П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 11.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на единадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА               

            

с участието на секретар: С.К.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 232/2017 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в  10.48  часа се явиха:

ИЩЦИТЕ уведомени от предходно с. з. чрез процесуалните представители, явяват се адвокатите С.С. и А.С. от по-рано.  

ОТВЕТНИКЪТ уведомен чрез процесуалните му представители, представлява се от юк. Д. и юк. Д. от по-рано.    

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  М.В., редовно призовано се явява.   

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЮСТЕНДИЛ се явява прокурор М. Сиракова.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ със снета самоличност от предходно съдебно заседание.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 НК, същото обеща да представи вярно и обективно заключение. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвила съм заключение, което поддържам. 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДЯВЯВА на страните заключение вх. № 1768  от 29.03.2019 г. на вещото лице М.В..

АДВ. С.С.: Описаните в експертизата документи приложени ли са към делото или не. Имам предвид освен таблиците и справките, говорим за тези договори за отпуснати кредити към външни лица. Тези документи освен да сте ги видели, има ли ги приложени към експертизата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези документи съм ги видяла в делото, което се намира в КОС. Не съм ги приложила към експертизата. Те са описани подробно в данъчното производство, което органите на НАП са осъществили върху счетоводните документи на Д.П.К..

АДВ. С.С.: Някъде в документите  по вече съдебното производство срещнахте ли информация кога и по какъв начин са приемани член-кооператорите в тази кооперация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Освен справките, които са издадени в данъчното производство,  в които са посочени дата на членство и размер на дялова вноска,  други документи за встъпване като член кооператори не съм видяла.

АДВ.А.С.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮК. Д.: В т. 1 от констативно-съобразителната част на експертизата се позовавате на справка за отпуснати заеми на член-кооператори на Д.П.К.. От кого е изготвена тази справка, на която се позовавате?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Справката за отпуснати заеми на член-кооператори на Д.П.К.  е изготвена от представители на самата фирма и е в документите по данъчното производство.

ЮК. Д. Същия въпрос имаме за справката по т. 2, бихте ли отговорили  от кого е изготвена справката по т.2 за вземания към 31.12.2015 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е също справка, която е  приложена към данъчното производство. Това е извлечение от оборотната ведомост  и баланса на фирмата към този период и на база на тази справка и начислените лихви данъчният орган е променил финансовия резултат, който е декларирала фирмата с годишната данъчна декларация.

ЮК.Д.: В Раздел V от заключението, първият извод от заключението е посочено, че няма данни за членство в кооперацията на две физически лица - Г. М. Г. и Д.А Д..  Как достигнахте до този извод, че не са член-кооператори?

АДВ. А.С.: Възразявам на този въпрос, защото в заключението пише, че няма данни, а не че не са член кооператори.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма данни, че са член-кооператори. Не съм установила налични документи. Съпоставила съм всички налични документи, всички справки и таблици, които са приложени към делото и основно съм работила с документите, които са в данъчното производство. В тези две справки, които цитирахме преди малко, справката за обезценяване на вземанията и справката за отпуснати заеми на член-кооператори съм посочила, че тези два документа се  различават точно с имената на тези две лица.

ЮК.Д.: Констатирани са разминавания в констатациите по отношение датата на отпускане на заем и сума на заем, предоставен на Д.А Д., така както е посочено в т.6 от таблицата по т.5 и информацията, посочена в текста на т. 2 от констативно-съобразителната част на експертизата. Има разминаване в датата на посочения заем и в сумата. В единия случай е посочена сума от 200 лева, а другия случай 300 лева и в датата на договора.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм отбелязала в първата справка в констативно-съобразителната част, че при разследващия полицай по снемане на снемане на обяснението  са обявени триста лева като получен кредит,  но в данъчното производство има справка за 200 лева получен кредит. В забележка на първата таблица в  Раздел ІV съм отбелязала където има разлики в различните документи. В справката, която е приложена към данъчното производство, която е извлечение от оборотната ведомост и от счетоводните сметки  на Д.А като дата на откриване на заема е посочено 25.04.2007 г. Изцяло от двете справки извличам информацията.

ЮК.Д.: Имам въпрос по отношение справка за обезценка на вземанията към 31.12.2015 г. по т.3 кой е изготвил  тази справка?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно отбелязаното в протокола по време на извършване на данъчното производство е записано, че лице, което се е представило за счетоводител на фирмата е предоставило данните в органите на НАП. Извършени са посещения на място на три посочени адреса, но не е установен контакт. Лицето, което е представило документи е упоменато като счетоводител на фирмата.

ЮК.Д. :В т. 7 от констативно-съобразителната част сте посочили, че съгласно представени справки член-кооператорите  към 31.12.2013 г. са….. Как установихте, че тези лица към 31.12.2013 г. са член кооператори?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В документите по делото пред КОС има справки за дата на членство и  дялов размер като членски внос. Справка за допълнителни вноски на член-кооператорите на Д.П.К. към 31.12.2013 г., която също е представена в данъчното производство където сумите, които са отнесени като дялов капитал са установени от данъчния орган и осчетоводени по сметка. В т.7 съм цитирала два документа – списък с допълнителни вноски на член-кооператори на ДПК към 30.12.2013 г. и справка за средства по текущи сметки на член-кооператори на ДПК към 31.12.2013 г. Това са двата документи, които съм ползвала и сумите, които са посочени в тези две справки са  общата сума, която е отразена в счетоводната сметка.

ЮК.Д.: Проверявахте ли дали към същата дата 31.12.2013 г. е имало  лица, които са член-кооператори на ДПК, които обаче, не са правили допълнителни вноски и не са имали средства по текущи сметки?  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сравнила съм всички списъци, но съм взела този като основание за изготвяне на експертизата, защото съм изхождала от факта, че за да бъде член трябва да има някакъв членски внос,  а членският внос е отразен в счетоводна сметка и сумата, която е отразена по счетоводна сметка съответства точно на  сумата по тези две справки. В извлечението от счетоводния баланс няма сметка,  където да има други записвания за вноски на член-кооператори.

ЮК.Д.: В заключението се съдържа извод, че броят на кредиторите на ДПК е значително по-голям от броя на член-кооператорите и учредителите. Как достигнахте до този извод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съпоставила съм справките, които съм приложила към експертизата като за член-кооператори съм отразили тези лица, за които има данни, че имат някаква вноска, че има счетоводно отразяване по счетоводните сметки на организацията,  а за кредиторите на ДПК съм ползвала списъка, който е приложен към делото и заверен „вярно с оригинала“. Той е изготвен от председателя на ДПК, неговото име фигурира в тази справка. Ползвала съм и други списъци и справки, които не са приложени към заключението, но тях не съм ги копирала, просто съм  сравнила данните и нямам разминаване с тях.

ЮК.Д.: Посочили сте, че сте установили две физически лица, на които ДПК е предоставила заем Д.А Д. и Г.Г.. По отношение на тях видяхте ли договорите за заем?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма ги приложени договорите за заем, има ги само в справките, описани са в акта за данъчното производство, като там е отбелязано, че не са представени по време на данъчното производство с всички първични документи, както и допълнителни справки. За това, че не е водено редовно счетоводство е наложен акт за установяване на нарушение.

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания. Доказателства няма да сочим.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Няма да соча доказателства. 

СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

СЧИТА, че заключението следва да бъде прието като доказателство по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото ведно с приложенията към него заключение на вещото лице М.В. вх. № 1768 от 29.03.2019 г., като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 489 лева, които да бъдат изплатени изцяло от бюджета на съда.

АДВ. С.С.: Г-жо председател, искам да Ви попитам към днешна дата дали е пристигнало нещо служебно от КОС, като документи по делото. В предходно с. з. поискахме да ни бъде издадено ново съдебно удостоверение, въз основа на което да се снабдим със съответните документи,   които са описани и в него, и в нашата молба. Първоначално молбата беше подадена от г-жа М. до КОС, но в неофициален разговор е заявено, че поради големия обем на делото и на документите, които се изискват, съдът няма как да удовлетвори  това искане, като й  е предоставена възможност, когато желае да отиде в деловодството на съда и да снима с телефон, каквото е необходимо. Седмица  след нея подадохме и ние официална молба, копие от която Ви представям, с искане също да ни бъде дадена възможност да се снабдим с тези документи. Т.е. те да ни бъдат издадени в заверено копие, като знаейки  официалния отговор предложихме вариант да бъдат изпратени служебно на съда, защото това са документи, които касаят изготвянето на експертизата и считаме, че е хубаво да съществуват по делото като доказателства, представени от нас. За съжаление обаче, от момента на подаване на тази молба няма никаква обратна връзка с КОС и както разбирам, те не са изпратили дори служебно тези документи. Тъй като в моята  практика  това ми се случва за първи път след издадено съдебно удостоверение прокуратурата в Пловдив официално  да ни откаже,  а съдът неофициално да не ни отговори и съответно да направи мълчалив отказ. Моля Вие да ги изискате служебно, за да се приложат по делото. Освен това, също в предходно с. з. бяхме  направили искане за разпит на един свидетел при режим на довеждане с оглед изясняване на обстоятелството извършвала ли е кредитна дейност, влогонабиране и кредитиране на ДПК   в офиса си в гр. Дупница. Казахте, че след експертизата ще се произнесете по този въпрос и освен това, също моля за сведение на съда представяме две снимки на офиса на ДПК направени през 2017 г. само за сведение не като доказателство, за това как е изглеждал той. Други искания нямаме.

 ЮК.Д.: По отношение на искането да се изиска по служебен път обвинителния акт, не възразяваме и се присъединяваме, считаме, че е относимо към настоящото производство. По отношение искането да се приобщи извършената в досъдебното производство съдебно-счетоводна експертиза, възразяваме. Считаме, че това противоречи на принципа за непосредственост  в процеса. То е за други цели в друго производство и не би следвало да се приобщава и ползва като доказателство по настоящото дело. Също така възразяваме  по отношение на искането за договори и договорни ипотеки за отпуснати кредити   и приети влогове, които са събрани, защото първо - така общо самата прокуратура не би могла да ги предостави. Трябва да бъдат индивидуализирани. От друга страна, както и от експертизата се установява, тъй като такава беше и задачата, да се установи каква кредитна дейност е осъществявала ДПК, установява се, че на 2 физически лица има предоставени заеми и на едно дружество. В този смисъл считаме, че това не би допринесло за разкриване на обективната истина по делото, само повод за отлагане. 

ЮК. Д.: По отношение на двете снимки, които бяха представени също възразяваме. Те или следва да се представят като доказателства по делото, като според нас  не биха могли да служат като доказателство. Такъв институт представяне на снимки или документи за сведения на съда няма предвиден в процеса, нито в административния, нито в гражданския. По отношение на искането за допускане на свидетел, също се противопоставяме. Такова искане ищцовата  страна направи още в първото по делото съдебно заседание и то беше отклонено от съда. Отделно считаме, че не би могло със свидетелски показания да бъде доказвано обстоятелството извършила ли е или не ДПК публично привличане на влогове и предоставяне на кредити на трети лица.

АДВ. С.С.: Ще взема отношение относно исканията за представяне на доказателства от наказателното производство. Относно въпросната счетоводна експертиза, наистина и аз смятам, че тя е изготвена по друг повод и е възможно да внесе само объркване и оттеглям искането си в тази посока, но конкретно за договорите, за които беше споменато според мен не е необходимо да бъдат индивидуализирани, защото те са абсолютно ясни. Говорим за договори за влог,  за срочни вноски, за ипотеки, а присъствието им по това дело според мен е много важно, за да се види как е процедирала ДПК. А именно, тя е процедирала като една банка. Всеки един от тези заеми, кредити, както искате ги наречете, които са били отпускани са били обезпечавани с поръчители, с ипотеки, със залагане на различни движими вещи, което извън хората, които са ищци по това дело показва ясно каква дейност всъщност е извършвала тази Д.П.К., за която ние говорим и излагаме доказателства и твърдения в нашата искова молба.

СЪДЪТ, след като изслуша процесуалните представители на сраните във връзка с направеното доказателствено искане от ищцовата страна за изискване от КОС на писмени доказателства, находящи се по НОХ дело и като взе предвид представената  молба, която е депозирана от процесуалния представител С.С. до КОС  счита, че искането не следва да бъде уважавано по следните съображения: правното основание на предявените искове по настоящото производство е чл. 1 от ЗОДОВ за репатриране на причинени имуществени вреди от незаконосъобразни действия на  БНБ. В този смисъл обвинителният акт, въз основа на който е образувано НОХД пред КОС, извършената в досъдебното производство съдебно-счетоводна експертиза, съдът намира за неотносими към настоящия правен спор.  Изисканите с посочената по-горе молба договори и договорни ипотеки за отпуснати кредити и приети влогове, които са събрани като доказателства в хода на досъдебното производство, съдът също счита, че не следва да бъдат изисквани по настоящото дело първо, защото  относимите  към настоящия предмет на спора факти и обстоятелства, като договори и други писмени доказателства, са изследвани и посочени от вещото лице М.В. в изготвените и приети по делото съдебно-икономически експертизи. Т.е. относимите доказателства към предявените искове с правно основание  чл. 1 от ЗОДОВ са посочени  по настоящото дело.  На второ място, наличието на такива писмени доказателства би само обременило делото и би било ненужно  като преповтаряне, с оглед  констатациите на вещото лице. Именно затова са назначени и изготвени тези експертизи.

По тези съображения СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищцовата страна за изискване от КОС на писмени документи, находящи се по НОХД №43 от 2019 година.

По отношение искането за свидетел, СЪДЪТ се е произнесъл в предходно с.з.,  като е отхвърлил това искане и счита за ненужно да го преразглежда, доколкото сочените обстоятелства, които се целят да бъдат установени с този свидетел са  идентични с посочените по-рано от ищцовата страна.

По тези съображения, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДОПУСКА събирането на гласни доказателства на страната на ищците.

С оглед горните си определения съдът ще приеме за сведение молбата, доколкото по отношение на нея формулира и изводите си за отхвърлителното си определение.

По отношение на снимковия  материал, СЪДЪТ счита, че не следва да го приема за сведение и

 

                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА представения снимков материал на процесуалните представители на ищците.

СТРАНИТЕ: Нямаме искания, няма да сочим нови доказателства.

С оглед изявлението на страните  за липса на доказателствени искания, СЪДЪТ намира делото за изяснено от  правна и фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

АДВ. А.С.:          Уважаема госпожо Председател, считаме, че предявените искове са доказани по основание и размер, поради което моля до осъдите БНБ да заплати на доверителите ни обезщетенията така, както са индивидуализирани в исковата молба. Моля да ни присъдите  и направените по делото разноски, за което представяме списък и моля да ни дадете срок за представяне на писмени бележки.

ЮК.  Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите предявените с исковата молба искови претенции като неоснователни и недоказани. Считаме, че по настоящото дело не се доказа наличието на кумулативните предпоставки на отговорността по чл. 1 от ЗОДОВ. Молим за срок за представяне на писмени бележки. Претендираме юрисконсултско възнаграждение, както и направените от името на ответника разноски в настоящото производство като  правим и възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, което се претендира от  процесуалните представители на ищците.

АДВ. А.С.:  Оспореното възнаграждение е под минимума, няма как да е прекомерно.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо административен съдия, от името на Окръжна прокуратура – Кюстендил  намирам предявените искове за основателни и доказани. В тежест на ищците беше да докажат наличието на всички елементи от фактическия състав на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, такива, каквито законодателят ги е цитирал, а именно: наличието на незаконосъобразно бездействие на административен орган, причинени имуществени вреди и наличието на причина връзка между тях. Считам, че в настоящото производство ищците доказаха наличието на всички тези елементи. Безспорно се установи, че БНБ не е изпълнила задължението си, фиксирано като нейно задължение в чл. 79, ал. 9 преди последното изменение на Закона за кредитните институции, а именно: да извърши проверка на място, когато според обстоятелствата може да се предположи, че определено предприятие осъществява банкова дейност без разрешение. От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че такива сигнали многократно са били отправяни до БНБ. Българска народна банка не е предприела никакви действия да упражни никакъв контрол по отношение на тези  твърдения и да направи проверки на ДПК. От приетото в днешно съдебно заседание заключение на вещото лице безспорно се установи, че Д.П.К. е осъществявана банкова дейност, доколкото е привличала средства от трети лица извън член-кооператори на касата и е кредитирала такива лица, които също не са членове на касата. Предвид разпоредбата на чл. 4,  ал. 1, т. 3 неоснователни са твърденията  от страна на ответника, че разпоредбите на Закона за кредитните институции не се прилагат по отношение на взаимно-спомагателните каси, които предоставят заеми само на свои членове за сметка на направени от тях и на техен риск вноски. Това незаконосъобразно бездействие е  причинило вреда на ищците. Налице е и причинната връзка за тях.По тези съображения намирам, предявените искове следва да бъдат уважени, като съдът се съобрази със заключението на изготвената съдебно-счетоводната експертиза по отношение на размера.  

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

СЪДЪТ дава възможност на страните за представяне на писмени защити в 10-дневен срок от днес .

 

 

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в    11.25 ч.

 

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

               СЕКРЕТАР: