П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 22.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

            СЪДИЯ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА            

            

с участието на секретар: Светла Кърлова

и в присъствието на прокурора: ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ             

постави за разглеждане: АдмД № 218/2018 г.

докладвано от: АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

На именното повикване в  10.10  часа се явиха:

СТРАНИТЕ УВЕДОМЕНИ.

ИЩЕЦЪТ се явява лично и с адв. Б. като негов представител от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ се представлява от юк. Г., упълномощена от по-рано.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЮСТЕНДИЛ се представлява от прокурор Йордан Георгиев. 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА, че на 26.03.2019 г. началникът на затвора гр. Бобов дол е депозирал писмо с приложени към него писмени доказателства във връзка със задълженията за установяване на фактически обстоятелства, посочени в протокола от минало с. з.

АДВ. Б.: Не възразявам срещу част от представените доказателства, моля да бъдат приети и приобщени към доказателствения материал. Единственото възражение, което правя е относно декларация вх. № 1006 от 13.03.2019 г., изготвена от Е.И.Т.. Изцяло оспорвам съдържанието на декларацията, това е частен писмен документ, съдържанието в който не отговаря на истината, която бе изнесена пред Вас в съдебна зала. Твърдим, че този документ е създаден под чуждо давление. Нямаме искания за други доказателства.

ЮК. Г.: Моля да се приемат писмените доказателства, представени с писмото на началника на затвора. Представям и моля да приемете като доказателства по делото списъци за вечерна  проверка, това е във връзка с оспорената декларация, от които е видно, че свидетелите и А.В.К. през процесния период са изтърпявали наказание в една килия. Представям и моля да приемете  като доказателства по делото и 4 броя заповеди за наказание в наказателна килия на ищеца в периода предшестващ и последващ периода на обжалваната заповед.  Вечерната проверка се прави от надзорния състав. Резултатът от проверката не се обективира в такъв документ всеки ден, а само като има промени. Тези списъци представям във връзка с установяване на недостоверност в показанията на свидетеля Е.И.Т.. Заповедите за наказание „изолиране в наказателна килия“ по отношение на А.К. ги представяме, защото  твърдим, че ако той е претърпял толкова силни душевни и физически страдания в наказателна килия, би трябвало да съобрази поведението  си и да  спазва реда и дисциплината в затвора, защото те освен репресивни имат и възпираща функция, но както виждате той и след това е извършвал пак нарушения, заради които отново е изолиран в наказателна килия.

АДВ. Б.: По отношение на представените  Заповед № 619 от 27.11.2014 г., Заповед №  625 от 04.12.2014 г., Заповед  № 13 от 15.01.2015 г. възразявам да бъдат приобщени към доказателствения материал, тъй като те касаят други дисциплинарни наказания. Безспорно сме в хипотезата на чл. 284  от ЗИНЗС, така че колко други наказания е търпял К., са неотносими към настоящия спор. Същите е възможно и  не е доказано дали са  обжалвани и дали той е имал възможността да бъдат обжалвани изобщо и дали не биха били отново отменени от ДРС и смятам, че не следва да бъдат приобщавани към доказателствения материал. По отношение на списъците, лично на мен нищо не ми става ясно от този документ. Списък за вечерна проверка на ЛС от 3 група. Безспорно, е че се вижда, че в 3 килия  под № 13 е записан А.В.К..

ЮК. Г.:  Ответникът цели да докаже  през какъв период свидетелят Т. е пребивавал в затвора.

АДВ. Б.: Госпожо съдия, оспорвам съдържанието и на тези документи. Моля да не бъдат приобщавани към доказателствения материал.  Първо не е ясно от какъв документ изхождат те,какви са тези списъци, извадка от каква книга са.

ПРОКУРОРЪТ: Запознат съм с документите. Моля да се приемат. Все пак с тези документи се характеризира личността на ищеца.  

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ОТВЕТНИКА: Заповедите за изолиране в наказателна килия на ищеца влезли ли са в сила?

ЮК. Г.: Влезли са в сила и са изпълнени. Това е в периода точно преди освобождаването му.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като писмени доказателствени средства докладваните такива  към писмото от н-ка на затвора гр. Бобов дол и депозираните документи в днешно съдебно заседание от представителя на ответника. Тяхната конкретна относимост към фактите, подлежащи на доказване в съдебния процес съдът ще коментира с крайния си съдебен акт по делото.

С оглед горното СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото извлечения от медицински амбулаторен журнал на МЦ в Затвора Бобов дол за 2014 г., Заповед № Л-1765/19.03.2015 г. на Главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ с приложения – 4 листа; Декларация с вх. №1006/13.03.2019 г. на л.св. Е.И.Т.; заповед № 619/27.11.2014 г.;  заповед № 625/04.12.2014 г.;  заповед № 633/11.12.2014 г.;  заповед № 13/15.01.2015 г.,  Списък за вечерна проверка на лишените от свобода от ІІІ-та група с дата 03.01.2019 г.; Списък за вечерна проверка на лишените от свобода от ІІІ-та група с дата 24.01.2019 г.; Списък на  лишените от свобода от ІІІ-та група, получили хигиенни материали за м. февруари с дата 11.02.2019 г.  и Списък за вечерна проверка на лишените от свобода от ІІІ-та група с дата 25.02.2019  г.

СТРАНИТЕ /ОБЩО/: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства.

С оглед изявлението на представителите на страните СЪДЪТ намира делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

АДВ. Б.: Уважаема госпожо административен съдия, моля Ви да постановите съдебен акт, с който да уважите предявения иск от К., като приемете,  че са налице елементите на правопораждащия фактически състав за ангажиране на отговорността на Държавата по чл. 284, ал. 1 от ЗИНЗС. Безспорно се установи, че са налице всички елементи от състава на чл. 284. Като доказателство по делото е приета Заповед № 620, издадена от н-ка на затвора гр. Бобов дол на 27.11.2014 г., която заповед е била предмет на съдебен контрол и ДРС е отменил същата като незаконосъобразна. Видно от приложената преписка от администрацията на затвора, на лист 45 се намират обясненията дадени от Самоил И. Якимов, а на лист 48 обясненията дадени от Симеон Галинов Митев. След запознаването и видно от тяхното съдържание, че А. не е участвал в  сбиването, а същият се е отзовал и е спомогнал за предотвратяване на боя, който е бил затвора Бобов дол. Именно затова ДРС, с оглед събрания доказателствен материал пред него, е отменил заповедта на н-ка на затвора. Безспорно е налице основание за ангажиране на  отговорността на държавата. Относно размера на обезщетението, което следва да бъде присъдено на К., моля то да бъде справедливо определено съгласно принципа на чл. 52 от ЗЗД. Моля да имате предвид че на 23. 01.2019  г. в с. з. бяха направени уточненията на исковата молба, както и с Ваше определение бе допуснато прибавянето на претенцията на законна лихва върху размера на иска от 16.12.2014 г. до окончателно изплащане на търсената сума. В хода на процеса и по-конкретно в днешно с. з., бяха представени писмени доказателства от администрацията на затвора, които са неотносими към настоящия спор. Искът има определени размери и определени обстоятелства, които ние трябва да установим, а се внесоха документи, които касаят други поведения и други наказания на К., които не са били обект на съдебен контрол, поради което Ви моля да не ги цените и да не оказват  влияние при формиране на Вашето вътрешно убеждение при определяне размера на претендираните вреди. Безспорно е, че администрацията се опитва по всякакъв начин да изпълни своите задължения, които са дадени като указания от Вас по отношение на оспорването на иска, което те правят.  В хода на производството бяха изслушани свидетелски показания, като ние сме оспорили, декларацията от Е.Т. и отношенията, които съществуват  между него и администрацията по безспорен начин са отношения между власт и подчинение, така че ние не смятаме, че тази декларация е създадена от него по негово собствено желание, така както се твърди в декларацията. Безспорно е, че по никакъв начин затворническата администрация не може да обори дадените свидетелски показания, а именно: не се съдържат документи, които да докажат, че се правят зачисления при изтърпяване на наказанието „изолиране в наказателна килия“ на вещите, които получава К.. Т.е. би трябвало да се приеме, че са получавали само по едно шалте. По отношение на оказаната медицинска помощ на К. по същия начин свидетелските показания не могат да бъдат оборени от администрацията, защото в писмото, което беше депозирано тук пред съда се дава информация, че те нямат данни за тези извършени прегледи,  именно когато той е бил в наказателната килия, както потвърди първият свидетел Ж.И.И.. Срокът за съхранение на тези документи е 3 години, към настоящия момент е изтекъл. Т.е. не се съдържат данни в администрацията, които по съответния ред да оборят свидетелските показания. Безспорно е, че К. е претърпял неимуществени вреди при този престой,  които аз Ви моля да определите по справедливост.

ЮК. Г.: Уважаема госпожо административен съдия, считам така предявения иск по чл. 284, ал. 1 от ЗИНЗС за недоказан.  Считам го за основателен,  доколкото имаме налице първия елемент от фактическия състав, има незаконосъобразен акт на администрация, който е отменен от съд. Но относно твърдените вреди считам, че няма настъпили такива. Те са недоказани, предвид декларацията на един Е.Т. който съвсем доброволно,  може би се е досетил, че не е изтърпявал там наказание за периода, за който свидетелства, е споделил с ИСВРН на групата и е написал съответната декларация. От там считам за дискредитирани и показанията на другия свидетел, предвид, че има съвпадения точно в информацията, която те дават относно проблеми в здравословното състояние, депресия. Т. е. считам, че съдът не трябва да ги цени като лъжливи. Представих списъците от вечерна проверка, те са актуални. След  първото с. з., което беше проведено и бяха допуснати свидетелски показания на ищеца, са пребивавали в едно спално помещение К. с двамата свидетели и твърдя, че тогава са се сговорили, за да дадат свидетелите лъжливите показания. Не се доказа със свидетелски показания на свидетелите на ищеца и, че същите са получавали само по 1 шалте. Моля да вземете предвид  свидетелските показания на свидетеля на ответника, че те са получавали по 2 шалтета, предвид това, че администрацията е преценила, че са прекалено тънки, за да има някакво удобство при изтърпяването в наказателната килия. Спазени са и задълженията на ответника за медицински прегледи. Извършвани са веднъж седмично, в случая през 5 дни, тъй като той е изтърпявал и следващо след 15-ти отново е настанен в  наказателна килия. Моля да имате предвид и представените заповеди за дисциплинарни наказания, те се съдържат към административното му досие, получени са от него, не са обжалвани, влезли са в сила, изтърпени са тези наказания. От там можете да добиете представа и за поведението какво е било. Въобще   не е било в резон с вътрешния ред, който е бил задължен да спазва. Има заповед за наказание и за агресивно поведение, както и за обидно отношение към доктора на затвора. пак ще спомена, че  ако същият е търпял  душевни състояния, психически щети, то би следвало да се  въздържа от такова поведение и да доизтърпи наказанието си при по-спокойни условия. Предвид това няма  настъпили вреди. Т.е., не са налице всички елементи от фактическия състав на отговорността на ответника по чл. 284, ал 1 от ЗИНЗС и ще Ви помоля да се произнесете със съдебен акт, с който да отхвърлите предявения иск.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо административен съдия, аз за разлика от двете страни  ще бъда доста по-лаконичен. Искът го намирам за доказан само по отношение на отменената  заповед  за наказанието от 5 дни престояване в изолирана килия  и то с много уговорки. Въобще  не желая да коментирам решението на ДРС.  По отношение на останалата част и оплакванията  на ищеца считам за  противоречиви и напълно недоказани и като такива следва да бъдат отхвърлени. Считам, че в този случай няма неимуществени вреди. По отношение на отменената заповед, тя е влязла в сила. По отношение на размера считам, че следва да се приложи принципа на справедливост и бих казал в минимален размер евентуално ако определите такъв. Останалата част на иска да бъде отхвърлена.

АДВ. Б.: Моля да ми бъде предоставен препис от протокола, както  и моля да бъде изпратено отделно и решението на ищеца К., тъй като аз съм особен представител.   

ИЩЕІЪТ: Не съм съгласен с юрисконсулта на ответника. Безспорно се доказа моята претенция моето доказателство. Това са законови работи. Тя ми цитира минали наказания, за които даже има и дело. Помня, когато ми дадоха декларация да не обжалвам наказанието. Има много в недостоверни  неща.

 

СЪДЪТ разпорежда препис от протокола да се предостави на адв. Б..

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 10.35 ч.

 

 

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

      СЕКРЕТАР: