Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е 103

гр.Кюстендил, 03.05.2018г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на двадесет  и шести април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Лидия Стоилова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№70/2018г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                К.Д.М., ЕГН ********** *** оспорва заповед №3282з-302/26.01.2018г. на директор ГД „ГП“ – София, с която на основание чл.159, ал.1, т.4 във вр.с чл.164, ал.3, т.1 от ЗМВР е преназначен на младши изпълнителска длъжност „старши полицай /водач на полицейско куче/“ в група „Охрана на държавната граница“ от ГПУ – Благоевград към РД „ГП“ – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност, поради нарушения на процесуалния и материалния закон. Претендират се разноски.

                 Ответникът чрез процесуалния представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендират се разноски за юрисконсултско възнаграждение.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Безспорно по делото е, че К.Д.М. до издаване на процесната заповед е заемал длъжността „старши полицай“ на ГКПП – Гюешево от ГПУ – Гюешево при РДГП – Кюстендил /срав. кадрова справка/. Представени са като доказателства специфична длъжностна характеристика за посочената длъжност, както и специфична длъжностна характеристика за длъжността, на която е преназначен – „старши полицай /водач на служебно куче/“ в група „Охрана на държавната граница“ от ГПУ – Благоевград към РДГП – Кюстендил.

Със заповед №3282з-302/26.01.2018г. на директор ГД „ГП“ – София жалбоподателят  е преназначен на младши изпълнителска длъжност „старши полицай /водач на полицейско куче/“ в група „Охрана на държавната граница“ от ГПУ – Благоевград към РДГП – Кюстендил на основание чл.159, ал.1, т.4 във вр.с чл.164, ал.3, т.1 от ЗМВР - установени незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнението на длъжността. Заповедта не е връчена на жалбоподателя.

                 От писмените доказателства по делото се установява, че до издаването на оспорената заповед се е стигнало след като със заповед №783/19.10.2017г. на директора на РДГП – Кюстендил е наредено извършването на проверка на ГКПП – Гюешево във връзка с получени данни за извършено нарушение на чл.30, ал.1, т.5 и чл.32, ал.1, т.5 от Инструкция №8121з-813/09.07.2015г. за реда и организацията за осъществяване на гранични проверки на ГКПП, а именно че на 28.07.2017г. македонските власти са регистрирали напускане на страната в 20.46ч. на две лица, които се връщат на македонска територия на 28.07.2017г. в 21.12ч. и 21.13ч. пеша, без извършена регистрация за влизане в РБългария и излизане от РБългария. Изготвена е справка, чието заключение е, че няма категорични доказателства за извършено нарушение на служебната дисциплина, както и няма данни, че нарушението е извършено от мл.инсп.С. А.С.ов.

Същевременно във връзка със заповед УРИ 3282з-2529/31.08.2017г. на директора на ГДГП - София е извършена проверка на ГКПП – Гюешево при РДГП – Кюстендил, обективирана в справка УРИ 3282з-25641/12.10.2017г. Поводът е получен анонимен сигнал с данни за корупционно поведение на полицейски служител на РДГП – Кюстендил, изразяващо се в искане на 20 евро за кафе от чужд гражданин. В сигнала е отразено, че в електронно издание на в.“Вяра“ на 30.08.2017г. са публикувани данни със заглавие „Служител на ГКПП – Гюешево заснет да иска 20 евро за кафе от чужденец с думите „Тук си има традиции“. Приложен е видеоматериал с липса на конкретни данни за дата и място на заснемане. Общите изводи са, че изнесените данни в анонимния сигнал не се потвърждават, поради липса на свидетели, достатъчно данни и съмнения в автентичността на предоставения видеоматериал. Констатирано е, че на 28.07.2017г. македонските власти са регистрирали напускане на страната в 20.46ч. на две лица, които се завръщат на територията на Македония на същия ден в 21.12ч. и 21.13ч., без извършена регистрация за влизане и излизане в/от РБългария в нарушение на Инструкция №8121з-813/09.07.2015г. Вероятно двете лица не са регистрирани от служители на ГКПП – Гюешево и в частност от служителя С. А. С.ов. Допълнително е установено, че лице Т.М.има регистрирано излизане от РМакедония на 28.07.2017г. в 20.54ч. с МПС с рег.№КU***DA, а други две лица – Б.Ш.и Х.Л.напускат пеша РМакедония на 28.07.2017г. в 20.46ч. и се връщат обратно в 21.12ч. и 21.13ч. След справка в ИИС е установено, че горепосочените лица нямат регистрирано влизане или излизане в/от РБългария за периода 01.01.2017г. до 25.09.2017г. Комисията е предложила изнесените данни в сигнала да се приемат за неоснователни; да се извърши проверка по констатиране нарушения на Инструкция №8121з-813/09.07.2015г.; да се изготви оценка за дейността на служителите на ГКПП – Гюешево С. А. С.ов и К.Д.М..

                Изготвено е предложение УРИ 4077р-8795/19.10.2017г. от директора на РДГП – Кюстендил до директора на ГДГП - София за извършване оценка на изпълнението на длъжността от държавния служител К.Д.М.. Със заповед №3282з-3065/24.10.2017г. на директора на ГДГП - София е определена комисия за извършване на оценката. Същата е събрала писмени доказателствени средства – докладни от началник смените, в които е работил К.М., събрани са статистически данни /за ползван платен годишен отпуск от служителя и регистрирани болнични листове, за резултатите от проведен годишен изпит по специализирана подготовка за 2017г., за изготвени АУАН от служителя, списък на регистрираните лица за оценявания период, за извършени ЩМП на ГКПП – Гюешево/, извършен  е преглед на записи от системата за видеонаблюдение на ГКПП – Гюешево. Видно от карта за оценка на изпълнението на длъжността жалбоподателят е получил обща оценка 11 точки, срещу която е възразил в срок. Със становище рег.№4077р-10498/11.12.2017г. комисията е разгледала възражението, аргументирала е поставените оценки по всеки един пункт и е потвърдила направената крайна оценка.

                Събрани са гласни доказателствени средства - показанията на свидетелите Ст.Р., В.С.ов, Св.П. и Д.Ц.. Първите двама свидетели поясняват работата на служителите на ГКПП – Гюешево във връзка с извършването на ЩМП, мястото на работа на всеки от служителите, координацията с останалите и с преките ръководители. От показанията на другите свидетели се установява работата на комисията, извършила оценката на К.М., начина на оценяване и мотивите за определянето на точките по отделните показатели.

                С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд. След служебна проверка по реда на чл.168 от АПК на законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, съдът намира същата за основателна, по следните съображения:

                  Оспорената заповед е валиден административен акт, тъй като е издадена от компетентен орган по см. на чл.159, ал.1, т.4, във вр. с чл.37, ал.1, т.1 от ЗМВР. Обективирана е в писмена форма и съдържа необходимите реквизити по чл.59, ал.2 от АПК - правни и фактически основания за издаването й. Като правно основание е посочен  чл.164, ал.3, т.1 от ЗМВР. Мотивите се съдържат в други документи, съставени с оглед предстоящото издаване на акта. Административният орган се е позовал на предложение №4077р-542/17.01.2018г. То е изготвено от директора на РДГП - Кюстендил в изпълнение на разпоредбата на чл.164, ал.3 от ЗМВР във вр. с чл.5, ал.1, т.3 от Наредба №8121з-310/17.07.2014г. за преназначаване на държавните служители в МВР. От съдържанието на предложението е видно, че в него са изложени фактически основания за преназначаване на оспорващия на друга длъжност в рамките на съответният вид длъжност - незадоволителни резултати от изпълнение на служебни задължения определени в длъжностната характеристика на държавният служител, установени от извършена оценка на изпълнение на длъжността, обективирана в карта за оценка изпълнението на длъжността. Предложението е част от административната преписка и съображенията изложени в него следва да се считат за такива за издаване на оспорената заповед. Освен посоченото предложение, като част от административната преписка са и други документи, в които се съдържат фактически основания за издаване на оспорената заповед – справка УРИ 3282р-25641/12.10.2017г., предложение УРИ 4077р-8795/19.10.2017г.

                  Съгласно разпоредбата на чл.164, ал.3, т.1 от ЗМВР държавният служител може да бъде преназначен по предложение на съответния ръководител на друга длъжност в рамките на съответния вид длъжност при установени незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнението на длъжността. Следователно, за да са налице материалноправните предпоставки на чл.164, ал.3, т.1 от ЗМВР, следва да бъде установено спазена ли е процедурата по преназначаване, регламентирана в издадената на основание ал.6 от цитираната правна норма Наредба №8121з-408/14.04.2015г. и извършеното такова съответно ли е на целта на закона.

                  Заповедта е издадена по предложение на директора на РДГП – Кюстендил, който е пряк ръководител на жалбоподателя, като по този начин е спазено изискването на чл.164, ал.3 от ЗМВР. Оспорващият не е запознат с предложението за преназначаване, но подобно изискване няма, тъй като то е предвидено само в случаите по чл.164, ал.2 от ЗМВР, какъвто настоящият не е. Извършена е оценка за изпълнението на длъжността, заемана от жалбоподателя за период над една година, от комисия, назначена съгласно чл.6 от Наредба №8121з-408/14.04.2015г. Видно от представената карта за оценка, са преценени критериите, регламентирани в чл.12 от същата наредба при съблюдаване и на длъжностната характеристика на служителя. Същият е запознат с оценката като се е  възползвал от правото си по чл.16 от Наредбата за подаване на възражение. Налице е произнасяне на комисията по него със становище рег.№4077р-10498/11.12.2017г. – същото е прието за неоснователно и оценката е потвърдена – 11 точки. Съдът счита, че извън неговата компетентност е да извършва преценка за правилността на поставената оценка по нормативно предвидените показатели и тя може да бъде контролирана единствено от органа по назначаването. Затова по аргумент от чл.16 от приложимата наредба, съдебният контрол е допустим само относно спазването на нормативноустановената процедура по оценяването. Поради това оплакванията на жалбоподателя за неправилно, неточно и субективно оценяване не могат да бъдат обсъждани от съда, тъй като той няма правомощия да преценява правилността на действията и актовете на административните органи от гледна точка на тяхната целесъобразност, а осъществява контрол само върху законосъобразността им.

Съдът счита, че преназначаването на жалбоподателя при условията на чл.164, ал.3, т.1 от ЗМВР на друга длъжност е в рамките на съответния вид длъжност. Между страните не е спорно, че до издаване на процесната заповед К.М. е изпълнявал длъжност от вид „младши изпълнителска“, със специфично наименование „младши инспектор“ и с длъжностно наименование „старши полицай“, съгласно длъжностна характеристика на л.133 от делото. Видно от длъжностната характеристика на л.131 от делото длъжността, на която е преназначен е от същия вид, със същото специфично наименование „младши инспектор, като длъжностното наименование е „старши полицай /водач на служебно куче/“. Анализът на специфични длъжностни характеристики за тези длъжности показва разлика по отношение на основните длъжностни задължения по тях, както и по отношение на изискванията за заемането и специфичните изисквания за изпълнението им, но това не обуславя извода, че преназначаването е извършено в нарушение на закона, тъй като новата длъжност е „друга“ в рамките на съответния вид длъжност по смисъла на чл.164, ал.3, т.1 от ЗМВР.

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредбата за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в МВР, оценка за изпълнение на длъжността се изготвя при несъответствие на изпълнението на длъжността с изискванията на длъжностната характеристика. Анализът на нормата сочи, че е необходимо да има данни за такова несъответствие, а не да се прилага самоцелно. Събраният доказателствен материал не установява наличието на такава информация. Във връзка с извършена проверка на ГКПП – Гюешево по повод анонимен сигнал за корупционно поведение на полицейски служител на РДГП – Кюстендил, обективирана в справка УРИ 3282з-25641/12.10.2017г. и справка, изготвена въз основа на първата проверка, не се излагат абсолютно никакви твърдения, нито годни доказателства за незадоволителни резултати от изпълнението на длъжността, определени в длъжностната характеристика на държавния служител К.М.. Необосновано и неподкрепено с факти и данни комисията предлага да се изготви оценка за дейността на служителя, тъй като от една страна приема изнесените данни в анонимния сигнал за неоснователни, доколкото те не се потвърждават и са налице съмнения в автентичността на предоставения видеоматериал /не се доказват място, дата и час на заснемане/, а от друга - коментира единствено действията на служителя С. А. С.ов, с който на смяна е бил и жалбоподателя. Изводите на комисията се основават на предположения и вероятности и то само по отношение на друг служител, различен от жалбоподателя. Действително извършването на оценка на изпълнението на длъжността има за цел измерване на нивото на професионалната компетентност на държавния служител и съответствието на изпълнението на длъжността с изискванията по длъжностна характеристика, но разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредба №8121з-408/14.04.2015г. гарантира приложението на този механизъм за оценяване само в случаите на съществуващо обосновано предположение за ниско ниво на изпълнение на изискванията на длъжността от съответния служител. При липса на съществуващи такива, а в случая от доказателствата по делото не се установяват пропуски при изпълнение на служебните задължения от страна на К.М. /в изготвените преди оценяването справки не се сочат такива във връзка с извършени проверки по документи и видеонаблюдение/, необосновано е предложено извършването на оценка и е изпълнена процедурата по определяне и изготвяне на такава. Към преценката на органа в този етап от процедурата са неотносими доказателствата, събрани от комисията по чл.6 от Наредбата. Но дори и анализът им от съда не води до извод за установени незадоволителни резултати в служебната дейност на жалбоподателя.

По аргумент от изложеното съдът счита, че оспорената заповед е издадена при неспазване на процедурата, регламентирана в Наредба №8121з-408/14.04.2015г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в МВР – липса на основание за инициирането й, което от своя страна води до извода за издаване на оспорената заповед в несъответствие с целта на закона. Административният орган действа само въз основа и в рамките на закона, поради което неговата дейност не може да има цели, различни от законово регламентираните. Налице е отменителното основание по чл.146, т.5 от АПК.

С оглед изхода от делото на жалбоподателя се дължат разноски от ответника, на основание чл.143, ал.1 от АПК, в размер на 1010 лв. /10 лв. заплатена държавна такса и 1000 лв. адвокатско възнаграждение/.

                  Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                  ОТМЕНЯ заповед №3282з-302/26.01.2018г. на директор ГД „ГП“ – София, с която на основание чл.159, ал.1, т.4 във вр.с чл.164, ал.3, т.1 от ЗМВР К.Д.М., ЕГН ********** *** е преназначен на младши изпълнителска длъжност „старши полицай /водач на полицейско куче/“ в група „Охрана на държавната граница“ от ГПУ – Благоевград към РД „ГП“ – Кюстендил.

ОСЪЖДА ГД „ГП“ – София, бул.“К.М.Л.“ № ** да заплати на К.Д.М., с посочени данни, съдебни разноски в размер на 1010 лв. /хиляда и десет/.

                  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: