П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  16.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

                            СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:    

постави за разглеждане: Адм.д. № 492/2018 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ се явява адв. Д., с пълномощно по делото от предходно с.з.

ЗА ОТВЕТНИКА се явява адв. В., с пълномощно по делото от предходно с.з.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Г.Ш.“  ЕООД се  явява В. Б. А. – управител.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

СЪДЪТ констатира, че с вх. № 1909/08.04.2019 г. е постъпило заключение по назначената експертиза.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕМА самоличността на вещото лице:

А.А.А. - 65 г., омъжена, неосъждана, българка, българска гражданка, без родство и служебни отношения със страните по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението.

АДВ. Д.: В документацията по делото се намира Скица № 12999 от 26.06.1998 г. В тази скица спомняте ли си да е отразено стълбище на сграда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отразено е стълбището, тъй като тази скица е изчертана от КП на гр. Дупница, в който се посочват подобни елементи от сградата.

АДВ. Д.: А в КК?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В КК не се отразяват елементи с височина под 1,20 м и които не са покрит

АДВ. Д.: Но на място съществуват.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, на място съществуват.

АДВ. Д.: Главният вход откъде минава в имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм присъствала на ползването на имота, за да кажа кое предпочитат за главен вход. Има ли достъп и от двете улици. По представителната част е тази откъм ДСК.

АДВ. Д.: В заключението си сочите, че това е летен бар, кога може да функционира този бар?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип по желание на собствениците в едно по-добро време.

АДВ. В.: Възразявам, това е извън предмета на задачата. Летният бар функционираше и вчера.

АДВ. Д.: Летният бар, който сте видяла на място, попада ли в предвиденото допълващо застрояване в имота на ФНТС?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Летният бар е съоръжение, което не е нанесено на КК. Второ, петното, което е дадено във визата за проектиране, която оспорвате, не е с твърди граници откъм имота на жалбоподателя. Очертанието откъм имота е с пунктирни линии, т. е. дава възможност ако се проектира нещо под това петно, да се съобрази с необходимостите на собственика на имота, да стане навес, да стане проход, да бъде нещо с редуцирани размери. Това се има предвид, когато  в устройствените планове и съответно в издадените след тях визи за проектиране се посочват ограничителни линии, не граници за застрояване с плътна линия, а ограничителни линии с пунктир, които дават възможност с изготвянето на проекта да се съобразят всички нужди на страната, която ще  проектира.

АДВ. Д.: Както и да бъде изградено това допълващо застрояване, то според Вас ще засегне ли стълбището на сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да гадая, въпрос на проектиране е. На този въпрос няма как да се отговори, без да има ясна представа какво точно ще се проектира. Може да не желае нищо да предприема Вашият доверител. А ако предприеме, ще се съобрази с това, което го устройва.

АДВ. Д.: Така както е предвидено, засяга ли подхода към стълбището?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В рамките на пунктирната линия, да. Но това не е нещо, което задължава Вашия доверител да го изпълни изцяло това петно. Както е очертано в рамките на 10 м, единственото твърдо  ограничение по тази виза са тези 10 м по границата, по калкана, като и те не са записани в самата виза за проектиране, а само е изчертано така. 10 м като изписана цифра фигурира само в искането за издаване на виза за проектиране, а  във визата не е проектирана дължината. Но да приемем, че понеже е изчертано 10 м, колкото е в искането за визата, приемаме, че е толкова.

АДВ. Д.: Нямам повече въпроси.

АДВ. В.: Коментирате за л. 21, че е приложена скица с предходно предвиждане за постройки. Тези постройки, които са били предвидени, нанесени ли са в РП на гр. Дупница?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В РП няма как да бъде нанесено.

АДВ. В.: Преписката  попълнена ли е с ново петно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Новото петно е отразено на скицата. Говоря за ПУП-а, който е одобрен и въз основа на който е издадена оспорената виза. Този ПУП е изготвен на базата на действащата КК, в която ги има постройките. Т. е. като кадастър са заснети в КК, като очертания са посочени в плана за застрояване, но не участват при разработване на плана за застрояване, което не е забранено. Напротив, законът предвижда в конкретна ситуация, когато тези постройки от допълващото застояване не са отразени в действащия ПУП, те се разрешават с виза, което е направено в случая.

АДВ. В.: Законосъобразни ли са действията на арх. Петкова и съобразени ли са с изискванията на закона?

АДВ. Д.: Възразявам по така зададения въпрос.

АДВ. В.: Нямам повече въпроси.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото заключение с вх. № 1909 от 08.04.2019 г. на вещото лице арх. А.А..

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на 280,00 лв. съгласно приложената справка-декларация, от които 100 лв. са внесени като предварителен депозит. Задължава жалбоподателя в 7-дневен срок от днес  да внесе разликата от 180 лв. и да представи вносната бележка в съда. 

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания.

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

АДВ. Д.: Уважаеми господин административен съдия, моля да постановите решение, с което да отмените Виза за проектиране № 98 от 2018 г. по съображения, които подробно са изложени в жалбата, като само ще допълня, че видно от заключението на вещото лице по категоричен начин се установява, че има стълбище, има изграден летен бар, които ще бъдат засегнати от така предвиденото с визата за проектиране застрояване.

АДВ. В.: Уважаеми господин административен съдия, считам, че жалбата е неоснователна, изложените в нея съображения за неправилност също са неоснователни. Дали визата за проектиране и предвиждането, направено с нея, ще се изпълни и начинът, по който ще се изпъни, зависи изцяло от волята на жалбоподателя. По тези съображения и съгласно подробно мотивираното и днес прието заключение на вещото лице считам, че не са налице сочените основания или за неправилни действия, несъобразени със ЗУТ, на главния архитект Петкова на община Дупница. По тези съображения, моля да оставите жалбата без уважение.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Няма какво да кажа.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ в 10-дневен срок от днес на страните при желание да представят писмена защита.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 14:37 ч.

 

                                             

                                                                                                                                  СЪДИЯ:

 

 

 

                           СЕКРЕТАР: