П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 12.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 403/2018 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в   10:50   часа се явиха:

ЗА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, редовно призован, се явява гл. юк. М. Н..  

ОТВЕТНИКЪТ ОБС – ТРЕКЛЯНО, редовно призован, не се представлява по делото.

ВМЕСТО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Р. И Е. К., които са редовно призовани, се явява адв. З. с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ И.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява по делото.

ЯВЯВА СЕ ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. Л.В..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА: С писмена молба от 19.03.2019 г. ответникът ОбС - Трекляно е представил изисканите от съда актове за частна общинска собственост. 

СТРАНИТЕ: Да се приемат.

СЪДЪТ счита, че представените писмени доказателствени средства следва да бъдат приети по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото 2 броя акта за частна общинска собственост, изпратени с Молба рег. № 37 от 19.03.2019 г. от председателя на ОбС – Трекляно и надлежно описани в същата.

СНЕМА самоличността на вещото лице.

Л.Б.В.  – 74 г., българин, български гражданин, женен, неосъждан,  без родство и служебни взаимоотношения със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК. Същото обеща да даде вярно и обективно заключение.    

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм заключение в срок, което поддържам.   

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Н.: Съществуват ли като самостоятелни местности „Гарина“, „Ридо“ и „Дзукарище“  по Решение 65 и съответно за другите изброени местности – „Долен рид“, „Дълго нивче“ по Решение 66? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В КВС има списък на местностите в които са възстановени имоти и там са всички местности. В заключението съм описал, че повечето от имената на тези местности са записани така, както хората ги знаят и ползват, но в КВС не могат да се нанесат всички местности, а се нанася генерализирана местност, в която попадат всички описани от собствениците местности. В КВС тези местности не съществуват като нанесени, но има списък на местности, в които има заявени имоти за цялото землище.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Н.: Ако не съществуват, защо се променя името по скиците проекти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Скиците проекти са проекти от картата на землището и там е описана една генерализирана местност, там не могат да се запишат подробно всички местности. 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Н.: В експертизата вещото лице е работило с документите, които са по делото и не са извършени проверки по КВС. В заключението вещото лице се е позовало на обяснения, дадени от заинтересованите лица, като същите са страни по делото.   

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проверил съм протоколите идентифициращи имотите и които са приложени по делото, имотите са нанесени от поддържащата фирма по данни на собствениците. Има влезли в сила решения за възстановяване в стари реални граници и тези решения не са отменени. Ако не им се дадат имотите на собствениците в тези граници, трябва да им се търси възстановяване на имотите на друго място. Границите на възстановените имоти са установени при спазване на Наредба 49.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Н.: Да се приеме заключението.

АДВ. З.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.   

СЪДЪТ счита, че представеното експертно заключение следва да бъде прието като доказателство по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Експертно заключение вх. № 1887 от 01.04.2019 г. на вещото лице инж. В..

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на 180 лв., като ЗАДЪЛЖАВА заинтересованите лица Р. и Е. К. да заплатят разликата от 60 лв. в 3-дневен срок от днес.

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания.

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Н.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да уважите заповедта на областния управител и отмените като незаконосъобразни Решения № 65 и 66 ведно с Решение № 71 на ОбС – Трекляно по мотиви, подробно изложени в заповедта на областния управител. На основание чл. 78, ал. 8 ГПК във вр. с чл. 144 АПК, моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение. 

АДВ. З.: Уважаема госпожо Председател на състав, от името на доверителите ми моля да постановите съдебно решение, с което да отхвърлите оспорването на решения на ОбС от областния управител, доколкото считам, че от приложените по делото доказателства и приетата експертиза безспорно се установи, че решенията на ОбС – Трекляно в производството по § 27 са издадени при спазване процедурата на чл. 45ж от ПП на закона, съобразени са с извършените реституционни производства по отношение на наследствените имоти на доверителите ми  и са издадени при спазване на материалноправните разпоредби на специалния закон. Моля да ми дадете възможност за изготвяне на писмена защита с оглед икономия на процесуално време в определен от Вас срок. Моля да присъдите на доверителите ми сторените по делото разноски.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за изготвяне на писмени бележки. 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11:02  ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                      СЕКРЕТАР: