П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 30.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на тридесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ    

          

            

с участието на секретар: И.С.

и в присъствието на прокурора:  Йордан Георгиев                   

постави за разглеждане: АдмД № 513/2018 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 13.52 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ – уведомен, не се явява, представлява се от адв. И., надлежно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ – уведомен, представлява се от А. С., началник на отдел „Административен“ при ОД на МВР гр. Кюстендил, с пълномощно, представено в днешно съдебно заседание.

ЯВЯВА се вещото лице инж. Л.У..

С вх. № 2231/19.04.2019 г. вещото лице е депозирало заключение по допусната експертиза, ведно със справка-декларация.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Снема самоличност на вещото лице, както следва:

Л.И.У. -  61 години, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без родство и служебни взаимоотношения със страните по делото.

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ вещото лице за наказателната отговорност, която носи по чл.291 НК за представяне на невярно заключение. Същата обеща да даде вярно и обективно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение в срок, което поддържам.

АДВ. И.: Нямам въпроси към вещото лице.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ С.: Като специалист в областта, в която сте компетентна, моля да ми отговорите пазарната месечна наемна цена единственият метод за оценка ли е на правото на ползване на дадена вещ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така е поставена задачата. Това е най-реалното, пазарната цена. Ако ми се даде един диапазон „от-до“, се стига до 180 лева на ден, в зависимост от класа на автомобила. Класът на автомобила, когато се определя такъв наем, не е от работния обем  мощността на автомобила, а от екстрите, които предлага пазарът, като наем. Това е най-реалният метод за оценка на правото на ползване.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ С. Други методи на правото на ползване известни ли са Ви?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това е методът, да се определи следната реална пазарна цена при отдаване под наем. Определя се една средна пазарна цена от много фирми.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ С.: Сайтовете, които сте описали, като предлагащи автомобили под наем, се предлагат на територията на РБългария и това е цената на територията на РБългария.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това е цената на територията на РБългария.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ С.: Уважаеми г-н съдия, нямам повече въпроси.

Моля да ми дадете възможност, с оглед правилата на ГПК, да заявя, че оспорвам заключението на вещото лице като необосновано и несъответстващо на поставения от процесуалния представител на ищеца въпрос, като задача за вещото лице. Същото не се е мотивирало защо е определило стойността на правото на ползване  чрез осреднена месечна наемна цена. Считам, че това не се отстрани и с отговорите на поставените от мен въпроси. Твърдя, че наемното правоотношение е само една от формите, чрез които може да се осъществява правото на ползване на една вещ и оценката на последното, доколкото обективно е възможно да бъде направена, е обвързана с изследване винаги на конкретни факти и обстоятелства, относими към една конкретна, точно определена вещ. Това решение на вещото лице в заключението не кореспондира с доказателствата по делото, събрани до настоящия момент. Същевременно липсват мотиви защо оценката е направена на база осреднена месечна наемна цена, характерна за отдаване под наем на автомобили на територията на РБългария. В тази част заключението също не кореспондира с доказателствата по делото.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По отношение на така поставената цена колегите лицензирани експерти, когато се определя нещо, то винаги се определя средна пазарна цена, като най-реална, а тя може да има диапазон „от-до“, по-ниска и по-висока, съобразено с периода, за който става въпрос, с класа и вида на автомобила и се определя една средна пазарна цена. Тя може да бъде много по-висока или много по-ниска,  всичко зависи от времето, за което се предлага. Това е също един от критериите и аз съм го посочила, т.е. за какъв период от време се отдава автомобилът. Ако е за три дни е четири пъти по-висока. Тук задачата е за период от една година, при което средната пазарна цена за наема драстично спада, имайки предвид продължителното ползване на автомобила под наем.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ С.: Аз не оспорвам компетентността на заключението в частта, касаеща определяне на месечна пазарна наемна цена. Мотивите ми бяха свързани с правото на ползване от гледна точна на неговите елементи и наемното правоотношение не изчерпва правото на ползване на една вещ.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото експертно заключение вх. № 2231/19.04.2019 г. на вещото лице инж. Л.И.У..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 297.20 лева, съгласно представена справка-декларация.

ЗАДЪЛЖАВА ищеца, чрез процесуалния си представител, да доплати разликата от 197.20 лева.

СТРАНИТЕ: Нямаме искания и няма да сочим доказателства.

СЪДЪТ СЧИТА делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

 

АДВ. И.: Уважаеми г-н съдия, моля да постановите решение, с което да уважите предявените от упълномощителя ми искове.  Намирам същите за доказани по основание и размер. Основанията ни се доказват в наличното в кориците на делото решение за доказани незаконосъобразни действия на ответната администрация. Отделно двата иска се доказват, като този за неимуществени вреди от свидетелските показания, на разпитаните в предходно съдебно заседание свидетели.  Искът за имуществени вреди изцяло се доказва от изслушаната и приета в днешно съдебно заседание съдебно-оценителна експертиза.

Моля да осъдите ответника да заплати и адвокатско възнаграждение  по реда на чл. 38 от ЗА, тъй като съм осъществил безплатна правна помощ.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ С.: Уважаеми г-н съдия, от името на ОД на МВР-Кюстендил, моля да постановите решение, с което да отхвърлите предявените пред Вас искове като неоснователни и недоказани. Считам, че при условията на пълно и главно доказване, с оглед разпределението на доказателствената тежест в процеса, ищецът не установи де е претърпял имуществени и неимуществени вреди от кръга на твърдените, които да се намират в пряка причинно-следствена връзка с незаконосъобразен административен акт, издаден от административен орган на представляваната от мен дирекция. Същият се смесва с незаконосъобразни действия на администрацията, каквито и сега в хода на устните състезания не бяха прецезирани. Не са прецезирани и в исковата молба, но се сочат като основания за претендираните искове. Ако основанието е незаконосъобразният акт, представен като доказателство по делото, считам, че твърдените вреди не се намират в пряка причинно-следствена връзка със същия. Ако ищецът е претърпял тези вреди, освен липсата на причинно-следствена връзка и ако счетете, че такава е налице, моля да разгледате възражението за наличието на хипотезата на чл.5 от ЗОДОВ, доколкото по делото се съдържат доказателства, че ищецът виновно е допринесъл за вредите, които твърди, че е претърпял. Установява се, че същият е управлявал собственото си МПС след употреба на алкохол, в условията на престъпно деяние, за извършването на което се е признал за виновен и е приел да изтърпи наказание „Лишаване от право да управлява МПС“,  при което му е приспаднато времето, през което е бил лишен по административен ред.

Моля да ми дадете възможност подробни съображения да изложа в писмена защита, в определен от Вас срок.

Моля да присъдите на представляваната от мен дирекция възнаграждение за представителството по делото - юрист.

Ако счетете, че искът за обезщетяване на неимуществените вреди  е основателен, моля да присъдите обезщетение в размер по справедливост. Считам, че претендираният размер е крайно завишен и не съответства на вредите, които ищецът твърди, че е претърпял.

Моля да присъдите на процесуалния представител на ищеца възнаграждение, ако уважите исковете, в минимален размер по Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, доколкото настоящото дело не се характеризира с фактическа и правна сложност и не е продължило дълго съдебното дирене.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н съдия, действително  е налице незаконосъобразен акт по повод изпълнение на административна дейност в случая  ПАМ. Тя е обективирана в решението на Върховния административен съд , с което се отменя решението на КнАдмС  по същото дело. Това, в случая по-скоро, е благодарение промяна в законодателството. Миля, че беше променен чл.2а и касае личността на издаването на ПАМ.

В правото има един принцип, който казва: „ не може да черпиш ползи от виновното си поведение“. Виновното поведение на ищеца, който управлява автомобил  с алкохол над 1,2. По този повод считам, че ако действително признаете за доказан иска, предявен от Г.Т., би следвало да присъдите по справедливост и в минимален размер, да не кажа символичен, и то поради факта, че става въпрос за алкохол над 1,2, което е напълно доказано и това деяние е изконсумирано от ищеца.

Съдът дава възможност на страните в 7-дневен срок от днес да представят писмени защити.

СЪДЪТ ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК.

 

 

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 14.06  ч.

 

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: