Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  110

гр.Кюстендил, 09.05.2018г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на двадесет и шести април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Лидия Стоилова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№435/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

 Л.Л.К., ЕГН ********** и И.Д.К., ЕГН ********** и двамата от гр.Кюстендил, ул.“Ц.О.“ № *** оспорват отказ за издаване на виза за проектиране за „Жилищна сграда с магазини и гаражи“ в ПИ с идентификатор 41112.504.1160 по КККР на гр.Кюстендил, обективиран в писмо изх.№94-00-4303/01.12.2016г. на гл.архитект на Община Кюстендил. Изложени са съображения за незаконосъобразност на акта, поради допуснати съществени нарушения на административно производствените правила и материалния закон. Претендират се разноски.

Ответникът лично и чрез пълномощника излага съображения за неоснователност на жалбата.

Делото се разглежда повторно, след като с решение на ВАС по адм.д.№7729/2017г. е отменено решението на КАС, постановено по адм.д.№384/2016г. и е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.                    

                  Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 Жалбоподателите се легитимират като собственици на ПИ, за който е отреден УПИ ІІ-1160, 1161 в кв.396 по плана на кв.Р.В.на гр.Кюстендил, идентичен с ПИ с идентификатор 41112.504.1160 по КККР на гр.Кюстендил, съгласно нот.акт №176, т.І, д.№113/2012г., нот.акт №137, т.ІІІ, д.№450/2015г. и договор за покупко-продажба на общински недвижим имот по реда на ЗОС от 24.02.2016г.

                  Производството по издаването на виза за проучване и проектиране е започнало по заявление вх.№94-00-4303/18.11.2016г. на Л. и И. К. за издаване на виза за проектиране при условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ.

Съгласно заповед №РД-00-1085/14.09.2012г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на ПУП, предвиждащ изменение на УПИ І – „за жилищни нужди, обществено обслужване и озеленяване“ и УПИ ІІ-7281, 7333 в кв.396 по плана на гр.Кюстендил, идентични с имоти с идентификатори по КККР на града 41112.504.1160, 41112.504.1161 и 41112.504.1163 с промяна на предназначението на част от съществуващите озеленени площи в УПИ І на основание чл.62а, ал.3, т.2 от ЗУТ, като се образува нов УПИ ІІ – 1160, 1161 в кв.396. За същия е предвидено застрояване със следните допустими параметри – начин на застрояване – свободно; режим на устройство – смесена централна зона /Ц/; плътност на застрояване – мак.80%; интензивност на застрояване – мак.3; зелена площ – мин.20%; характер на застрояване – средноетажно с височина до 15 м.  

С решение №315/30.05.2013г. на Общински съвет – Кюстендил е разрешено изработването на ИПУП–ПРЗ на кв.Румяна войвода, което е с характера на предписание по чл.135, ал.3 от ЗУТ. Изготвеният предварителен проект не е съгласуван от ОбЕСУТ и с решение по протокол №6/04.03.2015г. е върнат за преработка. Изработен е нов проект, който е приет от ОбЕСУТ с решение по протокол №19/30.08.2017г. Решението е предшествано от обществено обсъждане на проекта, обективирано в протокол от 06.03.2018г. /приет като доказателство по делото/, от който се установява, че по отношение имота на жалбоподателите е отбелязано уважаване на възражението в аспекта, че за имота има ПУП, който е приложен по отношение на регулацията. Застрояването се прави свободно.

С оспорения акт е отказано издаването на виза за проектиране с мотивите, че имотът на заявителите попада в обхвата на ИПУП-ПЗР, поради което на основание чл.135, ал.6 от ЗУТ се спира прилагането на действащия устройствен план в частта, за която се отнася допуснатото изменение. За да се приложи нормата на чл.133, ал.6 от ЗУТ следва изработваният проект за ПУП да не променя предвижданията на действия ПУП, а това в случая не е така, доколкото е налице разлика в устройствените показатели - начин на застрояване, устройствена зона, плътност на застрояване, минимална озеленена площ.        

Изготвено и прието при повторното разглеждане на делото е заключение вх.№1674/04.04.2018г. на в.л. А.А.. В него е посочено, че съгласно:   

1/одобрения проект за изменение на ПУП със заповед №РД-00-1085/14.09.2012г. за имота на жалбоподателите са одобрени следните устройствени показатели: начин на застрояване – свободно; режим на устройство – смесена централна зона /Ц/; плътност на застрояването – мак.80%; интензивност на застрояването – мак.3; озеленена площ – мин.20%, като 1/4 от нея да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; характер на застрояването – средноетажно с височина до 15 м.;

2/ изготвен проект за ИПУП- ПЗР /не приет/ към момента на постановяване на оспорения отказ на гл.архитект на Община Кюстендил устройствените показатели за ПИ 41112.504.1160 са начин на застрояване – свързано /с УПИ ІV-1158, 2058 в кв.396/; режим на устройство – преобладаващо комплексно застрояване /Жк/; плътност на застрояването – до 40%; интензивност на застрояването – до 3; озеленена площ – мин.40%, като 1/3 от нея да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

3/ в приетия от ОбЕСУТ с решение по протокол №19/30.08.2017г. проект за ИПУП-ПЗР за кв.Р.В.имотът на жалбоподателите е означен като УПИ ІІІ-2127 и в плана за застрояване е без означена матрица за устройствени показатели. Той е показан с цвят за ниско застрояване и е посочено свързано застрояване с УПИ ІV-1158, 1159, 2057 в кв.396, за който има посочени следните  устройствените показатели: начин на застрояване – свързано; режим на устройство – преобладаващо ниско застрояване /Жк/; плътност на застрояването – до 30%; интензивност на застрояването – до 1; озеленена площ – мин.60%, като 1/3 от нея да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност. Вещото лице сочи, че в противоречие с посочените в графиката линии за свързано застрояване, в матрицата е посочено свободно застрояване /“е“/. В забележка към таблицата с имотите в проекта е записано, че те се отнасят за имоти, урегулирани по реда на чл.16 от ЗУТ, а видно от таблицата УПИ ІІІ-2127 не е урегулиран по този ред. Изводът на експерта е, че при това положение показателите за УПИ ІV-1158, 1159, 2057 в кв.396 няма как да важат и за имота на жалбоподателите.     

Отделно от това вещото лице отбелязва, че съгласно чл.103а, ал.3 от ЗУТ с влизането в сила на нов ОУП се спира действието по прилагането на заварените ПУП, в частите, в които с ОУП се предвижда промяна на предназначението и начина на устройството на ПИ в случаите по ал.1, т.е. само за изграждане на обекти публична държавна или публична общинска собственост, както и с цел опазване на обществените интереси. Застрояването в имота на жалбоподателите не попада в нито една от хипотезите на чл.103а, ал.1 от ЗУТ.

                  С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок, от процесуално легитимни субекти и пред компетентен да я разгледа съд. След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт по реда на чл.168 от АПК на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, съдът счита следното:

Оспореният отказ е индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.1 от АПК и като такъв е издаден от компетентен орган по см. на чл.140, ал.1 от ЗУТ, в кръга на функционалните и териториалните му правомощия, в предвидената от закона писмена форма, със съдържание, което отговаря на изискването за мотивиране. По своята форма и съдържание отказът за издаване на виза за проектиране отговаря на изискванията на чл.59 от АПК – съдържа фактически и правни основания, които обективират в пълна степен волята на органа. Спазени са административно производствените правила.

                  Оспореният акт не е съответен на материалния закон. Съгласно разпоредбата чл.140, ал.2 от ЗУТ визата за проектиране представлява копие от действащ ПУП с обхват ПИ и съседните му имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения по чл.36. В настоящият казус жалбоподателите основават искането си за издаване на виза на чл.133, ал.6 от ЗУТ, според който план-извадка не се изработва за части от територията, за които изработваният проект за ПУП не променя предвижданията на действащ ПУП. В тези случаи задължително се издава виза за проектиране. Следователно, за да се прецени законосъобразността на отказа е необходимо да се установи има ли разлики в предвижданията за застрояване с изработвания проект за ИПУП спрямо тези по действащия ПУП, касателно имота на жалбоподателите.

Безспорно по делото е, че предвиденото с исканата виза за проектиране застрояване е в съответствие с устройствените показатели на действащия ПУП за УПИ ІІ-1160, 1161 в кв.396 на кв.Р.В.на гр.Кюстендил, одобрен със заповед №РД-00-1085/14.09.2012г., които са: начин на застрояване – свободно; режим на устройство – смесена централна зона /Ц/; плътност на застрояването – мак.80%; интензивност на застрояването – мак.3; озеленена площ – мин.20%, като 1/4 от нея да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; характер на застрояването – средноетажно с височина до 15 м.

Същевременно се установява, че с решение №315/30.05.2013г. на Общински съвет – Кюстендил е разрешено изработването на проект за ИПУП на кв.Румяна войвода, което е с характер на предписание по чл.135, ал.3 от ЗУТ, поради което според нормата на чл.135, ал.6 от ЗУТ се спира прилагането на действащия ПУП в частта, за която се отнася. Първоначално изготвеният проект не е съгласуван, видно от решение по протокол №6/04.03.2015г., но с решение по протокол №19/30.08.2017г. на ОбЕСУТ това е сторено. При съпоставката на действащия ПУП за имота на жалбоподателите и изработения проект за ИПУП, на база заключение вх.№1674/04.04.2018г. на в.л. А.А., което съдът кредитира като обективно и съобразено с доказателствата по делото и относимите правни норми и графичната част от проекта за изменение на плана, съдът приема, че в случая намира приложение нормата на чл.133, ал.6 от ЗУТ и издаване на виза на жалбоподателите се дължи, доколкото с изработваният проект за ПУП не се променят предвижданията на действащия ПУП, касателно ПИ с идентификатор 41112.504.1160, означен в проекта като УПИ ІІІ-2127. Изводът съдът обосновава със следното: Устройствените показатели по изготвения проект за ИПУП- ПЗР, но неприет, видно от решение по протокол №6/04.03.2015г. съдът намира за неотносими към правния спор с оглед именно на несъществуването му в правния мир – в производството по издаването на ИАА следва да се съобразяват всички доказателствени средства, факти и обстоятелства, настъпили до приключване на спора, вкл. и при съдебно оспорване. В съгласувания от ОбЕСУТ с решение по протокол №19/30.08.2017г. проект за ИПУП-ПЗР за кв.Р.В.имотът на жалбоподателите е означен като УПИ ІІІ-2127, но в плана за застрояване е без означена матрица за устройствени показатели. Той е показан с цвят за ниско застрояване и е посочено свързано застрояване с УПИ ІV-1158, 1159, 2057 в кв.396, за който има посочени устройствени показатели. В противоречие с посочените в графиката линии за свързано застрояване в матрицата е посочено свободно застрояване /“е“/. Тук съдът отчита и  общественото обсъждане на проекта, обективирано в протокол от 06.03.2018г. /приет като доказателство по делото/, от който се установява, че по отношение имота на жалбоподателите е отбелязано уважаване на възражението в аспекта, че за имота има ПУП, който е приложен по отношение на регулацията и застрояването се прави свободно. В забележка към таблицата с имотите в проекта е записано, че те се отнасят за имоти, урегулирани по реда на чл.16 от ЗУТ, а видно от таблицата УПИ ІІІ-2127 не е урегулиран по този ред. Т.е. установява се от писмените доказателствени средства, че имотът на жалбоподателите няма предвидени устройствени показатели по проекта, налице е несъответствие между линиите в графичната част на проекта и матрицата, липсва отбелязване на имота в таблицата, за която се отнасят посочените устройствени показатели в проекта за изменение на ПУП. Следователно се налага извода, че за УПИ ІІІ-2127 не са налице предвиждания, различни от предвижданията по действащия ПУП, поради което е и приложима разпоредбата на чл.133, ал.6 от ЗУТ и се дължи издаването на виза.

Неоснователно е възражението на ответника, че с влизането в сила на нов ОУП се спира действието по прилагането на заварените ПУП в частите, за които с ОУП се предвижда промяна на предначначението и начина на устройство на ПИ.  Съгласно разпоредбата на чл.103а, ал.3 от ЗУТ с влизането в сила на нов ОУП се спира действието по прилагането на заварените ПУП, в частите, в които с ОУП се предвижда промяна на предназначението и начина на устройството на ПИ в случаите по ал.1, т.е. само за изграждане на обекти публична държавна или публична общинска собственост, както и с цел опазване на обществените интереси. Застрояването в имота на жалбоподателите не попада в нито една от хипотезите на чл.103а, ал.1 от ЗУТ.

Предвид гореизложеното съдът счита, че са налице основанията за отмяна по чл.146, т.4 от АПК. Отказът за издаване на виза за проектиране изх.№94-00-4303/01.12.2016г. на главния архитект на Община Кюстендил е незаконосъобразен, като издаден в противоречие с материалния закон. Жалбата ще бъде уважена като основателна, а актът - отменен. Преписката ще бъде върната за ново произнасяне от органа при спазване указанията на съда и закона.

                  С оглед изхода от делото, на основание чл.143, ал.1 от АПК, на жалбоподателите общо се дължат разноски, платими от Община Кюстендил сторени при първоначалното разглеждане на делото в размер на 1560 лв. /10 лв. държавна такса, 1200 лв. адвокатско възнаграждение и 350 лв. възнаграждение за вещо лице/, а на И.К. се дължат разноски, платими от Община Кюстендил сторени при повторното разглеждане на делото в размер на 800 лв. /600 лв. адвокатско възнаграждение и 200 лв. възнаграждение за вещо лице/.

                  Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

                                                               Р   Е   Ш   И:

 

                  ОТМЕНЯ отказ за издаване на виза за проектиране за „Жилищна сграда с магазини и гаражи“ в ПИ с идентификатор 41112.504.1160 по КККР на гр.Кюстендил, обективиран в писмо изх.№94-00-4303/01.12.2016г. на гл.архитект на Община Кюстендил, постановен по заявление на Л.Л.К., ЕГН ********** и И.Д.К., ЕГН ********** и двамата от гр.Кюстендил, ул.“Ц.О.“ №205.

ВРЪЩА административната преписка на главния архитект на Община Кюстендил за произнасяне съобразно указанията на съда и закона.

ОСЪЖДА Община Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1 да заплати общо на Л.Л.К., ЕГН ********** и И.Д.К., ЕГН ********** и двамата от гр.Кюстендил, ул.“Ц.О.“ №*** сторените разноски при първоначалното разглеждане на делото в размер на 1560 лв. /хиляда петстотин и шестдесет/.

ОСЪЖДА Община Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1 да заплати на И.Д.К., ЕГН ********** *** сторените разноски при повторното разглеждане на делото в размер на 800 лв. /осемстотин/.

                  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: