Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 125

гр.Кюстендил, 28.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и трети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Антоанета Масларска и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №114/2018г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            РУ Дупница с адрес гр.Дупница, ул.“Бисеров“ №2 обжалва решение №134/29.03.2018г. на ДРС, постановено по АНД №1402/2017г., с което е отменено НП №17-0348-001796/23.08.2017г. на началник РУ Дупница. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, поради нарушение на материалния и процесуалния закон – касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът чрез пълномощника изразява становище за неоснователност на жалбата и оставане в сила въззивния съдебен акт.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №134/29.03.2018г., постановено по АНД №1402/2017г., с което е отменено НП №17-0348-001796/23.08.2017г. на началник РУ Дупница. П.К.Е. е санкциониран с административни наказания „глоба“ в размер на 2000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3, пр.2 от ЗДвП.

ДРС е формирал извод за незаконосъобразност на НП, приемайки че са допуснати съществени процесуални нарушения относно описанието на нарушението, както и че същото не е доказано по безспорен начин.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Същото обаче е неправилно, тъй като не е приложен правилно материалния закон и изводите не са съобразени с установената фактическа обстановка.

Въззивното производство е образувано по жалба на П.К.Е. ***8-001796/23.08.2017г. на началник РУ Дупница. От фактическа страна е прието, че на 17.08.2017г. около 23.20ч. в гр.Дупница, по ул.“Венелин“ в посока жп рампата, нарушителят управлявал МПС Ситроен с временни рег.табели №005В667. При проверка от контролните органи, водачът бил изпробван за употреба на алкохол – пробата била отрицателна, но отказал да бъде изпробван за наличие на наркотично вещество с техническото средство. За констатирано нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП е съставен АУАН бл.№188352/17.08.2017г., а въз основа констатациите в него е издадено процесното НП.

             За да отмени НП №17-0348-001796/23.08.2017г. на началник РУ Дупница,  районният съд е приел, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на ЗАНН относно описание на нарушението, както и че то не едоказано. Събрания доказателствен материал – писмените доказателства /АУАН, който се ползва с презумптивна доказателствена сила, неразколебана от други годни доказателствени средства/ и гласните доказателства /показанията на контролните органи/, КАС счита за достатъчен и относим към извода на АНО за извършено нарушение по чл.174, ал.3, пр.2 от ЗДвП – отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози. Повдигнатото обвинение е формулирано с оглед извършената на място проверка и установените факти. Същото е ясно от гледна точка на твърдяното изпълнително деяние, време и място на извършване. Безспорно е, че П.К.Е. е отказал да бъде изпробван с техническо средство за наличие на наркотични вещества при управлението на лек автомобил. Описанието на административното нарушение е извършено в пълен обем откъм съставомерните елементи от обективна страна, като касационната инстанция счита, че изложените мотиви от въззивния съд в обратен смисъл са несъстоятелни и не почиват на законовите изисквания за конкретност на обвинението към този вид административно нарушение. Нарушителят е привлечен към административнонаказателна отговорност за това, че е отказал да  му бъде извършена проверка с техническо средство за наличие на наркотични вещества в кръвта. Ето защо е ненужно да се развиват съображения за второто по алтернативност нарушение – отказ да даде кръв за лабораторен анализ. Административното нарушение така, както е описано в обстоятелствената част на АУАН и НП, е доказано безспорно, доколкото конкретно и безпротиворечиво са посочени фактите, обуславящи съставомерността на деянието и неговия субект.

  Във връзка с гореизложеното КАС намира решението на ДРС за неправилно и незаконосъобразно, поради което ще го отмени и вместо него ще постанови акт по съществото на спора – ще потвърди процесното НП като законосъобразно.

  Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

             ОТМЕНЯ решение №134/29.03.2018г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1402/2017г. и вместо него постановява:

             ПОТВЪРЖДАВА НП №17-0348-001796/23.08.2017г. на началник РУ Дупница, с което П.К.Е., ЕГН ********** *** е санкциониран с административни наказания „глоба“ в размер на 2000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3, пр.2 от ЗДвП.

             Решението е окончателно.            

                            

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

                                             ЧЛЕНОВЕ: