П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 25.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на дванадесет и  пети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

                  СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА               

            

с участието на секретар: Светла Кърлова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 563/2019 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в  14.25 часа се явиха:

ОСТОРВАЩОТОТО ДРУЖЕСТВО, уведомено при усл. на чл. 137, ал.7 от АПК, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен от предходно с. з. се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ОТВЕТНИКЪТ:  Уважаема г–жо административен съдия, моля да приемете като писмени доказателства пътните листове за 2018 г.  на фирмата изпълнител, осъществила дейността по сметосъбиране и сметоизвозване за района на имота на жалбоподателя; дневните наряди на автомобил с № СА 95-93 ТК; на автомобил  с № СВ 06-62 МР; на автомобил с № СА 29-04 МР; писмо, с което е уведомена фирмата  изпълнител за нарядите за обслужване на съдовете за ТБО; Договорите за услуга, сключени между община Дупница ме и „ЕКО-РЕСУР-Р“ – ООД гр. София - 3 броя; извадка от бюджетната план-сметта за дейностите за почистване на обществените територии; план- сметка за необходимите разходи за дейностите по чл. 66 ЗМТД през 2018 година; Заповед № РД ОИ-1086 от 30.10.2017 г.; декларация, подадена от дружеството за  освобождаване от такса  за сметосъбиране и сметоизвозване вх.  № 94-К-892 от 28.11.2017 г. и справка за входираните и уважени подадени справки- декларации за освобождаване от ТБО; Декларация по чл. 14 от ЗМДТ и декларация по чл 17 от ЗМДТ, както и Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница,  както и препис-извлечение  от протокол № 10 от 28.10.2016 г. на ОБС Дупница за приемане на Решение № 180 за приемане на изменение и допълнение на Наредбата, посочена по-горе.

СЪДЪТ счита, че представените писмени доказателства следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото и

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото посочените по-горе от ответника.

ОТВЕТНИКЪТ: Няма да соча други доказателства.

С оглед изложеното в депозираната жалба от оспорващото дружество в аспекта, че се оспорва размерът на определената такса за БО и начислената лихва, СЪДЪТ счита, че следва да назначи съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с доказателствата по делото да изготви заключение, в което да посочи на база нормативната уредба, относима към настоящия оспорен Акт за установяване на задължения по декларация, какъв следва да бъде размерът на ТБО за недвижимия имот на дружеството жалбоподател  и съответната лихва към 05.11.2018 г.,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, която да бъде изпълнена от вещо лице Н.С., което вещо лице след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, както и като вземе предвид относимата към времевия период касаещ издадения акт, оспорен от дружеството, за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от 05.11.2018 г., изготви заключение, с което да даде отговор на поставените по-горе въпроси.

ЗАДЪЛЖАВА дружеството жалбоподател да внесе депозит в размер на 100  лева в 5-дневен срок, считано от получаване на съобщението за това задължение и представи копие от бележката в съда.

СЪДЪТ счита, че други процесуални действия не следва да бъдат извършвани и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 20.06.2019 г. от 10.40 часа, за която дата и час ответникът уведомен лично.

ОСПОРВАЩИЯТ уведомен при усл. на чл. 137, ал. 7  АПК.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице след внасяне на депозита и представяне на вносната бележка.

На оспорващото дружество да се изпрати съобщение с вмененото му задължение за внасяне на депозит за вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 14.36   ч.

 

 

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

      СЕКРЕТАР: