П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  16.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

                            СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:    

постави за разглеждане: Адм.д. № 10/2019 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ се явява лично.

ЗА ОТВЕТНИКА се явява гл. юк. М., с пълномощно по делото от предходно с. з.

СЪДЪТ констатира, че с Молба вх. № 1382 от 13.03.2019 г. са постъпили писмени доказателства - заверена преписка по жалба срещу Решение № ПИ-515 от 10.12.2018 г. от ТД на НАП  - София.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства. Моля да бъде задължена ответната страна по реда на чл. 190 ГПК да представи декларациите, които бяха многократно изисквани и отново не са представени. Многократно са изисквани с всички мои жалби и отново не се представят. Моля да бъде задължен ответникът да ги представи и да бъде предупреден за последствията по чл. 161 ГПК при непредставяне и осуетяване представянето на същите. 

ЮК. М.: Да се приемат представените доказателства. Декларациите  са подадени по интернет и излиза протоколът, от който е видно кой и кога ги е подал. Самата декларация не знам дали може да бъде разпечатана, дали програмата позволява такова нещо. 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото  изпратените с  писмо вх. № 1382 от 13.03.2019 г.  писмени доказателства, надлежно описани.

СЪДЪТ констатира, че към преписката не се съдържат исканите декларации от страна на жалбоподателя, описани в атакуваното решение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника чрез представителя му да представи до следващо с. з. декларациите, посочени от жалбоподателя, или съответно писмени доказателства за приемането им от страна на ответника.

При непредставяне на същите, на ответника ще бъде наложено адм. наказание по чл. 303 АПК, вр. чл. 161 ГПК.

СЧИТА делото за неизяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 14 май 2019 г. от 14,00 ч. за която дата и час страните уведомени.

До следващо с.з. ответникът да представи цитираните писмени доказателства.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 14:49  ч.

 

 

                                                                                                                                  СЪДИЯ:

 

 

 

 

                           СЕКРЕТАР: