П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 08.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на осми април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:    

постави за разглеждане: Адм.д. № 355/2018 г.

докладвано от: съдия АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

СТРАНИТЕ уведомени.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ се явява лично.

ОТВЕТНИЦИТЕ се представляват от гл. юк. П. с пълномощно от по-рано по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИЯТ М.Д. не се явява, представлява се от адв. Л., упълномощена от по-рано по делото.

ОСТАНАЛИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА с номера от 5 до 14 от списъка за лицата не се явяват, не се представляват.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА, редовно призовани, се явяват.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА, че на 14.02.2019 г. по делото е постъпило писмо от кмета на община Кюстендил с приложени към него оригинал на заявление от М.Р.Д. за разрешение за изработване на проект за ПУП с вх.№ УТ 855 от 06.06.2018 г. и пълномощно от Д. за З. Д. З. с нотариално заверен подпис със заверка от нотариус Милена Тодорова от 24.03.2017 г. с рег. № 1119 от 2017 г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Уважаема госпожо административен съдия,  запознат съм с новопостъпилите материали по делото. По отношение приемането на писмените доказателства, не възразявам да бъдат приети, с изключение на пълномощното, което е представено от ответния орган, като считам, че то е неотносимо по спора, поради следните съображения: На първо място, представеното пълномощно е от т.нар. „специален“ тип пълномощни, съответно съгласно хипотезата на чл. 39 от ЗЗД, обемът на представителната власт е ограничена и в тази връзка следва да отбележим, че липсва основание за упълномощаване да бъде подадено заявление за комплексен инвестиционен проект и следователно считам, че пълномощникът е подал заявлението извън предоставената му представителна власт от една страна, а от друга, видно от текста на представеното пълномощно, фактическата обстановка е коренно различна от тази, която в момента дискутираме.

ЮК. П.: Заявлението е представено в изпълнение на указанията на съда от предходно  с. з. По отношение на възражението за валидността на пълномощното, считам същото за неоснователно, тъй като пълномощното касае имота, за чието изменение е проектът за инвестиционната инициатива.

АДВ. Л.: Считам възражението за неоснователно. Както  обясни в предходно с.з. юк. П., когато заявленията се подават чрез пълномощник, към тях се прилага съответното пълномощно. Към писмото на кмета е изпратен оригинал на заявлението и е изпратено пълномощното, което е приложено и представено към момента на подаване на заявлението. Възраженията на жалбоподателя не ги разбрах, особено позоваването на ЗЗД е абсолютно неоснователно, и не намират почва в законодателството. Моля да приемете както оригинала на заявлението, така и представеното пълномощно.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като писмени доказателствени средства докладваните по-горе такива. Същите са във връзка с предмета на доказване по делото, а възраженията на жалбоподателя относно пълномощното съдът ще коментира с крайния си съдебен акт по спора.

С оглед горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото заявление за разрешение за изработване на проект за ПУП от М.Р.Д. вх. № УТ 855/06.06.2018 г. и пълномощно от М.Р.Д. за З. Д. З. с нотариално заверен подпис със заверка от нотариус Милена Тодорова от 24.03.2017 г. с рег. № 1119 от 2017 г.

СЪДЪТ пристъпва към приемане заключенията на вещите лица.

СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

В.Д.С. - 56 г., българин, български гражданин, женен, неосъждан, без родство и служебни връзки със страните.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност при  даване на невярно заключение. Същото обеща да даде обективно и вярно заключение.

СЪДЪТ предявява на страните и техните представители заключение във вид на Протокол № 11 от 26.02.2019 г. на вещото лице с вх. № 1342 от 12.03.2019 г. по описа на съда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението. Нямам искания за поправки и добавки към него.

СТРАНИТЕ (ОБЩО): Нямаме въпроси към вещото лице. Молим да се приеме заключението.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на 260 лв., в който смисъл ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да довнесе още 160 лв. в 7-дневен срок от днес.

СЪДЪТ освободи вещото лице от присъствие в залата със съгласие на страните.

СНЕМА самоличност на вещото лице инж. Л.В., както следва:

ИНЖ. Л.Б.В. – 74 г., българин, български гражданин, женен, неосъждан, без родство и служебни връзки със страните.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност при  даване на невярно заключение. Същото обеща да даде обективно и вярно заключение.

СЪДЪТ предявява на страните и техните представители Заключение на вещото лице инж. В. с вх. № 1685 от 28.03.2019 г. по описа на съда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението. Нямам искания за корекции и добавки към него.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  Ще започна от моя трети въпрос относно установяването на наличието на строежи в процесния имот 2391. Единствено тази сграда ли видяхте като строеж вътре в този имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Друга не съм видял. Не съм видял друг строеж.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: От скицата от 02.09.1999 г., представена от заявителя, е видно, че има още два вида строежи в процесния имот.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имало е. Предвидени са за събаряне.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По периферията на имота има ли огради, има ли подпорни стени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има, разбира се, но това не са масивни строежи, а огради. Те са показани с условния знак.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  В ПИ 2391 има ли изградена подпорна стена и лека прозирна ограда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Има подпорна стена, но тя не е нанесена в оригиналната скица от СГКК, върху която съм работил. В нея са показани само оградите откъм улиците с условния знак, но подпорна стена и тази сграда, която съм нанесъл допълнително, не съществуват в КК. Подпорната стена е откъм имоти 2390 и 2395. Леката прозирна ограда е по ул. „Стара планина“ и откъм имот 2395.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: От другите страни на имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От другите страни на имота също има леки огради, от четири страни имотът е ограден.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По отношение на втория ми въпрос за регулационната история, дали въпросният имот попада в строителните граници съгласно общия устройствен план на община  Кюстендил?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След като има одобрена регулация, значи попада и в границите на общия устройствен план. Регулационните планове се съобразяват с общия устройствен план. 2016 г. е одобрен общия устройствен план. Имотът попада в границите на общия устройствен план, включително и в строителните граници на този план.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Не съм съгласен с констатациите на вещото лице, тъй като имам предоставен в електронен вид общия устройствен план и въпросният имот попада в проект за присъединяване към строителните граници на населеното място.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След като има издадено разрешение за строеж, значи той попада в строителните граници. Не може общината да издава разрешение за строеж за имоти, които не са в строителните граници.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да приемете една извадка от общия устройствен план и съответно оригиналът, който е представен на сайта на община Кюстендил. Тъй като планът е в електронен вид и може да се мащабира съответното копие, може да се види къде се намира имотът. Имам сканирано копие, принтирано от сайта на общината. Копието на плана съм го извадил от сайта на общината.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За мен не е вярно твърдението на жалбоподателя,  че имотът не се намира в строителните граници на населеното място, защото още 1987 г. със Заповед № 423 е одобрен УПИ І за геолого-геофизичен комплекс, в границите на който попада този имот, включително  и имотът на жалбоподателя.  Съгласно цитираната заповед съм го изчертал с червен цвят на скицата Приложение 1 към заключението.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Относно кадастралната история на имота, тъй като имотът е с неприложена регулация, това  означава, че има неуредени сметки по регулация. Каква част от територията е била придавана или съответно отчуждавана?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нелогичен въпрос, защото парцелът е отреден за геолого-геофизичен комплекс. УПИ V - 2391 се вижда, че със заповедта е даден по имотни граници и никъде не се говори за предишна регулация.    Искам да обърна внимание на съда, че копието от КП на гр. Кюстендил на л. 40 от делото, приложено като доказателство към жалбата - уточнение от жалбоподателя, е немащабно копие, тъй като разстоянията между координатните кръстове е 7 см, вместо 10 см.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Това копие ми е дадено лично от г-н В.. Това е Приложение № 1 по Гр. д. № 1700 от 2017 г. по описа на Районен съд – Кюстендил. Относно издаденото разрешение за строеж, това ли е единственото издадено разрешение на името на възложителя и има ли предходни такива относно имот 2391?

АДВ. Л.: Не ни интересуват предходните разрешения за строеж.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Въпросът е, че има изградено строителство без необходимото разрешение за строеж. Това е с означение МС, което е отбелязал в Приложение № 1 на инж. В., тъй като в становището на гл. архитект предварително е казано, че въпросният имот е незастроен, а всъщност се оказва, че е застроен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На масивната сграда в имота не знам какво й е предназначението. Към масивната сграда има паянтова от дървесни плоскости, което не е предмет на заснемане и аз не съм го нанесъл. Нанесъл съм само това, което е масивно с плоча отгоре. Частта, която е от дървени плоскости, не съм я нанесъл на скицата. Съобразил съм се със заснемането на имотите по КК. Тази масивна сграда, отбелязана на скицата към  Приложение 1 от заключението, е предвидена за премахване още с визата от 1999 г. и графичната й част на скицата от 02.09.1999 г. на л. 142 от делото. Визата е одобрена със Заповед № 1279 от 02.12.1999 г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По отношение на моите поставени въпроси в писмената молба нямам други въпроси. Не успях  да намеря отговор на въпроса, поставен от адв. Л., а именно предвиденото застрояването отговаря ли на определените в общия устройствен план  параметри за начина на застрояване, плътност на застрояване, минимална озеленена площ, интензивност на застрояване и  разстояние от съседните имоти.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм го описал това нещо.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Вие сте описали, че зададеното в плана на застрояване отговаря на общия устройствен план. А дали самите показатели отговарят на данните в инвестиционния проект?

ВИЩОТО ЛИЦИЕ: Това го е преценил главният  архитект, защото в обяснителната записка е записано: „начин на застрояване – свободно“, площ на застрояване от 20 до 60 % и минимална озеленена площ 40 % до 60 %, интензивност (кинт.) от 0,5 до 1,2. Не съм проверявал тези показатели, тъй като не съм имал такава задача.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Имаше такъв въпрос да проверите дали отговарят. Други въпроси нямам.

ЮК. П.: Имам само един въпрос, който е по-скоро уточнение по отношение на заключението в отговор на въпроса за реализиране на тротоарни площи.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това беше въпрос от жалбоподателя. На място съм нанесъл съответно бордюрите срещу този имот, които в едната част са един метър и нещо тротоарните площи, а в другата – два метра.

ЮК. П.: Искам само да уточним изречението „С обжалваната заповед това място за паркиране не е запазено, тъй като то вече не граничи с УПИ І –  „За геолого-геофизичен комплекс“ в кв. 329“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това нещо е показано на скицата, за която  говорихме, че се премахва още тогава.

ЮК. П.: Но скицата, приложение към заключението, което сега коментираме, е изработена въз основа на заповед от 1987 г. Това искам да уточним.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На нея няма реализирано мероприятие, аз само съм го нанесъл така, както е било предвидено по плана на геолого-геофизичния комплекс, но съм записал, че в случая то се явява излишно, защото вече не граничи с парцела на геолого-геофизичния комплекс и не е нужно като място за паркиране.

ЮК. П.:  И не може да бъде запазено според мен. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: То не граничи вече с парцела на геолого-геофизичния комплекс  и тази нужда е отпаднала.

ЮК. П.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

АДВ. Л.: Нямам въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  заключението на вещото лице.

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на 300 лв., което е изцяло внесено от страните.

СЪДЪТ освободи вещото лице от присъствие в залата със съгласието на страните.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Бих искал да се възложи, ако е необходимо, допълнителна задача на вещото лице,  тъй като към настоящия момент той не можа да даде категорично ясен отговор дали процесният имота попада в строителните граници и затова моля да бъде поставена задача на вещото лице,  което да отговори дали процесният имот на М.Д. попада в съществуващите строителни граници на града спрямо общия устройствен план на община Кюстендил. Също така, тъй като вещото лице не отговори достатъчно ясно и категорично на въпроса дали процесното строителство отговаря на показателите в инвестиционния проект спрямо плана за застрояване, моля въпросната задача да бъде възложена на компетентно лице, за да даде отговор на въпроса, дали предвиденото строителство отговаря на заложените показатели. Освен това просто формално искам да оспоря факта, че ПИ на инициатора М.Д. с идентификатор 41.112.503.2391 е идентичен с имот с пл.№ 7200. Затова моля да бъде изискано копие от нот. акт, който е послужил при придобиването на имота. Съгласно същия, имот с пл. № 7200 е бил с различно лице, различна повърхност, различна дължина, различни съседи и в частност проектната площ, която е предвидена за УПИ V, е била 1257 кв.м., а не както е предвидено с изменението –  1263 кв.м., т. е. явяват се 6 кв.м. разлика, за което вещото лице не отговори дали са били предвиждани мероприятия за отчуждаване или придаване на територия и как се е случило това нещо. На този етап нямам други доказателствени искания.

АДВ. Л.: Представям скица на ПИ в оригинал, издадена от СГКК  - Кюстендил, където изрично е указано, че площта на имота съгласно влязлата в сила КК, одобрена със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г., т. е. преди сключване на сделката от моя доверител, е 1263 кв.м. и номера по предходния план е 7200 кв.м. в кв. 329а, парцел 9. Това е по КК, влязла в сила 2008 г., когато са определени границите на имота. 1999 г. не е имало КК, за да може да правим някаква съпоставка.

ЮК. П.: Да се приеме.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Скицата е издадена след приключване на административното производство, т. е. на самата процедура.

ЮК. П.: Считам искането за нова експертиза за неоснователно, тъй като днес поставените въпроси относно това дали имотът е в строителните граници на гр. Кюстендил и дали съответното на вид застояване като плътност, параметри и т. н. съответства на общия устройствен план, на тях е даден отговор в днес приетото заключение.

АДВ. Л.: Считам искането за неоснователно. По отношение искането дали процесният имот попада в строителните граници считам, че вещото лице инж. В. достатъчно точно обясни, че със заповедта от 1987 г. процесният имот е бил включен в имота за геолого-проучвателен комплекс, който той е очертал с червен цвят в Приложение 1, което е след реституирането, така че регулацията от 1987 г. и въпросът за това дали е било предвидено строителство или не,  е ирелевантно за спора, тъй като има влязла в сила дворищна регулация. По отношение на втория въпрос считам, че е изяснен, така че няма основание за поставяне на допълнителна задача.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме представената скица на ПИ 41.112.503.2391 по КККР на гр. Кюстендил, тъй като същата е относима към предмета на доказване по делото и установява границите на заснемане на имот 2391 по КК, която действа от одобряването й през 2008 г. до настоящия момент относно предвижданията за този имот.

Начинът на заснемане на имота като квадратура съответства с документа за собственост на заинтересования Д., приложен по делото.

Останалите въпроси на жалбоподателя във връзка с предходна намалена квадратура са неотносими към настоящия спор, тъй като касаят вещноправни въпроси. Единствено отрежданията на имота по КК са правно относими към настоящия спор и всички записвания на имота по тази карта. КК е влязъл в сила ИАА, който е задължителен за съобразяване от настоящия съд.

Поставените искания за допълнителни въпроси към вещото лице или евентуално назначаване на нова експертиза СЪДЪТ намира за неоснователни. На една част от тези въпроси вещото лице В. е дал отговор, а останалите възражения на жалбоподателя касаят правни въпроси, на които съдът дължи отговор с крайния си съдебен акт по делото.

С оглед горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Скица на поземлен имот № 15-812814-05.11.2018 г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на жалбоподателя за представяне на нови  писмени доказателства и поставяне на допълнителни въпроси към вещото лице, евентуално назначаване на нова експертиза.

АДВ. Л.: С оглед представеното пълномощно, което жалбоподателят оспори, ние водим, и ако счетете за необходимо да бъде разпитано лицето, което е упълномощено в това пълномощно, с оглед обстоятелството дали то е положило подписа под заявлението, на основание което е инициирано административното производство по одобряване на КПИИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам възражения.

ЮК. П.: Считам същото за допустимо и основателно.

АДВ. Л.: До настоящия момент З. Д. З. се намира извън съдебната зала.

Искането за разпит на З. Д. З. е процесуално допустимо. Същата не участва в друго процесуално качество по настоящото дело.

С оглед горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в днешно с.з. в качеството на свидетел лицето З. Д. З..

З. ВЛЕЗЕ в съдебната зала.

СНЕМА самоличността на свидетелката, както следва:

З. Д. З. – 59 г., българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, без родство и служебни връзки със страните.

СЪДЪТ предупреди свидетелката за наказателната отговорност, която носи при даване на неверни свидетелския показания. Същата обеща да каже истината.

СЪДЪТ предяви на свидетелката пълномощно от М.Р.Д., с което същата е упълномощена да го представлява в 12 точки с дата на нотариална заверка 24.03.2017 г. от нотариус Милена Тодорова.

СВИДЕТЕЛКАТА З.: Пълномощното ми е познато. Аз изпълнявам  длъжност „Координатор“ в екипа на един проектантски колектив и се занимавам с координация между администрация и възложители,  които възлагат проекти, както и между различните инженери, архитекти, и това обикновено е мое задължение, и е обща практика. Когато М. не може да идва, защото е студент, се прави пълномощно, подробно изброено къде мога да го представлявам, за да върви проектът и да се финишира същият, пред ЧЕЗ, „В и К“. Където трябва да се одобрява един проект, аз имам пълномощно да извършвам тази дейност.

СЪДЪТ предяви на свидетелката Заявление с вх.№ УТ 855 от 06.06.2018 г.

СВИДЕТЕЛКАТА З.: Заявлението ми е познато, почеркът и подписът в него са мои. Аз подадох заявлението до общината.

АДВ. Л.: Представям оригинала на пълномощното за извършване на констатация за идентичност от съда.

СЪДЪТ извършва констатация, от която извежда извод за наличие на пълна идентичност между приложеното по делото копие на пълномощно и представеното оригинално такова от адв. Л..

След извършване на констатацията, СЪДЪТ върна оригинала на приносителя му.

АДВ. Л.: Нямам други въпроси към свидетелката.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Потвърдихте, че Вие сте подали Заявление с вх. № УТ 855 от 06.06.2018 г. Също така потвърдихте, че това е Вашият почерк. Същият почерк е и при следващо Заявление УТ 973. Вие ли го подадохте?

СВИДЕТЕЛКАТА З.: Трябва да го видя, не мога да отговоря така.

СЪДЪТ предяви на свидетелката заявление за оценка на съответствие по реда на чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж с вх. № УТ 973 от 29.06.2018 г.

СВИДЕТЕЛКАТА З.: Почеркът в заявлението е мой. Аз съм подписала заявлението.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По отношение изказването на свидетелката, вещото лице В.С. вече беше извършил обследване на въпросния подпис и ми се струва малко парадоксално, че същият е ползван за сравнителен материал и да твърди, че е подаден от М., ако не се лъжа, фото 2. Току-що свидетелката потвърди, че това е неин подпис, а като сравнителен материал е използван подписът. Подавали ли сте много други подобни заявления преди, не само за въпросния проект, а и други заявления?

СВИДЕТЕЛКАТА З.: Да, подавала съм. След като съм имала пълномощно, съм подавала. Когато нямам пълномощно, не съм подавала.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам повече въпроси към свидетелката.

ЮК. П.: Нямам въпроси.

След разпита свидетелката остана в залата.

АДВ. Л.: Искам да взема становище по повод представените в предходно с.з. копия от нот. актове, съгласно дадената ми възможност в предишно с.з. Заявявам, че оспорвам нот. актове № 69 от 2017 г. и № 182 от 2017 г. по форма. В представените ксерокопия липсват имената на продавачи и купувачи, както и имената на страните  по сделката,  липсва и цената на имотите, която е платена и която е съществен момент. Има печат на нотариус Евгени Павлов, но такива копия без подписи нотариусът не издава, без да има изписани имена, липса на платена цена, без подписи на страните, които са участвали. Ако представените ксероксни копия са копия от преписите от нот. актове, дадени на жалбоподателя В. от нотариуса Павлов, на тях трябва да има тези реквизити съгласно чл. 580 ГПК. Съгласно чл. 580, т. 6 от ГПК в съдържанието на нот. акт трябва да има подпис, изписано пълно име на страните или техните представители и подпис на нотариуса. А съгласно чл. 576 ГПК  нот. действие е нищожно, когато е нарушен чл. 580, т. 1, 3, 4 и 6 от ГПК, т. е. липсата на подписи указва на нищожност на нот. действие, в който смисъл оспорвам по форма представените нот. актове.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: По отношение изказването на адв. Л., считам съображенията за неприложими и неотносми към настоящия съдебен спор. В долната част на копието от нот. акт изрично съм посочил, че тези данни са заличени, тъй като надхвърлят употребата в нашето производство. Съдържат лични данни, които не желая да споделям. Комисията за защита на личните данни има становище в тази насока. Въпреки това, представям и моля да приемете копия на оригиналните нотариални актове за собственост.

АДВ. Л.: Да се приемат.

ЮК. П.: Не възразявам да се приемат.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме представените преписи от нот. актове от жалбоподателя. Документите са във връзка с възраженията на адв. Л. в днешно с.з.

С оглед горното, СЪДЪТ

 

О П  Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото Нот. акт за продажба на недвижим имот № 69, том ІІІ, рег. № 3350, дело № 388/2017 г. и Нот. акт за продажба на недвижим имот № 182, том ІІІ, рег. № 3952, дело № 478/2017 г.

СТРАНИТЕ: Нямам искания за доказателства и няма да сочим други доказателства.

АДВ. Л.: Представям списък на сторените разноски по делото.

СЪДЪТ приема представения списък.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Представям списък на разноските по делото.

СЪДЪТ приема представения списък.

С оглед изявлението на страните, СЪДЪТ намира делото за изяснено   от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Уважаема госпожо административен съдия,  моля да уважите жалбата, като постановите решение, с което да отмените атакуваните административни актове. Моля да ми бъдат присъдени съдебните разноски и моля да ми бъде предоставена възможност за писмени бележки.

ЮК. П.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата против актовете на главния архитект и кмета на община Кюстендил от 11.07.2018 г., с които е одобрен комплексния проект за инвестиционна инициатива като неоснователна. Актовете са издадени в съответствие с административнопроизводствените правила и материалния закон, поради което считам, че същите следва да бъдат оставени в сила, в който смисъл моля да постановите решението си.

АДВ. Л.: Уважаема госпожо съдия, от името на моя доверител моля да постановите решение, с което да оставите без уважение подадената от В. жалба и отхвърлите направеното оспорване като неоснователно, и да присъдите на доверителя ми сторените по делото разноски съобразно представения списък. Моля да ми бъде предоставена възможност за писмени бележки и да ми бъде изпратен препис от протокола от настоящото съдебно заседание на имейла.

ЮК. П.: Моля да ми предоставите препис от протокола.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да ми предоставите препис от протокола.

СЪДЪТ дава възможност на страните за представяне на писмени защити в  5-дневен срок от днес.

РАЗПОРЕЖДА след изготвяне на съдебния протокол, същият да се предостави на жалбоподателя, представителя на ответниците и адв. Л..

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  11:38  ч.

 

 

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

 

                      СЕКРЕТАР: