П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 23.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и трети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 528/2018 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в  11:00  часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА, уведомена от предходно с.з. чрез пълномощника си, не се явява, същата се представлява от адв. Т. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ, надлежно уведомен от предходно с.з. чрез пълномощника си,  представлява се от юк. Л..

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ЮК. Л.: Представям извлечение от СЕБРА, удостоверяващо плащанията получени от жалбоподателката по процесната мярка, обратна разписка, както и оригинал на УП за прекратяване на агроекологичен ангажимент, който се съхранява в дирекцията. На оригинала липсва отбелязване кога е съобщено писмото, няма и обратна разписка. Това е единственият оригинал, който е в ДФЗ.

АДВ. Т.: Моля да приемете представените от ответника писмени доказателства, като освен това на осн. чл. 183 от ГПК, вр. чл. 144 АПК моля да изключите от доказателствата по делото находящото се на л. 16 от делото УП за прекратяване на агроекологичен ангажимент предвид обстоятелството, че представеният днес оригинал е различен от копието, находящо се на л. 16. След като в оригинала не съществува отбелязването, направено върху копието на УП, не виждам смисъл да се иска графическа експертиза на копие, което на практика няма оригинал.

СЪДЪТ счита, че представените в днешно с.з. от страна на ответника документи следва да бъдат приети като доказателства по делото. По аргумент от  разпоредбата на чл. 183 ГПК, вр. 144 АПК СЪДЪТ счита, че следва да бъде изключен от доказателствата по делото находящият се на л. 16 от делото заверен препис от УП за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка № 214 адресирано до жалбоподателката.

По изложените съображения, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото УП изх. № 01-6500/9663#9 от 18.10.2017 г. за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка № 214 адресиран до Л.С.Д., представено в оригинал, обратна разписка с подател ОД на ДФЗ Кюстендил и получател Л.С.Д. с дата на доставката 02.04.2018 г., както и извлечение от СЕБРА за извършени плащания на жалбоподателката по процесната кампания.

ИЗКЛЮЧВА от доказателствата по делото находящия се на л. 16 от делото препис от УП изх.№ 01-6500/9663#9 от 18.10.2017 г. на изп. директор на ДФЗ.

СТРАНИТЕ: Нямаме искания, няма да сочим доказателства.

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна  страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

АДВ. Т.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата, предявена от името на доверителката ми, като отмените процесното уведомително писмо, както и да присъдите направените разноски съгласно представен от мен списък. Считам издаденото УП за незаконосъобразно поради противоречие с административнопроцесуалните норми, както и с материалния закон.

На първо място, същото е немотивирано, в УП не са посочени каквито и да било фактически основания. Считам, че простото посочване на правни норми не мотивира и не обосновава законосъобразността на същото.

На следващо място, не са налице материалноправни предпоставки, т.е. налице е противоречие с материалния закон предвид обстоятелството, че по делото не са представени доказателства за влизане в сила на акта за прекратяване на агроекологичен ангажимент. Съгласно чл. 18, ал. 3 от Наредба № 11 от 2009 г., послужила за основание за издаване на процесния акт, за да бъде издаден същия и да бъде налице задължение на бенефициента да възстанови получени суми, следва да е налице влязъл в сила акт за прекратяване на ангажимента му. Подробни съображения ще представя в писмени бележки в указан от Вас срок.

ЮК. Л.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и съответно оставите в сила оспорения административен  акт. Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. Относно адвокатското възнаграждение, не правя възражение за прекомерност.

СЪДЪТ ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законовия срок.

ОПРЕДЕЛЯ 10 ДНЕВЕН СРОК за представяне  на писмени бележки.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11:10   ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                      СЕКРЕТАР: