П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 22.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

             СЪДИЯ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА            

            

с участието на секретар: Светла Кърлова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 484/2018 г.

докладвано от: АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

На именното повикване в  11.10  часа се явиха:

СТРАНИТЕ уведомени.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ не се явява, представлява се от адв. Р. от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ не се явява, представлява се  от адв. В., от по-рано.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ се явява.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Обявява на страните, че заключението не е депозирано в едноседмичен срок преди с.з.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ: Не възразяваме за приемане на заключението в днешно с.з.

С оглед изявленията на представителите на страните СЪДЪТ снема  самоличност на вещото лице, както следва:

А.А.А. – 65 г., българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без родство и служебни отношения със страните по делото.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК при представяне на невярно заключение. Същата обеща да представи вярно и обективно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

СЪДЪТ предявява на пълномощниците на страните и на вещото лице заключение вх. № 2081 от 15.04.2019 г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:Поддържам заключението, нямам искания за корекции и добавки.

АДВ. Р.: Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

АДВ. В.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА: Относно вида на гаража в заключението е посочено, че част от неговата покривна плоча се ползва като тераса на жилищната сграда, но е пропуснато да се отбележи, че върху тази част от плочата стъпват два броя колони, които поддържат таванската плоча на жилищната сграда. Къде се намират точно колоните и как са изградени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако се погледне в скицата, която е в кадастъра, който е от 1964 г. жилищната сграда е била построена към 1964 г. на нея се вижда външно стълбище, което към настоящия момент не съществува.  Направена е една реконструкция. Външното стълбище са го затворили и са приобщили тази част към сградата. С нея е увеличени тавана на старата сграда. Има две колони една зад друга.  Това, което са записали „тераса“ не е в цялата си част тераса, част от него е таванско помещение. През 1976 година,  съгласно декларацията е направена реконструкция на жилищната сграда . Очевидно тогава са направени двете колони, които служат за поддържане на таванската плоча. Очевидно се касае за пристрояване към жилищната сграда. На последната снимка към заключението съм снимала и представила част  от мазето на съществуващата жилищна сграда, от която е видно, че таванът представлява гредоред. Предходната снимка в ляво на втори ред  е снимка на гаража отвътре, където се вижда, че  таванът е плоча. Плочата на тавана стига до стената на старото мазе на сградата. Старата стена попада до тази стена, а колоните се намират върху плочата на гаража. Под колоните вътре в гаража няма други колони. Самата плоча на гаража служи за основа на колоните.  Ако се премахне плочата на гаража, колоните няма върху какво да стъпят. Преди да се премахне гаража трябва да се подпре отдолу. Подпъхването на колони не е сигурно, защото няма как да се осъществи плътна връзка. Конструктор би трябвало да се произнесе как трябва да се подпре и доколко ще е реално изпълнило. Ако не се укрепи, ще рухне къщата. По начина на разпореденото премахване на гаража има опасност от рухване на къщата.

СЪДЪТ

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице арх. А.А..

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на 250 лева,  в който смисъл задължава жалбоподателите, чрез процесуалния им представител, да довнесат още 100 лева в 7-дневен срок от днес.

СТРАНИТЕ: Нямаме искания, няма да сочим други доказателства.

С оглед изявлението на представителите на страните СЪДЪТ намира делото за изяснено от фактическа и правна страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. Р.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалвана заповед по съображения, изложени подробно в жалбата. С оглед събраните допълнително доказателства, а именно разпита на свидетели и изготвената експертиза, аз намирам, че се установи по безспорен начин, че този гараж,  макар и изграден без съответните строителни книжа е допустим, съобразно изискванията на закона, с оглед на това, че местоположението му е било допустимо и по тогава  действащия Закон за планово изграждане на населените места и по сега действащата нормативна разпоредба чл. 42 от ЗУТ. Що се касае до обстоятелството дали е необходимо съгласие на собственика на съседния имот аз считам, че в случая би могла да намери приложение, макар и не съвсем коректно разпоредбата на чл. 303, ал. 7 от ПР ЗТСУ, която макар и недействаща към изграждането на гаража в следващ момент е била в действие. Съгласно разпоредбата на този текст всеки, който е бил засегнат от изграждането на този гараж, е би следвало да подаде писмено възражение в съответните контролни органи.  Очевидно това не е сторено тогава от тогавашния собственик на гаража К. П., бащата на сегашната съседка на моите доверители Н. Е.. Това е лицето, което е участвало в изграждането на гаража. Имали са негласно споразумение, че ще се изгради този гараж  точно на конкретното място, като от другата страна на калкан  той също е следвало да изгради нещо подобно, но в крайна сметка това не се е осъществило. От друга страна пък се установи, че премахването на гаража по описания начин в атакуваната заповед на община Дупница би довело до тежки последици за моите доверители, тъй като това ще доведе едва ли не до срутване на цялата основна жилищна сграда. Именно по тези съображения ще Ви моля да постановите Вашето решение, с което уважите изцяло жалбата и да отмените атакуваната заповед. Не претендираме разноски.

АДВ. В.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение съобразно събраните доказателства, като цените и събраните гласни такива чрез разпита на допуснатите и разпитани свидетели.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11.25 ч.

                                                                                                                   СЪДИЯ:

      СЕКРЕТАР: