Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 110

                                                     гр.Кюстендил, 11.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на девети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар И С и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №72/2018г., за да се произнесе взе предвид:

 

             Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

             РУ Дупница с адрес гр.Дупница, ул.“Бисеров“ №12 обжалва решение №79/26.02.2018г. на ДРС, постановено по АНД №629/2017г., с което е отменено НП №16-0348-002660/23.01.2017г. на началник РУ Дупница. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на НП.

             Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

             Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

                Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №79/26.02.2018г., постановено по АНД №629/2017г., с което е отменено НП №16-0348-002660/23.01.2017г. на началник РУ Дупница. И.Б.П. *** е санкциониран на основание чл.177, ал.4 във вр.с чл.177, ал.1, пр.2 от ЗДвП, като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лв.

              ДРС е отменил НП като незаконосъобразно, приемайки че нарушителят е наказан за деяние, за което липсва годно обвинение в АУАН, както и поради неправилно проведена процедура по издаване на НП след прекратяване на административнонаказателното производство по реда на чл.33, ал.2 от ЗАНН.

              Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

              В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.             

              Производството пред въззивния съд е инициирано по жалба на И.Б.П. ***-0348-002660/23.01.2017г. на началник РУ Дупница. При извършена проверка на 24.09.2016г. около 19.00ч. в гр.Дупница, ул.“Трета“, е установено, че И.П. управлява МПС без да притежава СУМПС /неправоспособен/. За нарушение на чл.150 от ЗДвП е съставен АУАН №981076/13.10.2016г. С резолюция от 01.11.2016г., поставена на АУАН, административнонаказателното производство е прекратено на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН. Материалите са изпратени на Районна прокуратура – Дупница за образуване на наказателно производство за евентуално извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. С Постановление от 17.01.2017г. на ДРП е отказано образуването на досъдебно производство, като е посочено че се дължи продължаване на административнонаказателното производство за налагане на санкция по ЗДвП. На 23.01.2017г. е издадено процесното НП.

              Касационната инстанция споделя напълно мотивите на районния съд за допуснато съществено процесуално нарушение. Изводите се основават на правилното приложение и тълкуване на закона с оглед установената фактическа обстановка по образуване и прекратяване на административнонаказателното производство. Правилото на  чл.33, ал.2 от ЗАНН, приложимо по препращане от чл.189, ал.14 от ЗДвП, задължава АНО при наличие на данни за извършено престъпление, да прекрати производството и да изпрати материалите на съответния прокурор. В настоящия случай след съставяне на АУАН на 13.10.2016г., с резолюция от 01.11.2016г. органът е прекратил административното производство пред него и е изпратил материалите на Районна прокуратура - Дупница. С постановление от 17.01.2017г. на прокурор при РП – Дупница е отказано да се образува наказателно производство. Анализът на фактите показва, че процесното НП е издадено след прекратяване на административнонаказателното производство с резолюция на компетентния наказващ орган. Налице е съществено процесуално нарушение, доколкото след прекратяване на преписката АНО не разполага с правомощие за административно санкциониране на дееца, тъй като е упражнил правоизключващото правомощие за прекратяване на преписката. Издаденото НП без наличие на висяща административнонаказателна преписка е незаконосъобразно и подлежи на отмяна, както правилно е процедирал районния съд.

              Съдебният акт на въззивния съд като правилен и законосъобразен ще бъде оставен в сила, поради отсъствие на касационните основания по чл.348 от НПК.

                Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

Р   Е   Ш   И:

 

              ОСТАВЯ В СИЛА решение №79/26.02.2018г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №629/2017г.

               Решението е окончателно.

             

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

 

                                            ЧЛЕНОВЕ: