П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  25.04.2019 Г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и пети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 560/2018 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ОСПОРВАЩИЯТ, уведомен от предходно с.з., не се явява, вместо него адв. С. М. от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен от предходно с.з. чрез  от проц. си представител, не се явява, вместо него юк. Х.А.от по-рано.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, редовно призовано, се явява.

СТАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕМА самоличността на вещото лице:

В.Д.С. – 56 г., женен, българин, бълг. гражданин, неосъждан,  без родство и служебни връзки със страните.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК при даване на невярно заключение. Същото обеща да представи вярно и обективно такова.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвил съм заключение в срок, което поддържам.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

        

ПРЕДЯВЯВА  на страните Заключение с вх.№ 1622 от 26.03.2019 г. на вещото лице В.С..

АДВ. М.: Виждам, че в протокола пишете само имената на самия директор, не  сте описали данните от лична карта, ЕГН. Бяхте ли в Агенцията по заетостта и  снехте ли лично данните, видяхте ли се с него?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Бях в агенцията, срещнах се лично с директора, снех  сравнителен материал в Протокола за снемане на образци за сравнително изследване от 20.03.2019 г.  По отношение това, че не съм записал ЕГН, това е лично негово право, знаете за Закона за защита на личните данни.

АДВ. М.: Това е съдебно производство.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз не мога да задължа никой да си запише ЕГН-то.

АДВ. М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮК. А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ. М.: Оспорвам експертизата.

СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ счита, че  заключението следва да бъде прието като доказателство по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото заключението на вещото лице В.С. с вх.№ 1622 от 26.03.2019 г., като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на експерта в размер на 100 лв., които са   внесени като предварителен депозит.   

СЪДЪТ освободи вещото лице от присъствие в залата.

АДВ. М.: Нямам други искания, няма да соча доказателства.

ЮК. А.: Нямам други искания.

С оглед изявленията на страните, СЪДЪТ намира делото за изяснено от правна и фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

АДВ. М.: Уважаема госпожо Председател, моля да отмените процесния отказ, постановен на 12 юни 2018 г. от изпълнителния директор  на Агенция по заетостта, с което да се установи и незаконосъобразността на постановения отказ и съответно изплащане на сумата и да се установи незаконосъобразно прекратяване на Споразумението с № ДОб-2-3#1 от 07.11.2016 г., поради съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материалния закон. Считаме, че издаденият отказ е ИАА, издаден в нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 7 от АПК, който гласи, че не е посочен орган, пред който трябва да се обжалва процесният отказ, с което е нарушено правото на  защита на доверителя ми. Също така е нарушена процедурата по прекратяване на сключено споразумение между одобрен доставчик на обучение и Агенция по заетостта.  Още повече, учениците имат право на 20 % отсъствия от курса. Курсът е бил завършен, учениците са получили удостоверенията си, отсъствията са в нормата на тези 20 процента, получили са дипломи, което е видно от доказателствата, представени от Агенция по заетостта. Не са представени заповеди за извършване на проверката, по която са съставени протоколи. В самите протоколи също така не са отбелязани свидетелите при самото извършване на проверките, което е нарушение на процедурата. Моля да постановите решение, с което да отмените процесния отказ и да ни присъдите разноски. Моля да ни дадете срок за представяне на писмени бележки.

ЮК. А.: Уважаема госпожо Председател, оспорвам изцяло подадената жалба. В настоящото производство не се доказа изложеното в нея твърдение, като моля с Вашия съдебен акт да отхвърлите същата като неоснователна. Жалбоподателят твърди, че уведомителното писмо е ИАА, но според нас това не е ИАА, а е уведомително писмо, като в предишно с.з. цитирахме, че не притежава реквизитите на чл. 59 АПК, който цитира жалбоподателят, и поддържаме, че това е уведомително писмо, а не ИАА. Моля да ни бъде даден срок за представяне на писмени бележки, в които да изложа подробни съображения. Възразявам за прекомерност на претендирания адвокатски хонорар и моля при евентуално уважаване на иска да бъде присъдено възнаграждение в минимален размер съгласно Наредбата за минималните адвокатски хонорари.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

ДАВА възможност на страните да представят писмени бележки в 5-дневен срок,  считано от днес.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11:15 ч.

 

                                                                                                                         СЪДИЯ:

 

 

 

                  СЕКРЕТАР: