П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 29.05.2018 Г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и девети май  две хиляди и осемнадесета година в състав:

        

СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:  Бисер Любенов             

постави за разглеждане: Адм.д. №  162/2018 г.

докладвано от: СЪДИЯ ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в   11:30   часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ, редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

СЪДЪТ констатира, че с вх. № 2128 от 8 май 2018 г. е постъпил писмен отговор от ст.юк. Д. Й., проц. представител на ГДИН, в който подробно са изложени мотиви като счита, че исковата молба е допустима, но по съществото си неоснователна. Оспорва същата изцяло по основание и размер, излага подробни съображения за това. Моли делото да се гледа в негово отсъствие и ако ищеца представя или претендира допускане на нови доказателства, моли за възможност да изрази становище.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЮСТЕНДИЛ се явява прокурор Бисер Любенов.

ИЩЕЦЪТ И ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА ИСКОВАТА МОЛБА:  М.Б.К., понастоящем в Затвора в гр. Бобов дол, е предявил иск срещу ГД „Изпълнение на наказанията“ с правно основание чл. 284 ал. 1 от ЗИНЗС и с цена 10 000 лева. Въз основа на изложените в обстоятелствената част на исковата молба факти и посочени периоди, ищецът е превеждан краткосрочно в затвора Варна, където по време на престоя си е настаняван в една и съща килия с нечовешки и унизителни битови условия за живот, което е породило у него негативни емоции, като се претендират неимуществени вреди от ответника в общ размер на 10 000 лева, вследствие на неизпълнение на задължението му да осигури минимално необходимите санитарни условия на живот.В исковата молба се излагат подробни мотиви за това с посочени срокове. В същата са посочени и поискани да бъдат допуснати до разпит като свидетели ЛС  Р. С. Р.и М. Л. Ж., и двамата понастоящем в затвора гр. Варна.

ИЩЕЦЪТ: Господин съдия, оттеглям исковата молба.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение, да бъде уважено направеното искане за оттегляне на исковата молба.

С оглед направеното изрично искане от страна на ЛС М.Б.К., че оттегля исковата си молба и на осн. чл. 159, т. 8 АПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ исковата молба, подадена от ЛС М.Б.К., понастоящем в затвора гр. Бобов дол без разглеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 162 от 2018 г.

Определението  подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес за явилите се страни и от получаване на съобщението от ответника.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11:35 ч.

 

                                                                                                                                  СЪДИЯ:

 

 

 

                           СЕКРЕТАР: