Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 106

                                                 гр.Кюстендил, 03.05.2018год.

                                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на единадесети април  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ИВАН  ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                           МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря Лидия Стоилова и с участието на прокурора Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Стойчева  КАНД №74 по описа за 2018год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.63 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

      Началникът на Районно управление - Дупница при ОД на МВР-Кюстендил,  оспорва с касационна жалба решението на ДРС от 26.02.2018год. по НАХД № 110/2017год.,  с което е отменено  Наказателно  постановление  №16-0348-000904 от 01.06.2016год.  В жалбата са  изложени  доводи за допуснати  съществени  нарушения на процесуалните правила, както и на материалния закон – касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК.  Твърденията  са  за извършено административно нарушение по чл. 174, ал.2 вр. с ал.1  от ЗДвП, което се счита за безспорно доказано  от събраните по делото доказателства.  Искането е за отмяна на съдебния акт и за постановяване на решение за  потвърждаване  на наказателното постановление.

Ответникът – В. ***, чрез пълномощника си адв. В.С.,  изразява  писмено становище за неоснователност на  касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - гр.Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, както и след служебна проверка на атакувания съдебен акт на осн.чл.218, ал.2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК  и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се приема за неоснователна.

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е  отменено Наказателно постановление  №16-0348-000904  от 01.06.2016год.,  издадено от  началника  на РУ-Дупница при ОД на МВР – Кюстендил, с което на ответника по касация В. *** са наложени административни наказания  „глоба“  в размер на 2000,00лв. и „лишаване от право до управлява МПС“ за срок от 36 месеца,  на осн. чл.174, ал.2 във вр. с ал.1  от ЗДвП, за това, че на 13.02.2016год.,  около  03,31 часа    в гр.Дупница, на кръстовището образувано от  ул. Кирил и Методий и  ул.“Трети гвардейски полк“ в посока ул. „Булаир“, управлява лек автомобил  след употреба на алкохол, установена с техническо средство „Алкотест 7510“ с фабр. №АRВА 0154, показанията на което отчитат 1,21 промила, като деянието е извършено в условията на повторност, видно от НП №15-0348-001068/04.09.2015г., влязло в сила на 09.10.2015г., издадено срещу нарушителя за адм. нарушение по чл.174, ал.1 от ЗДвП.

За деянието е съставен  АУАН № 904/13.02.2016г., в който е описана същата фактическа обстановка без  квалифициращия признак за повторност на административното нарушение и  без посочване на съставомерните обстоятелства по §6, т.33 от ДР на ЗДвП. Върху АУАН е обективирана резолюция  на АНО от 18.02.2016г. за прекратяване на административнонаказателното производство на осн. чл.33, ал.2 от ЗАНН.

Към преписката са представени доказателства за образувано досъдебно производство №131/2016г.  по описа на РП – Дупница  срещу нарушителя  за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, което е прекратено с постановление на РП-Дупница от 14.05.2016г. поради несъставомерност на деянието. Прокурорският акт е получен от АНО на 27.05.2016г., след което е издадено процесното НП.  

Па установяване на квалифицирания признак по чл.174, ал.2 от ЗДвП, към касационната жалба  са приложени  НП №15-0348-001068/04.09.2015г., изд. от началника на РУП – Дупница и справка за нарушител В.Б.И..

В  производството пред ДРС са  разпитани длъжностните лица при АНО, които  потвърждават фактите, описани в АУАН. 

От така установената фактическа обстановка по делото, съдът е формирал правен извод за допуснати съществени нарушения в административнонаказателното производство при формулиране на обвинението и при издаване на НП в хипотезата на прекратено административнонаказателно производство на осн. чл.33, ал.2 от ЗАНН. По посочените правни доводи съдът е отменил НП.

Настоящата инстанция, при служебната проверка на атакувания съдебен акт съобразно изискванията на чл.218, ал.2 от АПК, не констатира основания за нищожност и недопустимост на същия. Преценката за съответствието с материалния закон на оспореното решение, както и относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, обосновава следните изводи:

Решението на въззивния съд е правилно, поради което и на осн.чл.221, ал.2 от АПК  следва да се остави в сила.  Изложените правни изводи за допуснати  съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство, са в съответствие със събраните доказателства и приложимите нормативни разпоредби. Обратно на поддържаното в касационната жалба, районният съд е изискал, обсъдил и анализирал всички факти от значение за спорното право и е извел  горните изводи, които касационната инстанция възприема за обосновани и правилни. Атакуваният съдебен акт е постановен при спазване на съдопроизводствените правила. Доводите в касационната жалба за нарушения на материалния закон и на съдопроизводствените правила са неоснователни.       

Както се посочи, обосновани от преценката на доказателствените средства са решаващите мотиви на въззивната инстанция за отмяна на НП на процесуално основание. Оспореното  НП е издадено в хипотезата на прекратено административнонаказателно  производство на осн. чл.33, ал.2 от ЗАН, което съставлява съществено нарушение на процесуалните правила.  В  АУАН  е обективирана резолюция  на АНО от 18.02.2016г. за прекратяване на административнонаказателното производство на осн. чл.33, ал.2 от ЗАНН, т.е. поради това, че деянието съставлява престъпление, като материалите по преписката се изпратени на РП- Дупница.  Резолюцията е стабилен правоохранителен акт на административен орган, с която  се слага край на образуваното въз основа на АУАН административнонаказателно производство. По делото няма доказателства, сочещи, че резолюцията е отменена от наказващия орган. Същият, в съдържанието на НП е записал, че  е издадено във връзка с постановлението на РП-гр.Дупница за прекратяване на наказателното производство срещу И., т.е. счита за приложима хипотезата на чл.36, ал.2 от ЗАНН.  Посочената специална хипотеза  за издаване на НП обаче е приложима когато данните за осъщественото противоправно деяние са стигнали до знанието на АНО след прекратяване на наказателното производство, какъвто не е настоящия случай. При него е налице  прекратено административнонаказателно производство, проведено и прекратено наказателно производство и върната преписка на наказващия орган.  Дължимо, с оглед общите процесуални правила за административно наказване и основните начала на правото по см. на чл.1 от ЗАНН, е било съставяне на нов АУАН  и издаване на НП. В случая визираният процесуален ред не е спазен, поради което издаденото НП  е незаконосъобразно. Като го е отменил, въззивният съд е постановил правилно решение, което касационната инстанция оставя в сила.  

За пълнота на изложението, както и с оглед релевираните касационни доводи, съдът следва да посочи, че счита за неправилни съображенията на въззивната инстанция в частта, с която приема, че е допуснато процесуално нарушение при предявяване на обвинението.  Обратно на соченото в оспореното решение, липсва различие  при описание на административното нарушение  в АУАН и в НП. Със съставения АУАН 904/13.02.2016г., е описана фактическа обстановка и е предявено обвинение за управление на МПС  след употреба на алкохол в нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, които са  възпроизведени и в НП.  Действително за първи път в последното, АНО е посочил квалифициращ  деянието  признак  „повторност“  на административното нарушение, както и съставомерните обстоятелства по §6, т.33 от ДР на ЗДвП.  Горната констатация е в изпълнение на правомощията на АНО по чл.52, ал.4 от ЗАНН  да извърши разследване и да прецени събраните доказателства във връзка с установеното с акта деяние. Именно в резултат от разследваща и контролна  дейност, възложена като задължение на органа, е установяването на  квалифициращото обстоятелство „повторност“ по см. на §6, т.33 от ДР на закона. Последното не би могло да се констатира при установяване на административното нарушение, доколкото изисква специализирана проверка и допълнителен  информационен и технически ресурс, с каквито актосъставителите обективно не разполагат.  Като е описал  деянието  сочейки установения при проверката по чл.52, ал.4 от ЗАНН, признак,  АНО  не е формулирал ново обвинение, различно от обвинението по АУАН, а спрямо  констатираните  фактически обстоятелства  е приложил съответстващата им правна норма за квалифицирания състав на административното нарушение.

Независимо от горното, решението на районният съд за отмяна на НП  е правилно, доколкото  са законосъобразни решаващите  изводи за нарушения на процесуалния  ред  за  издаване  на НП в хипотезата на чл.33, ал.2 от ЗАНН.

            Водим от изложеното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.63 от ЗАНН,  Административният съд

                                                                Р   Е   Ш   И:

           

            ОСТАВЯ  В  СИЛА  решението на Дупнишкия  районен съд от 26.02.2018год.,  постановено по  НАХД №110/2017год.   

Решението не подлежи на обжалване.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

          

 

            Председател:                                              Членове: 1.                           2.