П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 12.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 543/2018 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в  10:08   часа се явиха:

ЗА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ редовно призован, се явява гл. експерт А, надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ ОБС – РИЛА, редовно призован, се представлява от юк. М. с пълномощно по делото. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, редовно  призовани, не се явяват и не се представляват по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.С., редовно призован, се явява  лично.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕМА самоличността на вещото лице:

Р.И.С. – 63 г., българин, бълг. граждани, разведен, неосъждан, без родство и без служебни отношения със страните.   

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 НК за представяне на невярно заключение, обеща да представи вярно и обективно заключение. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм заключение в срок, което поддържам.

ЮК. М.: Нямам въпроси към вещото лице.  Да се приеме заключението.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ А: Не сте отговорили на първия поставен въпрос, а именно откъде идва разминаването на наименованията на местностите по скицата-проект и скиците на ОбСЗ, въпреки, че първата отразява част от имот, а втората целия имот. Вие сте отговори по данните по скица проект и решение за разминаване.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не видях, но не съм и търсил протоколи за идентифициране имота на място. Скицата-проект, която е издадена и подписана от ОбС по земеделие е крайният продукт на това идентифициране и след като същата е издадена от ОбС по земеделие, означава, че процедурата е проведена и приключила съгласно изискванията на закона.  Изводът, който направих е, че имотът, който е възстановен с решението на ПК и имотът, определен с решението на ОбС са идентични независимо, че наименованията на местностите в двата акта е различно. Идентичността установих от това, което е записано в искането на ОбС по земеделие, това което е показано в скицата проект и от данните в КВС.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ А: На 5 страница от заключението,  след уточнен от представителя на жалбоподателя въпрос пише, че няма съответствие на местности, става въпрос за различни имоти в различни местности.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На Приложение № 4 към заключението е показан имотът върху който попада възстановения имот и всички съседни на него имоти в масив  128. Върху всеки от тези имоти е посочена местността по решението на възстановяване правото на собственост и се вижда, че в протежение на целия имот има местности „П.“, „Д.“, „К.“. От Приложение № 1 се вижда, че друг имот в местността „Б.“, освен тези от които са образувани останалите 10 имоти няма, което говори, че такава местност едва ли въобще съществува или просто е измислена, за да може да се запише в акта за общинска собственост. В акта за общинска собственост е възприето наименование на една местност, която обединява много местности. Това го установих, като взех всички имоти в този масив с местностите в които са възстановени. В заключението съм изложил тезата, че при идентифицирането и възстановяването се уточняват местностите на имотите. Когато няма идентификация и собственик, който да посочи имота и местността, такава каквато е по документите, които имат, местността може да се запише съвсем произволно или на основание други източници ,включително и с общо наименование. На Приложение № 2 към заключението съм посочил, че от първоначалния имот 128001 чрез разделяне са образувани 7 имота, вкл. и имот 128006 и само този имот 6, който остава неидентифициран и няма установен собственик, е записан в м. „Б.“ и е издаден акта за общинска собственост.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ А: Не сте отговорили на въпрос 3, имотът възстановен ли е в стари реални граници и как са идентифицирани границите като няма протокол за идентифициране?   

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато ответник е ОбС по земеделие мога да коментирам и отговарям на въпроси как са стигнали до установяване на границите на даден имот. В момента ответник е ОбС и пред него са представени документи, които показват, че процедурата по идентифициране е извършена съгласно Наредба 49 и като краен продукт има скица-проект, която е заверена от ОбС по земеделие и искане мотивирано от ОбС за предоставяне правото на собственост на този имот. Как ОбС е извършил идентифицирането, не е предмет на експертизата.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ А: Нямам повече въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

СЪДЪТ счита, че представеното експертно заключение следва да бъде прието като доказателство по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА Експертно заключение вх.№ 1834 от 03.04.2019 г. на вещото лице инж. Р.С..

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на 300,50 лв., като ЗАДЪЛЖАВА оспорващия да внесе сумата в размер на 50 лв., а ответника – сумата от 100,50 лв.

МЕЖДУВРЕМЕННО СЕ ЯВЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ М.П..

ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ П.: Аз присъствах при заснемане границите на признатия ни за възстановяване земеделски имот. Разполагам със скица от геодезическото заснемане, която представям.

СТРАНИТЕ: Да се приеме геодезическото заснемане.

ЮК. М.: С оглед хода на делото, моля да се изискат протоколите от ОбС по земеделие.

СЪДЪТ счита, че представените от заинтересованата страна писмени доказателства следва да бъдат приети по делото.

НАМИРА доказателственото искане на представителя на ответника за изискване на протокол за идентифициране на процесния имот от ОбС по земеделие за основателно.

По изложените съображения СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото заверени копия от Писмо изх. № ПО-04-936 от 18.10.2012  г. на началника на ОбС – Кочериново, заверено копие от придружително писмо на Благоевградски териториален кадастър с дата 09.10.2012 г. и геодезическо заснемане на имот представляващ ливада в м. „П.“ в землището на с. С..

ИЗИСКВА от ОбС по земеделие  - Кочериново, офиси гр. Рила и гр. Бобошево да представи протокола за идентифициране на имот с площ 1,232 дка в землището на с. С. в м. „П.“, възстановен с Решение №  11 от 09.07.1992 г. на ПК – Рила, ведно с ръчна скица към същия протокол, издадени на основание чл. 45е, ал. 4 от ППЗСПЗЗ.

За събиране на посоченото доказателство делото следва да бъде отложено и СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 21 май 2019 г. от 10,45 ч., за която дата страните са уведомени, отсъстващата заинтересована страна се счита уведомена при усл. на чл. 137, ал. 7 АПК. 

ДА СЕ ИЗИСКА  със съобщение от ОбС по земеделие – Кочериново посоченото писмено доказателство.   

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  10:35 ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                      СЕКРЕТАР: