П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 23.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и трети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 507/2018 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в   11:10  часа се явиха:

ОСПОРВАЩОТО ДРУЖЕСТВО, редовно уведомено при усл. на чл. 137, ал. 7 АПК, не се представлява по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен от предходно с. з., се представлява от юк. С..   

ЯВЯВА СЕ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

ЮК. С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ е със снета самоличност по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обеща да представи вярно и обективно заключение. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение в срок, което поддържам.   

ЮК. С.: Запознат съм със заключението. Нямам въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Потвърждавам размерите на начислената ТБО в оспорения акт. Констатирах, че са спазени способите за изчисление на таксите.

ЮК. С.: Да се приеме заключението.

СЪДЪТ счита, че представеното експертно заключение следва да бъде прието като доказателство по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

  

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Експертно заключение вх. № 1981 от 12.04.2019 г. на вещото лице Н.С.С..   

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на 50 лв., които да се изплатят.

ЮК.С.: Нямам доказателствени искания. Други доказателства няма да соча. 

С оглед становището на представителя на ответника и предвид събраните по делото доказателства, СЪДЪТ счита същото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ЮК. С.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите съдебно решение, с което да оставите без уважение жалбата на „З.“ ЕООД срещу АУЗД № 3472 от 20.09.2018 г. и същият да бъде оставен в сила като издаден от компетентен орган, съответстващ на материалноправните разпоредби по съображения, изложени в писмени бележки, които представям. Считам, че представените по делото писмени доказателства доказват по категоричен начин, че община Кюстендил е предоставила услугата за събиране на ТБО. Извън това самото оспорващо дружество в жалбата не твърди, че услугата че услугата не се извършва, а единственото възражение е основата за определяне на таксите по ЗМДТ.  Избраната основа за определяне на ТБО е съвместима и допустима от действащите разпоредби на  закона.  Сочената от жалбоподателя за определена ТБО не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, балансовата им стойност или пазарната им цена, позовавайки се на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ не е съобразено с обстоятелството, че към настоящия момент цитирания от оспорващия нормативен текст не е действащо право, а такова е разпоредбата на чл. 67, ал. 2 в сила от 01.10. 2004 г. Следва да се има предвид, че сочената от оспорващото дружество разпоредба на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ към момента на обжалването на акта е следвало да влезе в сила от 31.12.2019 г., а към настоящия момент разпоредбата ще бъде в сила от 31.12.2021 г. на осн. § 13 от заключителните разпоредби на ЗИДЗМДТ, обн. В ДВ бр. 101/2013 г.  Моля да бъде присъдено и юрисконсултско възнаграждение в размер съгласно чл. 161, ал 1 ДОПК.   

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  11:15  ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                       СЕКРЕТАР: