Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 123

гр.Кюстендил, 28.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Антоанета Масларска и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №107/2018г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Началникът на сектор ПП Кюстендил при ОДМВР – Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №269 обжалва решение №209/28.03.2018г. на КРС, постановено по АНД №145/2018г., с което е отменено НП №17-1139-001830/22.12.2017г. на началник сектор ПП Кюстендил при ОДМВР - Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК.  Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът чрез пълномощника изразява становище за неоснователност на жалбата и оставане в сила на въззивното решение.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба по отношение наказанието по т.2 от НП и за основателност на касационната жалба по отношение на нарушението по т.1 от НП.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №209/28.03.2018г., постановено по АНД №145/2018г., с което е отменено НП №17-1139-001830/22.12.2017г. на началник сектор ПП Кюстендил при ОДМВР - Кюстендил. Ж.Л.Т. *** е санкционирана на основание чл.177, ал.1, т.4 от ЗДвП с административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. за нарушение на чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП с наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. за нарушение на чл.137А, ал.1 от ЗДвП.

             Въззивният съд е отменил НП като незаконосъобразно, формирайки извод за недоказаност на нарушенията.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС.  След анализ на събрания доказателствен материал КАС приема следното:     

 Ж.Л.Т. *** е санкциониран с процесното наказателно постановление, за това че на 18.12.2017г., около 16.35ч., в гр.Кюстендил по ул.Гюешевско шосе в посока с.Жиленци, управлява спрян от движение лек автомобил П. с рег.№М****ВМ, собственост на П. Н. и без да е поставил обезопасителен колан, с който е оборудвано МПС-то. За констатирани нарушения на чл.5, ал.3, т.2 и чл.137А, ал.1 от ЗДвП е съставен  АУАН №149269/18.12.2017г., а въз основа на него е издадено НП №17-1139-001830/22.12.2017г.

Анализирайки събрания доказателствен материал, касационната инстанция счита, че първото административно нарушение се явява недоказано. Предметът на предявеното обвинение с АУАН и НП определя и предмета на доказване, като при съдебно оспорване, тежестта за установяване на всички признаци от състава на нарушението е за АНО. Нарушителят е привлечен към отговорност за нарушаване забраната на чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП, а именно за това, че управлява МПС, спряно от движение. Нито гласните доказателствени средства, нито писмените доказателства установяват по безспорен и категоричен начин обективен елемент от състава на нарушението – спирането на автомобила от движение. Презумптивната доказателствена сила на АУАН е оборена, тъй като констатациите в него не са подкрепени с годни доказателствени средства – не е установено на какво основание е спрян автомобила и кога. Посочването на обстоятелството, че това е установено чрез проверка не  е достатъчно, за да обоснове достоверност на изложеното. Липсва конкретизиране на вида проверка и на установените факти, не са приложени писмени доказателства за потвърждаване на изложеното като фактическа обстаоновка.  В този смисъл КАС счита, че твърденията на АНО, възпроизведени в НП се явяват недоказани, респ. недоказано е и твърдяното нарушение по чл.177, ал.1, т.4 от ЗДвП. Ангажирането на административнонаказателната отговорност на Ж.Т. за деяние, което не е доказани по безспорен начин чрез допустими и относими доказателства, е незаконосъобразно, поради което и НП също е неправилно.

По отношение на второто административно нарушение касационната инстанция счита, че не следва да се ангажира отговорността на водача, доколкото е приложима разпоредбата на чл.137А, ал.2, т.2 от ЗДвП. Същата освобождава водачите на МПС от задължението да използват обезопасителен колан при движение с автомобила, когато физическото им състояние не позволява използването на обезопасителен колан. В случая от представеното писмено доказателство – протокол №121/05.02.2018г. на медицинска комисия ОЛКК, се установява, че на 12.12.2017г. Ж.Т. е получил травма в областта на гръдния кош с последвало лечение и поставена диагноза „Фрактура косте VІІІ синистри“, поради което за срок от 30-40 дни не може да ползва компресивни превръзки, предпазни колани на МПС и други оказващи натиск върху гръдния кош средства. Доказана се явява хипотезата от закона, която позволява да не се ползва обезопасителен колан от водача на МПС-то при неговото управление.

По изложените съображения КАС счита, че решението на въззивния съд е правилно като краен резултат, поради което ще бъде оставено в сила.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОСТАВЯ В СИЛА решение №209/28.03.2018г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №145/2018г.

Решението е окончателно.                                         

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: