П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 23.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и трети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 536/2018 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в  11:30   часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА, уведомена чрез пълномощника й от предходно с.з., не се явява, представлява се от адв. Г.Д..***, редовно уведомен чрез пълномощника си,  представлява се от ст. юк. ц..

ЯВЯВА се свидетелката  Г.Б.Г..

НЕ СЕ ЯВЯВА свидетелят С.С.А..

ЯВЯВА се вещото  лице.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ЮК. ц.: От предходно съдебно заседание имам задължение за представяне на писмени документи, поради което представям Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а, ал.3 от ЗУТ, която е приета с Решение № 294 от 30 май 2013 г. на ОбС - Кюстендил, както и Протокол № 94-00-638 от 20.04.2018 г., който протокол е приложение № 2 към чл. 6 ал.1 от горепосочената наредба. Наредбата е публична и може да се види. От  чл. 3 на наредбата е видно, че принудителното изпълнение на заповеди по чл. 225 ал.1 ЗУТ се изпълняват от общинско предприятие „Чистота“ и от работници на временната заетост. Има изключение от това правило тогава, когато изпълнението е свързано с дейности, за които се изисква специализирана техника и с която общината не разполага. Тогава тези дейности се извършват от фирми, които имат нужната техника и персонал. В конкретния случай е установено с протокол по приложение № 2, че не е необходимо конструктивно становище за изпълнение на дейностите и е упоменато, че комисията е преценила, че премахването ще бъде изпълнено от работната група по временната заетост към община Кюстендил, както е дадена и възможност съгласно тази наредба.

АДВ. Д.: Госпожо Председател, моля да ми дадете възможност да се запозная подробно с представения протокол, който не е много голям, обаче е специфичен и да изразя становище в следващо с.з. Оспорвам този протокол, като считам, че няма достоверна дата макар, че има отразяване, защото както и вещото лице е установило, както беше задължена и община Кюстендил още в началото да представи документи, както и представените от нас документи с молби от моята доверителка до общината, не беше представен не само този протокол, а и други документи, нямаше никакъв отговор, нищо не беше направено, а изведнъж се появиха след това. Моля да дадете възможност на вещото лице да се запознае с този протокол и тогава да изрази становище чрез заключението си. Моля разпитът на свидетелите да бъде извършен едновременно в следващо с.з.

СЪДЪТ счита, че представеният в днешно с.з протокол в заверено копие следва да бъде приет като доказателство по делото. За сведение следва да бъде приета и общинската наредба за премахване на незаконни строежи.

По изложените съображения СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото заверено копие от протокол № 94-00-638 от 20.04.2018 г.

ПРИЕМА за сведение  Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а, ал.3 от ЗУТ, приета с Решение № 294 от 30 май 2013 г. на ОбС - Кюстендил.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателката, чрез нейния пълномощник, да изрази становище в следващо с.з. по приетия в днешно съдебно заседание протокол.

Доколкото в протокола се съдържат данни, относими към предмета на назначената експертиза, СЪДЪТ счита, че същата следва да бъде допълнена от вещото лице, като приемането на  първоначалната и допълнителната експертизи следва да бъде извършено в следващо с.з.

В следващо с.з. следва да бъде извършен едновременен разпит на допуснатите на страната на жалбоподателката свидетели.

По изложените съображения СЪДЪТ

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да допълни констатациите си относно предмета на експертизата, като съобрази приетия в днешно с.з. протокол за принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконни строежи.

За изпълнение на посочената задача, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА  делото за 2 юли 2019 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице са уведомени.

СВИДЕТЕЛИТЕ при условията на довеждане.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11:31   ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                      СЕКРЕТАР: