Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

гр.Кюстендил, 18.05.2018г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Светла Кърлова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№165/2018г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                М.Д., ЕГН ********** с адрес *** оспорва ЗППАМ №18-1139-000104/03.04.2018г. на началник сектор ПП Кюстендил към ОДМВР – Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Развиват се съображения за незаконосъобразност на акта, поради допуснати нарушения на административно производствените правила и противоречието му с материалния закон.

                 Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 До издаването на оспорената заповед се е стигнало след като на жалбоподателя е съставен АУАН №0371683/03.04.2018г. за това, че на същата дата, около 20.00ч., по път І-6, км40+800 в посока от София за Кюстендил, е управлявал лек автомобил Фиат Пунто с рег.№КН9193АР след употреба на алкохол, установено с техническо средство Алкотест дрегер 7510. Скалата на уреда отчела 0.58 промила в издишания въздух. Водачът се е съгласил с показанията на уреда и не е дал кръв за лабораторен анализ, въпреки че му е издаден ТИМИ №0035409.

                С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок /заповедта е връчена на 05.04.2018г., а жалбата е депозирана на 16.04.2018г./, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд.

 След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, както и по реда на чл.168 от АПК, съдът намира същата за неоснователна, по следните съображения:

                Оспорената ЗППАМ №18-1139-000104/03.04.2018г. представлява мотивиран административен акт, съдържащ изложение на фактически обстоятелства, които правилно са отнесени към хипотезата на чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП. Те са изложени в обем, позволяващ да се изведе волята на административния орган и да се разбере ясно и безпротиворечиво какво административно нарушение е извършил нарушителя и какви са неговите съставомерни елементи откъм форма на изпълнително деяние, време и място на извършване. ЗППАМ е издадена от компетентен орган с оглед разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗДвП във вр.с представената заповед №277з-1046/30.06.2017г. и в предписаната от закона форма.

                  Правилно е приложен и материалния закон. Временно отнемане на СУМПС на водач, съгласно чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП, се извършва при управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца.

В случая съдът, с оглед писмените доказателства – АУАН №0371683/03.04.2018г. /АУАН не е оспорен и се ползва с презумптивна доказателствена сила по см. на чл.189, ал.2 от ЗДвП/, резултати от апарат, ТИМИ, приема за безспорно установено извършено от М.Д. нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, а оттук и правилно отнасяне на казуса към хипотезата на чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП.

Предназначението на ПАМ с превантивен характер е да осуети възможността на дееца да извърши други подобни нарушения, като тази мярка не съставлява вид административно наказание. Ето защо тя се прилага под прекратително условие - "до решаване на въпроса за отговорността на водача на МПС, но не повече от 18 месеца". Релевантният за приложението на чл.171, т.1, б.“б“ ЗДвП юридически факт е фактът на допуснато административно нарушение, което е установено и подведено под приложимата материалноправна норма за ангажиране на административната/наказателната отговорност на жалбоподателя. За да наложи ПАМ, за компетентния орган е достатъчен съставеният надлежно АУАН с констатирано от компетентните лица нарушение, което при условията на обвързана компетентност го задължава да наложи посочената мярка. Административният акт, с който се прилага ПАМ предхожда наложеното на нарушителя административно наказание с правораздавателен акт на административнонаказателна юрисдикция /НП/, като двата акта имат общ правопораждащ юридически факт - допуснатото закононарушение. Това е така и по арг. от разпоредбата на чл.172, ал.3 от ЗДвП, според която в случаите по чл.171, т.1, букви "б", "е" и "ж" СУМПС на водача се изземва със съставянето на АУАН. Липсва обаче законова пречка за едновременното прилагане на ПАМ и налагане на административно наказание по реда на ЗАНН за констатираното нарушение на ЗДвП.  

Във връзка с гореизложеното съдът счита, че административният орган правилно и законосъобразно е издал оспорения акт и същия не страда от пороците по чл.146 от АПК, т.е. липсват основания за неговата отмяна.

С оглед изхода от делото разноски не се присъждат.

                  Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                  ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д., ЕГН ********** с адрес *** срещу ЗППАМ №18-1139-000104/03.04.2018г. на началник сектор ПП Кюстендил към ОДМВР – Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца..

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: