П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 22.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

             СЪДИЯ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА            

            

с участието на секретар: С.К.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 84/2018 г.

докладвано от: АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

На именното повикване в  11.00  часа се явиха:

СТРАНИТЕ УВЕДОМЕНИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ се представлява от юк. С. с пълномощно от по-рано по делото.

ОТВЕТНИКЪТ не се явява, не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, редовно призовано, се явява.

ЮК. С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА, че на 18.04.2019 г. пълномощникът на ответника е депозирал молба, с която моли да се даде ход на делото и представя като допълнително доказателство констативен протокол № 266-КОС-ЛГ-17 от 14.05.2018 г., издаден от РИОСВ гр. Перник. В молбата се сочи, че протоколът се представя за установяване на факта, че през периода 01.01.2011 г. до 31.12.2017 г. е функционирало общинско сметище на територията на Община Бобов дол. Изразява се становище по съществото на спора за неоснователност на подадената жалба и се претендират деловодни разноски.

ЮК. С.:  Не възразявам да се приеме.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като писмено доказателствено средство докладвания по-горе констативен протокол. Същият  е във връзка с предмета на делото за установяване на реалното предоставяне на услугите от такса битови отпадъци.

С оглед горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото Констативен протокол № 266-КОС-ЛГ-17 от 14.05.2018 г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Н.С.С. със снета самоличност по делото.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК при представяне на невярно заключение. Същото обеща да даде вярно и обективно заключение.

СЪДЪТ предяви на представителя на жалбоподателя и вещото лице заключение от извършена съдебно-техническа експертиза вх. № 1982 от 12.04.2019 г. на вещото лице   Н.С..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключение, нямам искания за корекции и добавки към него.

АДВ. С.: В заключителната част сте написали, че почистване ръчно на обществени площи използвани от ТЕЦ Бобов дол не се прави от ОП ЧОБ. Може ли да бъде считано, че ОП ЧОБ, респективно община Бобов дол не извършва една от услугите, която формира ТБО.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На база документите на работния лист на багера, в описанието на работа не фигурират обществените площи при Т.Б.д. От там  считам, че този багер не товари ръчно събрана смет от тези площи. Сметта обаче, се извозва със сметоизвозващата машина.Друга е работата на автобагера.  На територията на ТЕЦ Бобов дол има много големи обществени площи- градинки, ливадки, рибарник, около рибарника е затревено. По отношение на делото са приложени дневни листове за работата.

ЮК. С.:Нямам други въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Н.С..

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на 100 лева, което е изцяло внесено от жалбоподателя под формата на депозит.

СЪДЪТ освободи вещото лице със съгласието на представителя на жалбоподателя.

ЮК. С.: Нямам искания за други доказателства.

С оглед изявлението на представителя на жалбоподателя, СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ЮК. С.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените изцяло атакуваният от нас АУЗД № 02/07.12.2017 г. по съображенията, които подробно бяха изложени както в жалбата, така и в хода на настоящото производство. За доразвиване на тези доводи и с цел процесуална икономия, моля да ми бъде предоставен срок за депозиране на писмени бележки. Също така претендирам юрисконсултско възнаграждение за настоящото производство.

ДАВА възможност на жалбоподателя за представяне на писмени бележки в 7-дневен срок от днес.

 

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  11.07 ч.

 

 

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

      СЕКРЕТАР: