П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 25.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на дванадесет и  пети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

                  СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА               

            

с участието на секретар: С.К.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 264/2017 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в  14.00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ, уведомен от предходно с.з., се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен при усл. на чл. 137, ал. 7 АПК, не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, редовно призовано, се явява.

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕМА самоличността на вещото лице:

В.С.К. - 63 г., вдовица, неосъждана, българка, българска гражданка,  без родство и служебни отношения със страните по делото.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 от НК която носи при даване на невярно заключение.

Същата обеща да представи вярно и обективно такова.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвила съм заключение в срок, което поддържам.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДЯВЯВА на ищеца заключение на в.л. В.К. вх.№ 1971 от 12.04.2019 г.

ИЩЕЦТЪТ: Г-жо съдия, считам, че при изготвяне на заключението има предубеденост, неточност и невярност. Въпросът ми към вещото лице е при изготвяне на заключението си г-жа К. колко плана откри утвърдени от община Бобов дол?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвила съм заключението по така действащия регулационен план, който е актуален. Други не съм изследвала, но на скица ми показаха  как този парцел е бил площ за озеленяване и в момента става частен имот. Не се иска да изследвам минали планове, за да мога да акцентирам в тази насока усилията си.

ИЩЕЦЪТ: Моят въпрос касае колко плана е имало по отношение на Бобов дол?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Действително ми бяха показани и минали планове.

СЪДЪТ счита, че отговор в по-голям обем е ирелевантен към настоящия правен спор

ИЩЕЦЪТ: Заключението е различно от предходното заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Моята експертиза не съвпада с предишната, обхванала съм всички въпроси, касаещи делото.

ИЩЕЦЪТ: На какво основание вещото лице въвежда нови абонати на водоснабдяване в кв. 58 и кв. 59.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  4 въпрос от СТЕ е да се посочи кои абонати са с прекъснато и кои са били с възстановено водоснабдяване. Като вещо лице съм длъжна да отговоря, поради това съм направила съответното проучване в „Кюстендилска вода“ и  официално с писмен документ ми е отговорено кои са прекъснатите абонати на кои е възстановено водоснабдяването,  както съм посочила в 5 въпрос. Наистина е имало  прекъснати абонати, които са  възстановени в 8-часов срок.

ВЪПРОС НА СЪДА: Съгласно скицата, която сте дали, цветова легенда от къде би следвало да се извърши захранването с вода на имота на ищеца?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Откъм ул. „И.“ ищецът има положен водопровод. Заключението е, че след като има лице на улица с официално приет водопровод задължително водоснабдяването се извършва от там. Съгласно скицата водоснабдяването следва да бъде извършено от водопровод № 2.  Захранването на имота на ищеца с вода до момента на прекъсването е било от етернитовия  водопровод № 1 посочен с цвят червен,  като е направено отклонение със собствен труд преди 50  години, без значение къде е прекъсването на линията посочена като 3, тъй като законът е категоричен, че в чл. 18 от Наредба 4 не се разрешават водопроводни отклонения в чужди имоти. Другите прекъснати абонати са били захранени от етернитовия водопровод на ул. „С.“. Единствено жалбоподателят е бил захранен с водопроводно отклонение. 

СЪДЪТ няма повече въпроси към вещото лице.

СЧИТА, че заключението следва да бъде прието по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Заключение вх.№  1971 от 12.04.2019 г. като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение  в размер на 856 лева и 72 стотинки, от които първоначално внесени 300 лева. Разликата от 556.72 лева следва да бъде внесена от ищеца в 7-дневен срок от днес  и да се представи вносната бележка по делото.

СЪДЪТ освободи вещото лице.

ИЩЕЦЪТ: На основание на приложените доказателства и други описани в молбата ми, моята молба към Вас е да постановите определение, с което да спрете движението на делото и да предадете за прокурорска оценка действията на тези вещи лица. Моята молба към Вас е в този смисъл.

С оглед направеното искане на ищеца, СЪДЪТ намира същото за недопустимо, доколкото в разпоредбата на чл. 229 от ГПК,  която се прилага по препращане от чл. 144 от АПК, изрично са посочени случаите, в които съдът спира производството. В случая съдът счита, че приложението на т. 5 на чл. 229, ал. 1 от ГПК е неприложимо,  доколкото откриването на престъпни обстоятелства не покриват изложеното от ищеца, а именно  необективни заключения, представени  от двете вещи лица по настоящото дело.

В този смисъл СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на настоящото производство  и изпращане на материалите на прокуратурата  във връзка с изготвените заключения по делото.

ИЩЕЦЪТ: Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ намира делото за изяснено от фактическа и правна страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

              

ИЩЕЦЪТ:Уважаема госпожо съдия, моля да уважите предявения от мен иск, като ми дадете срок за писмена защита. Моля да ми присъдите и направените разноски в производството.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца да представи писмена защита в 7 дневен срок от днес с препис за ответника.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи 14.24    ч.

                                                                                                                   СЪДИЯ:

    

       СЕКРЕТАР: