Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  124

гр.Кюстендил, 28.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                   НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Антоанета Масларска и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №109/2018г., за да се произнесе взе предвид:

 

                 Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

              В.М.Д. *** обжалва решение №117/19.03.2018г. на ДРС, постановено по АНД №1222/2017г., с което е потвърдено НП №303/31.07.2017г. на началника на Митница Югозападна. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

             Ответникът чрез пълномощника в писмен отговор изразява становище за неоснователност на жалбата и оставане в сила решението на ДРС.        

             Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

                Предмет на касационно оспорване е решение №117/19.03.2018г. на ДРС, постановено по АНД №1222/2017г. Със същото е потвърдено НП №303/31.07.2017г., издадено от началника на Митница Югозападна. В.М.Д. *** е санкционирана с административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС, с административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лв. на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата акцизните стоки, предмет на нарушенията.

              ДРС е формирал правен извод за законосъобразност на НП, доколкото е издадено при спазване правилата на ЗАНН и доказаност на административните нарушения от обективна и субективна страна.

              Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

              В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Спазени са и съдопроизводствените правила. Решението е частично неправилно, по следните съображения:

               Производството пред въззивния съд е започнало по жалба на В.М.Д. ***.07.2017г. на началника на Митница Югозападна. Със същото нарушителката е санкционирана на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС за това, че на 15.06.2017г. е държала в обитаваната от нея къща в гр.Дупница, ул.“Свобода“ №1 акцизни стоки – тютюневи изделия /31 бр. кутии цигари/ без акцизен бандерол, когато такъв е задължителен; както и на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС за това, че на 15.06.2017г. е държала при условията на повторност, в обитаваната от нея къща в гр.Дупница, ул.“Свобода“ №1 акцизни стоки – тютюневи изделия /10 бр. кутии цигари/ облепени с бандерол DUTY FREE“, съответно с надпис, който задължително съдържа думите “DUTY FREE“. Всички акцизни стоки са отнети в полза на държавата на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС.

                С оглед събраните доказателства КАС намира за правилен извода на районния съд за доказаност на административните нарушения както по чл.123, ал.1 от ЗАДС, така и по чл.123, ал.6 от ЗАДС от обективна и субективна страна. Изводите са направени на базата на правилен анализ на доказателствата, събрани в производството, обосновани са и формираните на тяхна основа правни изводи са съобразени с материалния закон. Доказаните нарушения е такива на формално извършване и с факта на установяване на цигарите в дома на жалбоподателката, те се явяват довършени. От писмените доказателствени средства, съдържащи се в досъдебното производство, водено и прекратено срещу нарушетилката, се установява безспорно, че на посочените в НП дата и място същата е упражнявала фактическа власт върху акцизните стоки. Анализът на доказателствата в съвкупност и поотделно обуславя извод за законосъобразно проведено административнонаказателно производство, приключило с издаването на наказателно постановление. Правилна и в съответствие със закона е преценката на въззивния съд за липса на допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на НП във връзка с разпоредбата на чл.36, ал.2 от ЗАНН. Основният принцип, регламентиран в чл.36, ал.1 от ЗАНН е, че административнонаказателното производство се смята за образувано със съставянето на АУАН. Изключение от общото правило е въведено с втората алинея, като то се свързва с образувано и прекратено от съда или прокуратурата наказателно производство срещу нарушителя за деяние, представляващо престъпление, при извършена преценка за компетентност на наказващия орган с оглед наличие на извършено административно нарушение, а не престъпление. Събраният доказателствен материал в тази насока доказва безспорно, че срещу В.Д. е образувано при условията на чл.212, ал.2 от НПК, след което прекратено, наказателно производство за извършено престъпление по чл.234, ал.1 от НК, като е налице и идентичност между фактите и обстоятелствата, определящи обективните и субективните елементи на престъплението и административното нарушение. Тук съдът отбелязва и че обстоятелството дали лицето, срещу което е образувано наказателното производство, е привлечено като обвиняем или не, е ирелевантно за инициирането на административнонаказателното производство при условията на чл.36, ал.2 от ЗАНН. Достатъчно е да са изпълнени двете кумулативно дадени предпоставки – прекратяване на наказателното производство срещу лицето, спрямо което е образувано и изпращане на преписката на наказващия орган, за да е приложима сочената разпоредба от ЗАНН. В случая предпоставките са налице, поради което не е допуснато съществено процесуално нарушение, свързано с образуване на административнонаказателното производство без съставяне на АУАН срещу В.Д. при условията на чл.36, ал.2 от ЗАНН.

След като безспорно са установени извършени от нарушителката административни нарушения по чл.123, ал.1 и ал.6 от ЗАДС, правилно АНО е ангажирал административнонаказателната й отговорност, налагайки й санкции. Разпоредбите обаче, с които се определя санкцията и нейният размер, както и тези, които изключват отговорността, имат материалноправен характер. Следователно правилата на действащия към настоящия момент ЗАДС и по-конкретно нормата на чл.123, ал.1 и чл.126б, ал.2 могат да намерят приложение ако са по-благоприятни за нарушителя съобразно общия принцип, закрепен в чл.3, ал.2 от ЗАНН. Анализът на разпоредбите, действали към момента на издаване на НП и към настоящия момент обуславя извод за влязъл в сила по-благоприятен закон за нарушителката по отношение както на нарушението по чл.123, ал.1, така и за нарушението по чл.123, ал.6 от ЗАДС. По първата норма законодателят е определил в сила от 01.01.2018г. санкция - глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 500 лв. В настоящата хипотеза дължимия акциз е 125.40 лв., което определя налагането на наказание в размер на 500 лв. Решението на районния съд следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което НП да бъде изменено, касателно размера на наказание, като същото бъде определено в размер на 500 лв.

За второто деяние законодателят приема за маловажен случай на нарушение по чл.123 от ЗАДС това, при което двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 100 лв. В случая дължимият акциз за тези акцизни стоки е 40.45 лв., поради което размерът на двойния такъв прави деянието маловажен случай по см. на чл.126б, ал.2 от ЗАДС /ДВ бр.97/2017г. в сила от 01.01.2018г./. В тази част решението на районния съд следва да се отмени, съответно да се отмени и НП №303/31.07.2017г., досежно наложеното наказание.

Доколкото нарушенията са доказани от обективна и субективна страна правилно са отнети акцизните стоки, предмет на противоправните деяния на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС. В тази част решението на въззивния съд е правилно и ще бъде оставено в сила.

                Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение №117/19.03.2018г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1222/2017г. в частта, с която НП е потвърдено за наложените санкции и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ НП №303/31.07.2017г. на началника на Митница Югозападна в частта, с която на В.М.Д. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лв. на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС.             

                ИЗМЕНЯ НП №303/31.07.2017г. на началника на Митница Югозападна в частта, с която на В.М.Д. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС, като намалява размера на глобата на 500 лв.

                ОСТАВЯ В СИЛА решение №117/19.03.2018г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1222/2017г. в частта, с която е потвърдено НП по отношение отнемането на акцизните стоки, предмет на нарушенията.

Решението е окончателно.

           

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: