П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 30.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на тридесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ    

          

            

с участието на секретар: И. С.

и в присъствието на прокурора:  Йордан Георгиев                   

постави за разглеждане: АдмД № 521/2018 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 11.05  часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ се явява лично и с адв. С., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ се представлява от юк. Й., с пълномощно по делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЮСТЕНДИЛ се явява прокурор Георгиев.

ЯВЯВАТ СЕ И ДОПУСНАТИТЕ СВИДЕТЕЛИ.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

 

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че е постъпила молба вх. № 2253/19.04.2019 г. от адв. С., с която уведомява съда, че ищецът ще внесе депозит от 200 лева, но желае вещото лице да бъде заменено от вещо лице със специалност „Урология“.

АДВ. С.: Уважаеми г-н Председател, поддържам изцяло предявената искова молба, ведно с всички допълнителни молби. Искането ми е за замяна на вещото лице с вещо лице със специалност „Урология“, с  оглед приложените епикризи към исковата молба, от които е видно, че става въпрос за заболяване,  което най-добре ще бъде изследвано от вещо лице уролог.

Поддържам искането за разпит на свидетели.

Нямаме претенции относно вещото лице, единствено неговата специалност. Моля същото да бъде избрано съобразно списъка на вещите лица.  Лично с моя доверител, посетих го в затвора гр. Бобов дол, и с негово съгласие е депозирана молбата за замяна на вещото лице.

ЮК. Й.: Уважаеми г-н съдия, нямам възражения по искането и по назначеното от Вас вещо лице. Ако въпросното вещо лице има квалификация, моля да остане същото.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н Председател, не възразявам по искането на процесуалния представител на ищеца. Няма пречки да даде заключение, като вещо лице съдебният лекар, но все пак преценката е на съда ако прецените, че точно трябва да се изготви експертизата от вещо лице с такава специалност.

СЪДЪТ СЧИТА искането за основателно с оглед изричното изявление на ищеца и неговия процесуален представител, доколкото се претендира заболяване, което трябва да се оцени като такова от вещо лице със специалност „Урология“, с оглед на което

СЪДЪТ

О П Р Е  Д Е Л И:

 

ЗАМЕНЯ вещото лице В.И.Н. с вещо лице със специалност „Урология“, което вещо лице съдът ще определи в 24-часов срок от днес след запознаване със списъка на вещите лица.

В 7- дневен срок от определяне на вещото лице ищецът да внесе определения депозит в размер на 200 лева по сметка на КнАдмС и представи вносната бележка в деловодството на съда.

 

СЪДЪТ СНЕМА самоличност на явилите се свидетели, както следва:

С.А.И. – 44 години, българин, български гражданин, осъждан,  без родство със страните, понастоящем в затвора гр. Бобов дол.

К.Н.П. - 48 години, българин, български гражданин, началник Районна служба „Изпълнени на наказанията“ гр. Кюстендил.

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ свидетелите за наказателната отговорност, която носят  по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Същите обещаха да кажат истината, след което свидетелят К.П. напусна залата.

 

В залата остана свидетелят С.И..

СВИДЕТЕЛЯТ С.И.: Познавам Л. от 2014 г. Случайно се запознахме в кв. „Изток“ и направихме едно престъпление с него. Бил съм в ареста в гр. Кюстендил през 2015 г. В една килия бяхме с Ю. около 9 месеца. Заедно постъпихме в ареста. Когато влезе в ареста неговото състояние беше перфектно. Доколкото си спомням той се оплакваше от болки в корема, който му се надуваше. Караха го в болница и имаше проблем с уринирането. Сложиха му катетър. Не можеше да се придвижва много и аз го обслужвах. В килията нямаше тоалетни. Ходехме в бутилки на тоалетна. Имаше прозорци, които не се отваряха. Прозорецът беше с решетка. Прозорецът беше около половин метър. Не влизаше светлина вътре. Казахме на зам.-началника на ареста Ю.П., той дойде и за да не счупим прозорците каза на старшините да ги отворят.  Старшините не ги отваряха. Нямахме достатъчно въздух. Вода не ни даваха. Пиехме  питейната  вода от чешмата. Нямахме чешма в килията. Веднъж в седмицата се къпехме.

Януари месец постъпих в ареста и го напуснах септември или ноември. Л. и аз напуснахме заедно ареста. Говоря за 2015 г. До ноември 2015 г. бяхме в една килия. Мисля, че беше килия № 6. През този период той ми е споменавал, че не иска да пикае в туби. Тубите бяха с хлорна вар, получаваше се възпаление. През този период ходи на лекар. Идва и бърза помощ, един или два пъти. Оказваха му медицинска помощ.

Когато някой иска да излезе на тоалетна се обаждаме на охраната. Ако нямат работа ни извеждат, но ако си имат работа, то чакаме с часове. Прозорецът е затъмнен, не е чист, каквито са другите прозорци. Има решетка и след това прозорец.

Решетката е направена от винкел около 2 см. Има изградена решетка в бетона. Л. беше в болницата около един месец, но не си спомням точно.

СТРАНИТЕ/ОБЩО/: Нямаме повече въпроси.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА СВИДЕТЕЛЯТ К.Н.П..

СВИДЕТЕЛЯТ П.: За задържаните в ареста гр. Кюстендил има изграден ред по отношение ползването на тоалетни, санитарни възли, баня два пъти в седмицата. След почукване, тъй като баните и тоалетните са общи за всички килии, надзорният състав отключва килията и арестантът ползва тоалетната или мивката. Този ред е осигурен 24-часа в денонощието. Мисля, че някъде от 15 години назад тази практика за ползването на кофи за тоалетна е приключила.  Поради това нещо е изграден този ред, т.е. след почукване да имат достъп за 24-часов срок в денонощието. Разговарял съм с дежурния състав и на Л. му е давана  кофа, тъй като  същият е получавал спонтанни повръщания и с такава цел му е дадена кофа.  Тези повръщания, доколкото имаме данни от епикризи, приложени към документацията, същият е с наркотична зависимост  и по данни на медицинското лице на ареста, е имал такива прояви. Подписвал съм заповеди за конвой и е завеждан до съответния медицински специалист – уролог, психиатър и т.н. Точните дати са посочени в справката.   

Престоявал е в болницата към затвора в гр. София и там допълнително е воден на уролог за някакво изследване. Не знам колко е бил дълъг престоят му, написано е в справката. През периода януари 2015 г. до юли 2015 г. съм изпълнявал длъжност Началник на служба „Изпълнение на наказанията“. Всеки ден посещавам килиите.

Тоалетната се ползва, както вкъщи, т.е изчаква се ред. Има постови в  коридора на ареста, който след почукване или позвъняване на звънеца от арестанта отваря и придружава същия до тоалетната или мивката.

Когато се приема новозадържан, то същият се приема от командира на отделение. Постовият няма нищо общо с процеса на задържане на новозадържания. В зависимост от мястото, където се приема новозадържаният, ако например ищецът е почукал на вратата и постовия му отваря, то в същото време може в склада да се извършва обиск на новозадържания.  Той се извършва от дежурния. Постовият отговоря за килиите. В килиите няма постоянно течаща вода. Има общо помещение, където има постоянно  течаща вода, тоалетна и баня. По закон се къпят по два пъти в седмицата. В летния период два пъти, което се прави. Не се съставя протокол. Имаме график и той се спазва. Килиите, с изключение на това, че няма баня и тоалета, отговарят на изискванията на закона. Сградата не е преустроявана от 2015 г. и условията са същите. Арестът в гр. Дупница беше затворен, тъй като няма условия.  Има прозорци на килиите. Дежурният състав отваря прозорците. Прозорците не мога да кажа колко са големи. В справката съм дал отговор.  Няма как прозорецът да е от бетон. Прозорецът е от стъкло. Отстоянието от решетката до прозореца не мога да кажа колко е, трябва да го премеря.

СТРАНИТЕ/ОБЩО/: Нямам въпроси към свидетеля.

 

АДВ. С.: На този етап нямам искания.

 

СЪДЪТ СЧИТА делото за неизяснено то фактическа и правна страна и

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за  28.05.2018г.  от 11:00 часа, за която датата и час да се призове ищецът чрез началника на затвора гр. Бобов дол.

ОТВЕТНИКЪТ И ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЮСТЕНДИЛ – уведомени.

СЪДЪТ ще определи вещото лице в 24-часов срок след запознаване на списъка с вещите лица.

 

 

 

В 7-дневен срок от определяне на вещото лице ищецът да внесе депозит в размер на 200 лева по сметка на КнАдмС с посочване името на вещото лице и номера на делото, след което да се призове вещото лице за изготвяне на назначената експертиза.

 

 

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11.32 ч.

 

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: