О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                     08.05.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на осми май                                                                                     две хиляди и осемнадесета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 112 по описа за 2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдебният акт е постановен на основание чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.285, ал.1 от ЗИНЗС.

Делото е образувано по подадена жалба от А.В.К., понастоящем в затвора в гр.Б. д.

С разпореждане от 15.03.2018г. съдът е оставил жалбата без движение с указания до подателя за отстраняване на 8 конкретно посочени нередовности, свързани с предмета на делото, вида на търсената защита, годния ответник и внасяне на следващата се ДТ.

С вносна бележка от 23.03.2018г. е внесена ДТ за водене на делото, а с жалба вх.№1642/03.04.2018г. са отстранени част от нередовностите по оспорването.  Уточненията от ищеца касаят исково производство по реда на чл.284, ал.1 от ЗИНЗС за обезщетение в размер на 15 000лв. за неимуществени вреди /психически стрес/ през периода 10.06.2016г. – 08.03.2018г. /образуване на делото/. Ищецът твърди незаконосъобразни действия на служителите от затвора Р. С. и К., които го накарали да се запише на училище в затвора и по този начин възпрепятствали преместването му в ЗООТ – с.С., и сочи, че го лъжели за преместването и че администрацията предлага работа само на „техни хора“.

С ново разпореждане от 03.04.2018г. съдът е указал на ищеца да посочи годен ответник по иска, т.к. отделните физически лица не са такъв субект и да уточни дали претендира вредите от бездействието да лицата да го преместят в ЗООТ – С. или от друго тяхно поведение.

С искова молба вх.№1849/16.04.2018г. ищецът е уточнил, че претендира вредите от това, че посочените длъжностни лица не искат умишлено да го изпратят в ЗООТ и го задължават да учи насила за да не може да отиде в ЗООТ.

С разпореждане от 17.04.2018г. съдът за пореден път е указал на ищеца да посочи годен ответник с качеството юридическо лице, имайки предвид, че незаконосъобразните действия и бездействия са от поведение на служителките К. и С., които са част от служителите на затвора в гр.Б. д, в който смисъл отговорност би могла да се носи от ГД „И на н“ като юридическо лице. Съдът е указал и последиците от неизпълнение на указанията.

С жалба вх.№2058/30.04.2018г. ищецът посочва като ответници по иска служителите К. и С. и заявява, че няма претенции към ГД „И на н“.

С оглед на горното са налице условията на чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.285, ал.1 от ЗИНЗС, т.к. ищецът не е отстранил нередовността по иска, свързана с посочване на годен ответник с качеството юридическо лице.

Съгласно утвърдената съдебна практика на ВАС /вж. определение №14207/22.11.2017г. по адм.д.№12651/2017г., определение №189/08.01.2018г. по адм.д.№10037/2017г., определение №495/12.01.2018г. по адм.д.№13458/2017г., всички на III о./ липсата на легална дефиниция на понятието „специализирани“ органи по изпълнение на наказанията по см. на  чл.285, ал.2 във вр. с чл.284, ал.1 от ЗИНЗС налага извод, че това е всеки административен орган или длъжностно лице, чиито правомощия, служебни или трудови задължения са свързани пряко с изпълнение на наказанията и постигане на целите по чл.2 от ЗИНЗС. Посоченото буквално тълкуване на нормата обаче противоречи на трайната и последователна съдебна практика за процесуална легитимация по исковете за обезщетения за вреди по чл.1 и чл.2 от ЗОДОВ и задължителните указания в т.6 от ТР №3/22.04.2004г. на ВКС по тълк.д.№3/2004г., ОСГК. В този смисъл се приема, че правилото на чл.285, ал.2 от ЗИНС за определяне на ответник за иска по чл.284, ал.1 от ЗИНЗС следва да се тълкува, че искът се предявява срещу юридическото лице, с което длъжностното лице, причинител на вредата, е в трудови или служебни правоотношения, от чиито актове, действия или бездействия са причинени вредите или чиято дейност се възлага или обезпечава от името и за сметка на юридическото лице. Така тълкуван, чл.285, ал.2 от ЗИНЗС напълно съвпада със смисъла по чл.205 от АПК за предявяване на иска срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чиито незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите.

ГД „И на н“ е специализирана административна структура и тя е пасивно легитимирания ответник, т.к. искът е насочен към обезщетяване на вреди, претърпени във връзка с изпълнение на наказание, наложено от съд с влязла в сила присъда. Съдът обаче няма задължение служебно да конституира ответника в исковото производство поради диспозитивното начало в процеса по чл.6 от ГПК. Процесуалната легитимация на ответника е абсолютна положителна процесуална предпоставка за възникване на правото на иск и за неговата допустимост. Изричното нежелание на ищеца да насочи иска срещу юридическото лице прави претенцията му срещу служителите на затвора недопустима, поради отреченото тяхно процесуално качеството на ответници по делото.

Неизпълненото указание на съда и насочването на иска срещу лица без пасивна процесуална легитимация налага връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото.

Ищецът би могъл да реализира правата си в ново исково производство, подавайки искова молба срещу годен ответник.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба от А.В.К. с предявен иск по чл.284, ал.1 от ЗИНЗС за обезщетение в размер на 15 000лв. /петнадесет хиляди лева/ за неимуществени вреди през периода 10.06.2016г. – 08.03.2018г. от бездействие на К. и Р. С. като служители в затвора в гр.Б. д. да изпратят К. в ЗООТ – с.С. и действията им, изразяващи се в задължаване да учи насила за да не може да отиде в ЗООТ.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№112/2018г. по описа на КАС.

            Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

            Определението да се съобщи на ищеца и началника на затвора в гр.Б. д. чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: