П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  16.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

                            СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:    

постави за разглеждане: Адм.д. № 7/2019 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

ДРУЖЕСТВОТО  ЖАЛБОПОДАТЕЛ се представлява от адв. М., с пълномощно, представено в предходно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ се представлява от гл. юк. А. с пълномощно, представено в предходно с. з.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  В.Д.С. се явява.

С вх. № 1624/26.03.2019 г. е постъпило заключение по допусната съдебно-графическа експертиза.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

В.Д.С. – 56 г., българин, български  гражданин, неосъждан, без родство и служебни взаимоотношения със страните по делото.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, същият обеща да представи обективно и вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението. Нямам искания за поправки и добавки по него.

АДВ. М.: Как се уверихте, че лицето, от което сте снели подписите, е директорът? Поискахте ли лична карта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поисках лична карта, за да мога да видя и   подписа, който е в личната карта, и да имам представи когато се подписва пред мен, дали същото лице полага подписите.

АДВ. М.: Защо не са описани лични данни в  протоколите от 20.03.2019 г. и от 23.03.2019 г., няма ЕГН, няма индивидуализирани данни? Как ще докажете пред съда, че това е лицето?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Знаете, че вече ЕГН и другите данни не е много желателно да се пишат. Аз съм се запознал с личната карта на лицето и пред мен са положени подписите.

АДВ. М.: А как ще докажете пред съда, че сте видели личната карта, тъй като няма съдебно удостоверение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм съставил протокол. Имаше вътре две жени, минал съм през пропуски, през секретарка, за да отида в кабинета на лицето, в 405 стая.

АДВ. М.: Разгледали сте сравнителния материал по Писмо № 880, в което се съдържа отказът. В това писмо завършекът на подписа на буквата „д“ е надясно. По отказ № 580 завършекът на пописа е наляво. В сравнителния материал, подписите, които сте взели, всички завършват надясно. Как бихте коментирали?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това е вариантност на изписване на подписите Такава  вариантност се констатира и при подписите, които са положени бързо.

АДВ. М.: Но завършекът винаги е надясно, никога не е наляво.

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ: Това е вариантност на полагане на подписите на лицето.

АДВ. М.: Оспорвам експертизата и бихме искали да допуснете тройна съдебно-графическа експертиза. Считаме, че е видно с просто око, че завършекът на подписа в единия отказ е надясно, а в другия – наляво.

ЮК. А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме съдебно-графическата експертиза, с която се доказа, че подписът е на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Оспорвам искането за назначаване на тройна експертиза.

СЪДЪТ

 

                                           О П Р Е Д Е Л И:

                                        

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Протокол № 22 за изготвена съдебно-графическа експертиза от вещото лице В.С..  

ОДОБРЯВА възнаграждение в размер на 356,00 лв., съгласно приложената справка декларация, от които като предварителен депозит са внесени 100 лв. Задължава жалбоподателя да внесе разликата от 256 лв. в 7-дневен срок от днес.

СЪДЪТ докладва, че с молба вх. № 1299/08.03.2019 г. адв. М. е посочила имената на допуснатите до разпит двама свидетели, а именно М. К. К. и С. Б. В..

АДВ. М.: Водя и моля да допуснете до разпит само  С. Б. В.. Другият свидетел М. К. К. е извън страната и се отказвам от искането за разпит на същия.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ЗАЛИЧАВА допуснатия до разпит свидетел М. К. К..

СЪДЪТ пристъпва към разпит на явилия се свидетел.

В ЗАЛАТА ВЛЕЗЕ свидетелят С. Б. В..

СЪДЪТ снема самоличността на свидетеля:

С. Б. В. – 65 г., българин, български гражданин, неосъждан, без родство и служебни връзки със страните. 

СЪДЪТ предупреди свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Същият обеща да каже истината.

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Вероятно се касае за курса по пътно строителна техника, в който участваха 19 курсисти. Съгласно договора, който се подписали, те имаха право на 20 % отсъствие от учебните занятия, като курсът се проведе при 940 часа.  По време на курса не сме имали никакви проблеми. Няма ден, в който те да не са присъствали,  мога да кажа на 100 %. Курсът премина при добра активност. Курсистите бяха заинтригувани от работата, която провеждаме, и знанията, които получаваха. Проведохме изпит, дипломирахме ги и някои даже работят по тази специалност.  Няма ден,  без да е провеждан курс. На 16 март 2018 г.   по решение на самите курсисти, които бяха 8 на брой, и аз един 9, пътувахме от Благоевград за с. Слатино, където провеждахме курсовете, и при едни зверски условия на работа, минус 17 градуса беше температурата навън, момчетата решиха допълнително следващата събота или неделя да си вземем тези часове. По общо решение си тръгнахме по-рано. След това разбирам, че ние даже сме се разминали с проверяващите, които разбрахме на следващия ден, че са ни проверявали и сме се разминали за 1-2 минути, когато те са дошли да ни проверят. Други проверки, които са ни правени, ние не сме имали, и на всички протоколи от проверки аз съм се разписал като преподавател на курса. Не мога да докажа, че температурата е била минус 17 градуса, защото аз съм учител, не съм синоптик. Второ, мога да докажа и с това, че когато проверяващите са се интересували от собственика на сервиза къде са момчетата, той казал, че при тези минус 17 градуса не могат да стоят те отвънка, защото пътно строителната техника е едрогабаритна и тя трябва да се разглобява, не може във всеки един сервиз да влезе багер, и част от детайлите се правят буквално на двора. При това положение беше по-правилно да не рискуваме здравето на хората, а да прекъснем курса, който да го вземем следващата неделя, когато времето вече беше по-добро и през деня е по-друго да се работи. Не мога да докажа, че са били минус 17 градуса, даже собственикът насочил вниманието на проверяващите, че при такава температура не е нормално да се работи, както и те не работят. Не зная дали собственикът е уведомил Агенция по заетостта.

С оглед изричното възражение срещу изготвената и приета съдебно-графическа експертиза от вещото лице В.С., СЪДЪТ счита искането за назначаване на тройна съдебно-графическа експертиза за допустимо и основателно, способстващо за изясняване на делото от фактическа и правна страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА тройна съдебно-графическа експертиза, чийто състав съдът ще определи след запознаване със списъка на вещите лица, които вещи лица да отговорят на въпроса, поставен към вещото лице В.С..

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните  в 7-дневен срок от днес в писмен вид да посочат по едно име на съдебен експерт - графолог, след което съдът ще назначи и състава на експертизата.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лв., вносим в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя с представяне на документ по делото.  

СЪДЪТ СЧИТА делото за неизяснено от фактическа и правна страна и

                

                                    О П Р Е Д Е Л И:

                 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 28 май 2019 г. от 13,45 ч., за която дата и час явилите се страни уведомени.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА да бъдат призовани след внасяне на депозита и определянето им като такива.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 14:24  ч.

 

                                                                                                                                  СЪДИЯ:

 

 

 

                           СЕКРЕТАР: