Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  № 107

                                                 гр.Кюстендил, 03.05.2018год.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на единадесети април  през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ИВАН  ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                           МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря Лидия Стоилова и с участието на прокурора Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Стойчева  КАНД №71 по описа за 2018год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на  чл.63 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

О.И.Й. ***, чрез пълномощника си адв. С.М., оспорва с касационна жалба решението на КРС от 16.02.2018год. по НАХД №1653/2017год., с което е изменено Наказателно постановление №78/18.05.2017год.  на началника на Митница Югозападна, като при усл. на чл.3, ал.2 от ЗАНН  е намален размера на наложеното административно наказание „глоба“ на 1000лв. Изложени са доводи за неправилност на съдебния акт поради допуснато нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Оспорва се правилността на правните изводи на въззивната инстанция по съществото на спора за доказаност на релевираното деяние. Възразява се срещу формата на изпълнителното деяние, посочена в АУАН и в НП, както и срещу правната  квалификация на нарушението.  Претендира се отмяна на решението и постановяване на друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът - Митница Югозападна – гр.Благоевград, чрез процесуалния си представител юк В., изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Кюстендилският административен съд, извършвайки  преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на  доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е изменено  Наказателно постановление №78/18.05.2017год.  на началника на Митница Югозападна за налагане на жалбоподателката  на административно наказание „глоба“ в размер на 2000,00лв., като е постановено отнемане в полза на държавата на акцизни стоки без акцизен бандерол на МФ – 55 броя кутии цигари с общ дължим акциз в размер на 207,67лв.,  на осн. чл.123, ал.1 и чл.124, ал.1 от  ЗАДС  за  държане на описаните акцизни стоки без задължителен бандерол на МФ на датата  06.02.2017г., около 20,05ч   в района под пост Първа бариера“, разположен на 50 метра  след зоната за контрол на ГКПП – Гюешево, като деянието е извършено в условията на повторност, видно от НП №225/17.05.2016г., влязло в сила на 31.08.2016г., издадено срещу нарушителката  за адм. нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС.

За деянието е съставен АУАН №4485а-21-09 на 09.02.2017г., в който са описани идентични фактически обстоятелства на релевираното нарушение.

В производството пред КРС  са  разпитани служителите в ГПУ М. и Н., които са извършили полицейската проверка и с показанията си потвърждават обстоятелствата по АУАН.   

Анализът на събраните доказателства сочи на следната относима фактическа обстановка: на 06.02.2017г., около 20,05 часа в землището на с.Гюешево, на 30- 50 метра след зоната за контрол на ГКПП – Гюешево, е спряна за рутинна полицейска проверка  нарушителката О.Й., която се е движела пеша  в посока от контролния пункт  към „вътрешността“ /цитат/ на страната; при проверката, която е извършена на граничния пункт от лице от женски пол – свид. Х.,  са установени процесните акцизни стоки в личния багаж и около тялото на нарушителката, която ги е предала доброволно на полицейските служители.

   При  изложените фактически обстоятелства, районният съд изменя наказателното постановление, като при усл. на чл.3, ал.2 от ЗАНН   намалява размера на наложеното административно наказание „глоба“ на 1000лв. Приема се, че административното нарушение е извършено от нарушителката и е безспорно доказано от събраните доказателствени средства, а от процесуална страна – че не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила в административнонаказателното производство. 

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се приема за  частично основателна.

Проверено според критериите по чл.218, ал.2 от АПК, оспореното решение е допустим и валиден съдебен акт, постановен по допустима и своевременно предявена въззивна жалба от компетентния съд в надлежен състав. Осъществявайки проверка относно съответствието на атакувания съдебен акт с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи на касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, съдът счита следното:

Неоснователно оспорващата твърди, че  липсват мотиви в оспореното решение по всички заявени възражения. Проверката на въззивния акт сочи на формирани  фактически и правни доводи  на КРС. Същият е събрал и коментирал относимите за правилното решаване на спора доказателствени средства, надлежно и аргументирано е обсъдил и анализирал всички факти от значение за спорното право и е извел обосновани изводи за доказаност на административното нарушение.  Взети са предвид релевантните за спора обстоятелства и изразените от страните доводи, като  противно на заявеното в касационната жалба, е даден отговор на инвокираните възражения.

Жалбоподателката  оспорва приетата от АНО форма на изпълнителното деяние на релевираното нарушение „държане“ на акцизни стоки, а допълнително - и квалификацията на деянието като нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС.  Същата твърди,  че такова деяние не е извършила, тъй като цигарите са пренесени през ГКПП, а и полицейската проверка е извършена там. 

Касационният съд счита възраженията срещу формата на изпълнителното деяние за основателни.  От проверката на събраните доказателствени средства се  доказва пренасяне на процесните акцизни стоки, а не държане,  доколкото нарушителката се е придвижвала в посока гр.Кюстендил  с процесните акцизни стоки, открити при проверката в личния и багаж и увити около тялото и.  Горното   нарушение  в НП следва да се преодолее  чрез изменение на същото с преквалифициране на нарушението в частта относно формата на изпълнителното деяние, каквито правомощия притежава касационната инстанция по чл.354, ал.2, т.2 пр. първо от НПК. Преквалификацията е допустима поради това, че липсва съществено изменение на обстоятелствената част на предявеното административно обвинение и се прилага закон за еднакво наказуемо административно нарушение. По реда  на чл.222, ал.1 от АПК  касационният съд  ще отмени въззивното решение и решавайки делото по същество съгласно възможностите по чл.63, ал.1 от ЗАНН, при еднородност на фактите и обстоятелствата по нарушението и наличие на обвинение по чл.123, ал.1 от ЗАДС, ще измени НП като преквалифицира изпълнителното деяние от „държане“ в „пренасяне“  на акцизни стоки.  Разпоредбата на чл.354, ал.2, т.2, пр.1 от НПК е приложима с оглед правилото на чл.84 от ЗАНН. Съгласно посочената правна норма доколкото в ЗАНН няма специални правила за производството пред съда за разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, включително и за касационни жалби, се прилагат разпоредбите на НПК. Съобразно константната съдебна практика на ВАС, препращането в разпоредбата на чл.63, ал.1 от ЗАНН към глава XII от АПК касае само процесуалния ред, по който се развива касационното производство пред административния съд, и то доколкото не противоречи на НПК /вж. мотивите на ТР №2/03.06.2009г. по т.д.№7/2008г. на ВАС/. Несъмнено, с преквалификацията не се нарушава положението на нарушителката, тъй като на последната се налага същото по вид и размер наказание. Следва решение в изложения смисъл, включително с намаляване размера на наказанието при усл. на чл.3, ал.2 от ЗАНН. 

Неоснователно е възражението срещу правната квалификация на деянието като административно нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС. От преценката на събраните доказателства се доказват по категоричен начин, елементите от обективната страна на  релевираното деяние, респ. не се доказва съставомерно деяние по чл.233, ал.1 от ЗМ. С визираната разпоредба е уреден състава на  митническата  контрабанда, която се осъществява чрез неправомерно пренасяне /превозване на стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи, т.е. същата се явява извършена когато стоките са пресекли държавната граница на страната, каквито доказателства в случая липсват. 

Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, пр.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯ решението на Кюстендилския районен съд  от 16.02.2018год. по НАХД №1653/2017г.  и  вместо него постановява:

            ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление №78/18.05.2017г., издадено от началника на Митница Югозападна, като преквалифицира изпълнителното деяние  на  нарушението от „държане“  на „пренасяне“   на  акцизни стоки – 55 броя кутии цигари, за което нарушение  на О.И.Й., ЕГН **********,***,  е наложено административно наказание “глоба” в размер на  2000,00лв.  на осн. чл.123,ал.1 вр. с чл.4, т.17 от ЗАДС и е постановено отнемане в полза на държавата на  акцизните стоки на осн. чл.124, ал.1 от ЗАДС, като намалява размера на наказанието „глоба“ на 1000,00лв.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

         

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.                            2.