Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 122

                                                     гр.Кюстендил, 28.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Антоанета Масларска и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №98/2018г., за да се произнесе взе предвид:

 

             Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

             С.М.П. *** обжалва решение №77/26.02.2018г. на ДРС, постановено по АНД №1663/2017г., с което е потвърдено НП №17-0245-000506/27.10.2017г. на началник РУ Бобов дол. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и намаляване размера на санкцията.

             Ответникът не изразява становище по жалбата.        

             Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

                Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №77/26.02.2018г., постановено по АНД №1663/2017г., с което е потвърдено НП №17-0245-000506/27.10.2017г. на началник РУ Бобов дол. С.П. *** е санкциониран на основание чл.638, ал.1, т.1 от КЗ, като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лв. за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ.

              ДРС е потвърдил НП като законосъобразно, приемайки че е издадено при спазване правилата на ЗАНН, досежно процедура и съдържание, неприложимост на чл.28 от ЗАНН, както и поради доказаност на нарушението от обективна и субективна страна.

              Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

              В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Същото е постановено при спазване на съдопроизводствените правила и при правилното приложение на материалния закон.            

              Производството пред въззивния съд е инициирано по жалба на С.М.П. срещу НП №17-0245-000506/27.10.2017г. на началник РУ Бобов дол. При извършена проверка на 18.10.2017г. около 16.43ч. в Община Бобов дол, на2-62, км 31 посока гр.Дупница, е установено, че нарушителят управлява собствения си лек автомобил Пежо 306 рег.№КН6147АТ, без за МПС-то да има сключена валидна застраховка Гражданска отговорност. За нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ е съставен АУАН №830669/18.10.2017г., а въз основа на него е издадено НП.

              Събраните писмени и гласни доказателства КАС намира за достатъчни, обективни и безпротиворечиви, необорени от други такива, за да обосноват извод за извършено административно нарушение по чл.638, ал.1, т.1 от КЗ от жалбоподателя. Същото се явява доказано от обективна и субективна страна. Законовата норма въвежда санкция за лице, което е собственик и управлява МПС, което е регистрирано на територията на страната и не е спряно от движение, без да има сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Безспорно в настоящия случай е, че С.П. е управлявал МПС, за което не е сключил застраховка „Гражданска отговорност“ - обстоятелство, което се доказва от писмените доказателства. Деянието е относимо към санкционната норма на чл.638, ал.1, т.1 от КЗ и следователно се определя като административно нарушение по същия текст от закона.

Наложеното наказание е съобразено със законово определеното в абсолютен размер от 250 лв. Спазена е разпоредбата на чл.27, ал.1 от ЗАНН, според която административното наказание се определя съобразно разпоредбите на този закон и в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение. В този смисъл се явява неоснователно възражението за прекомерност на санкцията.

Гореизложеното от касационния съд обуславя извод за правилност и законосъобразност на въззивното решение, което ще бъде оставено в сила, поради отсъствие на касационните основания по чл.348, ал.1 от НПК.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

             ОСТАВЯ В СИЛА решение №77/26.02.2018г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1663/2017г.

              Решението е окончателно.

             

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: