чл. 38 ал. 4 т. 3 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КК и КР, която е приел, че гласи следното: „Заснемат се всички сгради с изключение на временни сгради във връзка с извършване на строителство, както и сградите и съоръженията съгласно § 182 ПЗРЗИДЗУТ /ДВ, бр. 65/2003 г./“ и съгласно приложените документи е приел, че обекта, за който се иска нанасяне е такъв и е прекратил производството по подаденото заявление.  

      Настоящият състав на съда приема, че органът неправилно е определил реда на процедиране. Съдът намира, че органът е нарушил разпоредбата на чл. 35 от АПК. Това е една от процесуалните норми, чието нарушение по правило води до невъзможност да се установят юридическите факти, относими към спора и с оглед на това да се приложи правилно и материалния закон. Административният орган не е положил нужните усилия, за да събере доказателства, от които да е видно на какво се дължи исканата промяна, съответно какъв е обекта, за който се иска нанасяне в КК и КР.

     Визирана от органа в писмото е нормата на чл. 38 ал. 4 т. 3 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., която обаче касае „паянтови стопански сгради без масивни основи, паянтови стопански сгради с масивни основи, които са с височина, по – малка от 2 м, или с площ, по малка от 3 кв.м.“. Посочената в писмото норма е тази посочена в чл. 38 ал. 4 т. 2 от Наредбата. Съдът обаче, не може да гадае дали е допусната техническа грешка при изписването на цитираната норма или това е действителната воля на органа. По преписката не се представят никакви други документи, които да са изискани от административният орган, с оглед изясняване на статута на обекта, за който се иска нанасяне в КК и КР, освен представените от самия заявител. При тези доказателства за съда се явява невъзможно да извърши контрол за законосъобразност на издадения административен акт, съответно да извърши преценка за процедурата, която следва да се приложи относно исканото изменение.         

         Доводите на административния орган, че обектът, за който се иска нанасяне на кадастралната карта на гр. Дупница, без да се прилагат каквито и да е доказателства за това, че същият представлява временен търговски обект, не е основание за отказ по процедурата по подаденото заявление. Горното се явява съществено нарушение на процедурата по изменение на кадастралната карта и е основание за отмяна на оспореното писмо, доколкото не са изяснени фактите и обстоятелствата от значение за случая, съгласно чл. 35 и сл. от АПК. Това налага връщането на делото като преписка на административния орган, за продължаване на производството по изменение/допълване на кадастралния план на гр. Дупница по подаденото заявление вх. № 01-315662/11.10.2017 г. до СГКК – Кюстендил, след извършване на цялостно изясняване на приложимата процедура по същото.   

        

         Водим от гореизложеното и на основание чл. 172 ал. 2 във вр. с чл. 173 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                             Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ  Отказ на Началника на СГКК - Кюстендил за администриране на заявление с вх. № 01-315662/11.10.2017 г., обективиран в писмо изх. 20-58754/19.10.2014 г. и

         ВРЪЩА делото като преписка на Началника на СГКК - Кюстендил за продължаване на производството по подаденото заявление, съгласно дадените указания по прилагането и тълкуването на закона.    

         Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Р. България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                               Административен съдия: