П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 12.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 347/2018 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в  11:03   часа се явиха:

ЗА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ на област Кюстендил, редовно призован, се явява мл. експерт Р..   

ОБС – КЮСТЕНДИЛ ответник по делото, редовно призован, не се представлява. 

ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА се явява лично Л.К. и Р.С.. 

ВМЕСТО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Л.А., редовно призована, се явява адв. Д. с пълномощно по делото. 

ОСТАНАЛИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА се редовно призовани, същите не се явяват и не се представляват по делото. 

СЪДЪТ докладва молба от заинтересованото лице М.Н., с която заявява съгласие за разглеждане на делото в нейно отсъствие в днешно с.з., както и че поддържа предявеното становище по делото от 01.11.2018 г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ се явява.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че липсва процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕМА самоличността на вещото лице:  

Л.Б.В. – 74 г., българин, български гражданин, женен, неосъждан, без родство и служебни взаимоотношения със страните.   

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл. 291 НК за даване на невярно заключение, обеща да даде вярно и обективно заключение.   

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм заключение в срок, което поддържам. Имам едно допълнение на стр. 3 от заключението в частта, където е записано съгласно скица на имот 36010 се намира в м. „Р.“, след това има възстановяване на имот ****** също в м. „Р.“, но той не е предмет на заповедта на областния управител.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: В заключението твърдите, че въз основа на координатите от заснемането са изготвени цитираните скици проекти и че имотите с проектни номера, посочени в решението на ОбС – Кюстендил, съобразно скиците - проекти, приложени към искането на ОбС по земеделие – Кюстендил, са идентични с имотите по възстановените решения, включително и по отношение на местностите. Какви координати сравнявате при положение, че предмет на оспорване от страна на областния управител са различията в местността на имота, признат за възстановяване с решението на ПК и местностите на имотите, описани в АОС и скиците, с които се предвиждат за да се възстанови имота, а във възстановителните решения имотите нямат координати,  те имат само посочена местност.   

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Цитирал съм и описал на стр. 3, предпоследен абзац, точно на кои дати са определени тези граници на процесните имоти по реда на наредбата. За да се нанесе и изготви скица - проект, трябва да има заснемане с координати. Не може да се нанесе имотът в КВС без заснемане с координати. Тези координати са установени от заснемащата фирма и по данни на собствениците. Този имот действително на място  съвпада с имота  в решението на ОбС. При идентифициране, като се налага върху КВС, имотът получава името на местността, в която попада по картата. Не може след като има нанесено едно наименование на местността да се нанесат всички наименования на имотите, които попадат в тази местност. Има в някои случаи в преписките направени  разработки, в които са показани всички местности и накрая генерализираната местност, но не по всички преписки това е направено. 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: Част от задачата, която е поставена, е при възстановяване на собствеността в стари реални граници, вещото лице да посочи дали са определяеми.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Старите реални граници се определят на база заснемане по данни на собствениците и това става в процеса по идентифициране на имота, а за обективно съществуващите стари реални граници има определение в закона, това са съществуващи топографски елементи – дере, слог и т.н. В много от случаите тези стари реални граници са унищожени, особено за блоковете, където са правени насаждения от ТКЗС, ДЗС ш т.н.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: В заключението твърдите, че сте установили връзка със заинтересованите страни и от тях сте получили информация, с кои от тях разговаряхте? С явилата се заинтересована страна Л.К. разговаряхте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разговарял съм със собственик на имот в с. П. С., Р.С. – заинтересовано лице и който присъства в залата. Той показа това, което владее на място. 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: Нямам повече въпроси.

ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Л. С.: Не съм присъствала при определяне на границите, присъствал е брат ми, който почина, аз не съм присъствала. Нямам въпроси към вещото лице.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.С.: Нямам въпроси към вещото лице. Присъствах когато фирмата заснемаше имота и посочих граничните точки, такива каквито са ми известни и в които граници обработвам имота.

АДВ. Д.: Нямам въпроси, да се приеме заключението.  

СЪДЪТ счита, че представеното експертно заключение следва да бъде прието като доказателство по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство Експертно заключение вх. № 1786 от 01.04.2019 г. на вещото лице ниж. В..

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на 180 лв., като ЗАДЪЛЖАВА областния управител да внесе разликата от 80 лв. в 7-дневен срок от днес.

СТРАНИТЕ: Нямам доказателствени искания.

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да се произнесете с решение, с което да потвърдите издадената заповед на областния управител срещу Решения № 831, 835, 833, 837, 838, 839, 840 и 842 по отношение на т. 1 и т. 3 на ОбС – Кюстендил като правилна и законосъобразна по съображения, подробно изложени в нея. Предмет на оспорване от страна на областния управител е различията в наименованията на местностите на имотите, признати за възстановяване с решението на ПК и местностите на имотите, описани в акта за общинска собственост и скиците, с които се предвижда да се възстанови имотът, като в скиците - проекти ОбС по земеделие си позволява да промени имената на местностите, за да съответстват формално на решенията на ПК, с които е призната собствеността. В хода на производството се доказа, че е налице несъответствие в местностите на имотите, признати за възстановяване с решенията на ПК – Кюстендил.

На първо място, от представените в предно с. з. справки, разпечатани  от Кадастрално административната информационна система на АГКК е видно, че местността на съседните имоти е същата като тази, посочена в скиците на ОбС по земеделие – Кюстендил, от които са образувани    предоставените проекти на имоти и различни от местностите, посочени в скицата-проект на ОбС по земеделие съдържаща процесните имоти. Като допълнително основание за незаконосъобразност на решенията на  ОбС - Кюстендил е неприлагането на скици - проекти, издадени от АГКК съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от Наредба № РД02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието и поддържането на КК и КР след одобряване  на КК и КР за съответната територия.

На второ място, в предходно с. з. заинтересованата страна Л.Й.К. изрази становище, цитирам: „Дадох пари, за да дойдат на място и заснемат имотите, но на място нашият имот е разпределен между съседски имоти, нашият се намира в м. „Д.“. Момичето в ОбС по земеделие ми даде да избера друг имот от общинските имоти в замяна на нашия имот. Аз нямах претенции в коя местност да бъде имота, където тя ми посочи, аз се съгласих. Предоставеният имот е до водоема, не знам как се казва местността, но е различна от м. „Д.“.

С оглед гореизложеното считам, че имотите не се предоставят за възстановяване в съществуващи или възстановими стари реални граници, няма идентичност на местностите съгласно  признавателното решение на ПК и скицата-проект  със скиците и АОС от другата страна. По така направените предложения ОбС – Кюстендил  е приел незаконосъобразни решения,  като е предоставил свои имоти, описани в акта за общинска собственост в една местност да бъдат възстановени на физически лица на които е признато право на собственост в друга местност, т.е. без да е установено правилното местоположение на имота, поради което е налице противоречие с императивната норма на  § 27, ал.2, т.1 от ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ. Моля да присъдите сторените в производството разноски, а именно за изготвяне на експертиза и юрисконсултско възнаграждение. 

АДВ. Д.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата в частта, касаеща  подзащитния ми. Същата е неоснователна и недоказана. Моля да определите срок за писмени бележки, в които да изложа подробни съображения. Моля да присъдите адвокатски хонорар.   

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Л.К.: Уважаема госпожо съдия, родителите ми починаха, брат ми също, дадоха ми документи и установих, че липсват 6 дка. Първоначално ми дадоха 2 дка, за да засадя череши, но аз реших да не ги садя. Потърсих другите 6 дка и установих, че се намират до газопровода, но  къде точно се намират, не зная. Съгласна съм да ми се възстанови имота така,  както е показан от ОбС.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.С.:  Уважаема госпожо съдия, съгласен съм да получа имота както е посочено от ОбС. Повече от 10 години работя този имот, след като почина дядо ми. Този имот, който ми предостави ОбС е същият който притежаваше дядо ми.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.  

ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.   

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11: 23   ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                      СЕКРЕТАР: