П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 23.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и трети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 402/2018 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в  10:12   часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, уведомен от предходно с.з., не се явява, представлява се от адв. Й., надлежно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен от предходно с.з., не се явява, същият се представлява от гл. юк. Т.Л., надлежно упълномощен.

ЯВЯВА СЕ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ докладва молба от ответника чрез пълномощника му юк. И., с която уведомява съда относно начина на обявяване  на Методика за одобряване на санкциите по проекти по ПРСР 2007 – 2013 г. и сочи сайта на който е публикувана методиката.

АДВ. Й.: Да се приеме представеното писмо.

ЮК. Л.: Методиката се намира на сайта на ДФ „Земеделие“ и е достъпна.

СЪДЪТ счита, че изпратеното писмо следва да бъде прието по делото и

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото Писмо изх. № 01-1100/445 от 09.04.2019 г. на юк. И., проц. представител на ответника.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ със снета самоличност по делото.

СЪДЪТ предупреди вещото лице да наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК при даване на невярно заключение.

Същият обеща да даде вярно и обективно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм допълнително заключение в срок, което поддържам.

АДВ. Й.: Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

ЮК. Л.: На стр. 2  от експертизата най-отдолу има таблица, която съдържа няколко колони, като едната колона е собствени приходи без ДДС и сте дали приходите на жалбоподателя за 2016 и 2017 г. Конкретно аз 2016 г. сте дали, че има приходи 194 250 лв., а за 2017 г. 199 500 лв. Може ли да  кажете откъде взехте тези цифри?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В тези цифри са включени и заложените субсидии. В бизнес плана са заложени за 2016 г. 233 100 лв., а за 2017 г. са заложени 239 400 лв. В разговор с Ваши колеги от други дирекции  казаха, че в заложените приходи е включено ДДС. От тези приходи е извадено ДДС и се получават тези цифри. Тези цифри не са субсидиите, а заложените в бизнес плана собствени приходи.   Заложените в бизнес плана приходи не са реализирани. Заложените приходи в бизнес плана за  2016 г. са 233 100 лв.  без ДДС. Реализираните собствени приходи за 2016 г. са 39 217 лв. и включват всички приходи от собствена дейност. Според ДФ „Земеделие“, тъй като проектът е само за реализация на приходи от растениевъдство при отчета и направената проверка включват само приходи от растениевъдство, а приходите от 39 217 лв. включват реализирани собствени приходи от растениевъдство в размер на 28 776  лв. и от животновъдство за разликата до 39 217 лв.  или около 10 440 лв.

         ЮК. Л.: Да разбираме ли,  че намерението на жалбоподателя по бизнес плана е било в размер на 194 250 лв., но реализирани са били едва 39 217 лв. и то с приходите от животновъдство.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, точно така е.

ЮК. Л.: В таблицата на стр. 2 в колона „Субсидии“ 2016 – 2017 г., това пак ли са заложените по бизнес плана цифри и проучили ли сте дали са изплатени тези субсидии, или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това са заложените по бизнес плана цифри. Получените субсидии за 2016 г. са в размер на 185 698 лв.  която сума реално е получена и осчетоводена.

ЮК. Л.: За 2017 г. отново в колоната на стр. 2 „Собствени приходи без ДДС“ сте посочили цифрата 199 500 лв. Това е намерението на жалбоподателя да реализира, а реално са реализирани 89 704 лв.,

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това са цифрите, като реално реализираните са от растениевъдство и животновъдство. Цифрите в таблицата на стр. 3 в колоната „Заложени общо приходи в бизнес плана“ са без ДДС, съответно за 2016 г. са 214 200 лв. и е включена субсидията, която е посочена на предходната таблица в четвъртата колона. Ако се включат субсидиите, бизнес планът се изпълнява, а без тях изпълнението е между 20% и 50%. Субсидиите, посочени в таблицата на стр. 2 отдолу в размер на 19 950 лв. за всяка от двете години са заложените по бизнес плана, а посочените по-горе субсидии са реално получените и осчетоводени от земеделския производител по всички мерки, които той изпълнява.

ЮК. Л.: Да се приеме заключението, като моля единствено в частта в която вещото лице е посочило, че процента на изпълнение за 2016 г. е 105%, а за 2017 г. е 79.84%  да не се кредитира, защото са включени приходи, идващи от субсидии от други мерки и схеми, като тук изобщо не трябва да се включват субсидиите, а само приходите,  реализирани от този зрял фасул както е посочено и в таблица 12 от бизнес плана какви приходи ще реализира през за съответните години.

СЪДЪТ счита, че представеното експертно заключение следва да бъде прието като доказателство по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство Експертно заключение вх.№ 1967 от 11.04.2019 г. на вещото лице Е.Т..

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на 150 лв. които да бъдат изплатени.

АДВ. Й.: Представям писмо от ДФ „Земеделие“ с дата 05.04.2019 г., касаещо актуализирания бизнес план и моля да се приеме като писмено доказателство по делото. Представям решение на 3 членен състав на ВАС, което не е влязло в сила и 2 определения на 3 членен състав на ВАС и едно на 5 членен състав на ВАС, от които е видно, че методиката, която е предмет и на настоящото производство по делото, е обявена за нищожна, но решението не е влязло в сила, поради което правя искане за спиране на производството до влизане в сила на постановеното решение на ВАС.

ЮК. Л.: Моля да не се приема писмото, доколкото от съдържанието му става ясно, че ДФ „Земеделие“, чрез зам. изпълнителния директор, допуска изменение на бизнес плана по искане на жалбоподателя за 2018, 2018 и 2020 г., доколкото процесните години по правния спор са  2016 и 2017 г., поради което и считам писмото за неотносимо, но оставям преценката на съда дали да го приеме и дали да го кредитира в решението си. Що се отнася  до искането за спиране на съдебното производство по делото, възразявам, доколкото първо, решението не е влязло в сила, запознат съм с решението което е обжалвано от нас, а освен това дори и да се обяви нищожност на методиката, това действие на решението ще бъде занапред и няма да повлияе на валидността на съдебните решения, които са много на брой и са между бенефициенти и ДФ „Земеделие“.

АДВ. Й.: Представил съм определение на 3-членен състав на ВАС, с което е  спряно производството по делото. Същото определение е оспорено от ДФ „Земеделие“ за спиране и 5-членен състав е потвърдил спирането.   

ЮК. Л.: Моля за срок, в който да представя решения на ВАС, в които се казва, че е незаконосъобразно да се спира производството,  доколкото все още няма решения по обявяване нищожността на решението към настоящия момент.

АДВ. Й.: Нищожността не означава за в бъдеще, а означава, че тази методика вече не съществува в правния мир.

СЪДЪТ счита, че представеното уведомително писмо, издадено от зам. изпълнителния директор на ДФЗ и адресирано до жалбоподателя, следва да бъде прието като доказателство по делото, като значението му за правния спор съдът ще преценява с крайния съдебен акт.  За сведение съдът счита, че следва да приеме представените в днешно с. з. от пълномощника на жалбоподателя съдебни актове.

СЪДЪТ намира искането на пълномощника на жалбоподателя за спиране на настоящото производство, поради наличие на преюдициален за същото правен спор, за основателно.  Налице е хипотезата на чл. 229, ал.1 т.4 ГПК приложима с оглед разпоредбата на чл. 144 АПК. Видно от приложените в днешно с.з. актове на ВАС, както и служебно известен факт на съда е, че е налице висящо съдебно производство,  образувано по оспорване на Методиката за определяне на санкции след плащания по ПРСР 2007 – 2013 г. Посочената методика е основанието въз основа на което с оспореното по делото решение на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, е определен размерът на финансовата неустойка спрямо жалбоподателя. Видно от представеното в днешно с. з. Решение № 15652 от 14.12.2018 г. по Адм. д. № 11440 от 2017 г. по описа на ВАС, методиката е обявена за нищожна. След служебна справка на сайта на ВАС съдът констатира, че по касационна жалба срещу постановено решение на изп. директор на ДФ „Земеделие“,  е образувано Адм. дело № 1757 от 2019 г. на 5 членен състав на І колегия на ВАС и същото към днешна дата е висящо. Както се посочи, съдът счита, че решението по  жалбата срещу методиката има преюдициален характер по отношение на настоящото дело, финансовата корекция е определена на основание на методиката, обявена за нищожна със съдебното решение на 3-членния състав на ВАС. Нищожността  представлява тежък порок на адм. акт и въпреки, че обявяването на акта за нищожен действа занапред, финансова корекция наложена въз основа на нищожен акт, е лишена от правно основание, а адм. орган е задължен да уреди правните последици от такъв акт в определен от закона срок.

По изложените съображения СЪДЪТ счита, че на осн. чл. 229, ал.1 т. 4 ГПК настоящото производство следва да се спре до постановяване на решение по Адм. дело № 1757 от 2019 г. на V състав на ВАС по оспорването на Методиката за определяне на санкции по проекти по ПРСР 2007 – 2013 г.

По изложените съображения и на осн. чл. 171, ал. 5, както и на осн. чл. 229, ал. 1, т.4 ГПК, вр. 144 АПК СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Уведомително писмо №  05-2-100/77 от 05.04.2019 г. на зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

ПРИЕМА за сведение Решение № 15652 от 14.12.2018 г. по Адм. дело № 11440 от 2017 г. на ВАС.

СПИРА производството по настоящото дело до постановяване на решение по Адм. дело  № 1757 от 2019 г. на 5-членен състав,  І колегия на ВАС.

Определението за спиране подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС. 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  10: 40 ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                      СЕКРЕТАР: