П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  16.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

                            СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:    

постави за разглеждане: Адм.д. № 549/2018 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 14:37  часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т. се явява лично заедно с адв. С. с пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА З., редовно призована, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ се представлява от адв. В. с пълномощно от предходно  с.з.

ЯВЯВА се вещото лице арх. А.А..

СЪДЪТ констатира, че с вх. № 1910 от 08.04.2019 г. е постъпило заключение по допусната експертиза.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕМА самоличността на вещото лице:

АРХ. А.А.А. – 65 г., българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без родство и служебни взаимоотношения със страните.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, същото обеща да представи вярно и обективно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам представеното заключение.

АДВ. С.: След направения оглед на място, въпросната кочина, която е откъм страната на съседния имот, използва ли  за стена каменния зид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, тя е подпряна до каменния зид. Аз не съм влизала в тази кочина вътре, но това, което се вижда отвън, така изглежда.

АДВ. С.: От страна на жалбоподателя използва ли се за стена каменният зид за ниската част?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, използва се.

АДВ. С.: Нямам повече въпроси.

АДВ. В.: Нямам въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ

 

                                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Заключение вх. № 1910 от 08.04.2019 г. на вещото лице арх. А..

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на  230,00 лв., съгласно представената справка-декларация, от които са внесени като предварителен депозит 100 лв. Задължава жалбоподателя да внесе разликата от 130 лв. в 7-дневен срок от днес.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Нямаме искания.

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

АДВ. С.:  Уважаеми господин административен съдия, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и отмените атакувания с нея административен  акт. При постановяване на Вашето съдебно решение моля да вземете предвид доказаното в процеса, че и за двете сгради, за които е разпоредено премахване, се устави, че същите имат статута на търпими строежи, строени са през 1973 г. и това се установи от разпитаните свидетели. По отношение на сграда № 1, която е описана в документа от общината, предоставям на съда, с оглед събраните по делото доказателства.  Но по отношение на постройката, която е върху северозападната фасада на двуетажната масивна жилищна сграда, считам, че същата категорично е законосъобразно изградена, тъй като е изградена на калканната стена, на която е изградена от другата страна на съседния имот друга стопанска постройка, като калканната стена между двете постройки представлява каменен зид. Самата височина на тази постройка отговаря на изискванията на чл. 46 от ЗУТ. Тя представлява второстепенна постройка за допълващо застрояване, конкретно за отоплителни материали и инвентар, и този вид строежи трябва да отговарят на изискванието да са разположени на вътрешната граница на УПИ, да са калканно долепени и най-високата час на покрива при калканната стена да има височина до 3,6 м. Имайки предвид приетия от Вас като доказателство Констативен акт №  9 от 14.09.2018 г., от него се вижда, че височината на каменния  зид е 1,45 м, а височината на частта от обекта, която е разпоредено да бъде премахната, 1,10 м. Общата височина на тази сграда е 2,55 м, т. е. постройката отговаря на изискванията на чл.46 от ЗУТ – първо е калканно долепена, второ, от другата страна има друга калканна сграда на другия съсед, и освен това е много под 3,60 м височина. Моля да присъдите на доверителя ми деловодните разноски, които е сторил, за което представям списък, в размер на минималния адвокатски хонорар.  

АДВ. В.: Уважаеми господин административен съдия, моля да оставите жалбите без уважение, доколкото считам, че безспорно са налице незаконно изградени постройки. Констатациите, направени от служителите на община Дупница, се потвърждават от заключението на вещото лице. Едно от изискванията, което е нарушено и което няма сега как да бъде санирано, е, че двете сгради трябва да са в свързано застрояване, еднакви на височина в съседния и в имота на жалбоподателя, което не е  налице. Именно затова е разпоредено по-високата част от 1,10 м да бъде премахната, която надстърча, доколкото се коментираше в пледоарията и се тълкуваше, че сградите са били търпими. Сградите дори и да са под условие търпими, което в случая не е налице, то това не ги прави законосъобразни, което е съвсем различно. Търпима сграда също така подлежи на премахване, каквато е последната практика. Считам, че изводите и становищата на главния архитект не са в противоречие със заключението на вещото лице, което потвърди констатациите от констативните протоколи за извършени проверки, и по тези съображения считам, че заповедта е издадена правилно и законосъобразно.

СЪДЪТ ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 14:44 ч.

 

                                                                                                                                  СЪДИЯ:

 

 

 

                           СЕКРЕТАР: