Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 113

гр.Кюстендил, 11.05.2018г.

В ИМЕТО НА НОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на девети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                        ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар И С и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №101/2018г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Л.Г.Л. *** обжалва решение №165/02.03.2018г. на КРС, постановено по АНД №1100/2017г., с което е потвърдено НП №115-МТ/30.05.2017г. на директора на РЗИ - Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът чрез процесуалния представител изразява становище за неоснователност на касационната жалбата и моли за оставане в сила въззивното решение.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №165/02.03.2018г., постановено по АНД №1100/2017г., с което е потвърдено НП №115-МТ/30.05.2017г. на директора на РЗИ – Кюстендил. Със същото Л.Г.Л. в качеството му на ръководител – магистър фармацевт е санкциониран на основание чл.294 от ЗЛПХМ като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.31, ал.1, т.4 от Наредба №4/04.03.2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

            Районният съд е потвърдил НП като законосъобразно, приемайки че е издадено при спазване на законовите изисквания за форма, съдържание и процедура, както и че нарушението е доказано от обективна и субективна страна.

            Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. На база установената фактическа обстановка касационния съд намира решението и за правилно, по следните съображения:

            Л.Г.Л. *** е санкциониран с процесното наказателно постановление, за това че за периода от 13.03.2017г. до 20.04.2017г. в качеството му на ръководител – магистър фармацевт в обект Аптека за готови лекарствени форми, вид на обекта – б.“з“ по §1, т.9 от ЗЗ, намиращ се в гр.Кюстендил, кв.Запад бл.95, е нарушил нормативно установеното задължение да вписва всяка изпълнена рецепта в дневника за регистриране на рецептите. При проверка на 24.04.2017г., обективирана в протокол №242/24.04.2017г. е установено, че последната вписана рецепта в дневника е от 13.03.2017г., предписана от Д-р Р.А на Г П.Д, след което липсват вписвания. В протокол №244/25.04.2017г. е отразено, че нарушителят представя част от дневника за вписани рецепти от 28.03.2017г. до 15.04.2017г. За констатирано нарушение по чл.31, ал.1, т.4 от Наредба №4/04.03.2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е съставен АУАН №00115/05.05.2017г. Въз основа на него е издадено НП №115-МТ/30.05.2017г.

В касационното производство са събрани писмени доказателства – писмо на РЗОК – Кюстендил изх.№48-03-30-2/17.05.2017г., ведно със списък на изпълнени рецепти от аптека „Марешки гр.Кюстендил“ в кв.Запад бл.95 за периода 13-28.03.2017г. и 15-24.04.2017г. За първия период са изпълнени 777 бр., а за втория – 498 бр.

Настоящата съдебна инстанция намира, след анализ на събрания доказателствен материал, че изводът на въззивния съд за доказаност на нарушението, е правилен, тъй като е резултат от спазване принципа за разкриване на обективната истина по спора по см. на чл.13 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН. Физическото лице е привлечено към административнонаказателна отговорност за нарушение по чл.31, ал.1, т.4 от Наредба №4/04.03.2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, създаваща задължение за магистър-фармацевта да вписва всяка изпълнена рецепта в дневник за регистриране на рецепти. Качеството на наказания субект е установено безспорно от писмените доказателства – договор за управление на аптека от 19.02.2016г., допълнително споразумение, у-ние №Н28-РЗОК-10-224/30.03.2016г., длъжностна характеристика; установен е и периода, в който е изпълнявал служебните си задължения – молба за ползване на отпуск и заповед за отпуск №44/12.04.2017г. /разрешен отпуск за периода от 21.04.2017г. до 25.04.2017г./. Административното нарушение е описано със съставомерните му елементи от обективна страна ясно и безпротиворечиво, като по този начин предмета на доказване е зададен коректно откъм време, място на извършване, деяние и субект. Не е нарушено правото на защита на санкционираното лице в аспекта да разбере за какво административно нарушение е привлечено към отговорност – аргумент в тази насока е депозираното възражение срещу АУАН. Събраните писмени доказателства във въззивното производство – протоколи от извършените проверки от 24.04.2017г. и 25.04.2017г., извлечение от дневник за регистриране на рецепти и събраните такива в касационното производство - писмо на РЗОК - Кюстендил изх.№48-03-30-2/17.05.2017г., ведно със списък на изпълнени рецепти от аптека „М гр.Кюстендил“ в кв.Запад бл.95 за периода 13-28.03.2017г. и 15-24.04.2017г., доказват по категоричен начин административното нарушение. Видно от списъка на РЗОК – Кюстендил за периода 13-28.03.2017г. са изпълнени 777 бр. рецепти, а за периода 15-24.04.2017г. – 498, поради което с оглед императивното задължение по чл.31, ал.1, т.4 от Наредба №4/04.03.2009г. нарушителят е следвало да ги впише в дневника. При проверката на 24.04.2017г. последното отбелязване е с дата 13.03.2017г., което безусловно установява неизпълнение на вмененото по закон задължение на ръководителя – магистър фармацевт на обекта за периода, визиран в НП. В този смисъл АНО правилно и в съответствие с материалноправните норми е ангажирал отговорността на Л.Л..

 Като е формирал идентични правни изводи районният съд е постановил правилно и обосновано решение. Липсата на касационни отменителни основания по чл.348, ал.1 от НПК обуславя законосъобразността на въззивния съдебен акт, поради което същия ще бъде оставен в сила.  

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОСТАВЯ В СИЛА решение №165/02.03.2018г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1100/2017г.

Решението е окончателно.

 

                                          

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: