П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  16.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседа.е на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

                            СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:    

постави за разглеждане: Адм.д. № 16/2019 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

ЖАЛОДАТЕЛЯТ, редовно призован, явява се лично заедно с адв. П. с пълномощно по делото от предходно с. з.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, не се явява.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА с вх. № 2002/12.04.2019 г. са постъпили писмени бележки от процесуалния представител на ответника а. а. за даване ход на делото. Моли да се приеме заключението на вещото лице М.В., заявява, че няма да сочи други доказателства и излага съображения по съществото на спора. Претендира   на основа.е чл. 78, ал.8 от ГПК вр. чл. 144 АПК да бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

СВИДЕТЕЛИТЕ се явяват и същите се намират в съдебната зала.

ЯВЯВА СЕ И ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.К.В..

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ РАЗПОРЕДИ И СВИДЕТЕЛИТЕ напуснаха съдебната зала.

СНЕМА самоличността на вещото лице:

М.К.В. – 57 г., българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без родство и служебни дела със стра.те.

СЪДЪТ  предупреди вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Същата обеща да даде вярно и обективно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението.

АДВ.П.: От коя дата доверителят ми е работил като помощник гатерист, разряд ІІІ? Дали сте заключение, че до 28 януари 1986 г. е работил, а от коя дата? Следва ли това да се приеме, че е датата 3 септември 1985 г., до която дата сте дала заключение, че  е работил като работник монтажист, разряд ІV, или друга дата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е датата 03.09.1985 г. До тази дата е работил разряд ІV, след което е наказан на основа.е доклад от звеневия бригадир и е преназначен на помощник гатерист, разряд ІІІ до 28.01.1986 г., когато е прекратено трудовото правоотношение.

АДВ. П.: От коя година е започнал работа в „Мебел-К“? Дала сте заключение, че от документите, които сте открила, е  до 31.08.1983 г. е работил като работник изкърпвач в мебелно производство, а коя е началната дата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В досието на служителя, което се съхранява в „Мебел-К“, нямаше първоначална заповед, с която е назначен на работа. Това трябва да е в досието от предприятие „Д. Каляшки“,  което обаче не се съхранява и в обединения архив в с. Невестино.

АДВ. П.: Всъщност това е първата дата, до която стигате - 31.08.1983 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

АДВ. П.: А в заповедта от 31.08.1983 г. има ли данни към този момент за трудов стаж или кога е работил в предприятието? Има ли някакви данни, въз основа на които да се направи извод от колко време работи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма такива данни. Става ясно само, че поради закриване на мебелното производство е преназначен на другата длъжност.

АДВ. П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ

 

                                         О П Р Е Д ЕЛ И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА  като доказателство по делото заключение  вх. № 1767/29.03.2019 г. на вещото лице М.В..

ОДОБЯРВА възнаграждение в размер на 235 лв. съгласно приложената справка-декларация. Задължава жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе разликата от 135 лв.

СЪДЪТ пристъпи към разпит на свидетелите.

В ЗАЛАТА ВЛЕЗЕ свидетелката Т.П.П..

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ на свидетелката:

Т.П.П. – 69 г., българка, българска гражданка, неосъждана, без родство и служебни връзки със стра.те.  

СЪДЪТ предупреди свидетелката за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, същата обеща да каже истината.

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Познавам Д.И. от обединението на завод „Д. Каляшки“ и „Народна мебел“, това е 1985 г. Аз работих като счетоводител от 1969 до 2000 година, до ликвидацията на завод „Д. Каляшки“. Д.И. го познавам като работник в завод “Народна мебел“, една ограда ни делеше. От 1985 г. мисля, че началото, не помня точно дата, премина на работа в гатерен цех на бившия завод „Д. Каляшки„ или т. нар. фирма „Тилия“. Може би юни или юли се е случило това. В гатерния цех обикновено подбираха като работна ръка млади мъже, енергични. Предполагам, че беше помощник гатерист. Тъй като идва от друго предприятие, е на по-лека работа. Като помощник гатерист може би до началото на 1986 г. работи. И след това или е напуснал, или са го съкратили, едно от двете. Свидетелят Г.А. беше началник на смяна в същия цех, а другият свидетел – електротехник в цех „Гатерен“.

АДВ. П.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

СЪДЪТ ОСВОБОДИ свидетелката от присъствие в залата.

В ЗАЛАТА ВЛЕЗЕ свидетелят Г.Т.А..

СЪДЪТ снема самоличността на свидетеля:

Г.Т.А. – 68 г., българин, български гражда.н, неосъждан, без родство и служебни отношения със стра.те.

СЪДЪТ предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК. Същият обеща да каже истината.

СВИДЕТЕЛЯ А.: Познавам Д.И. от 1985 г, когато работи в цеха, в който аз работех в завод „Д. Каляшки“, гатерен цех. Аз бях електроподдръжка, той беше помощник гатерист. Не мога да кажа колко време работи, защото не се засичахме като професии, но някъде до 1986 г., началото, го виждах и после не съм го виждал. Работеше на длъжност помощник гатерист. Сигурен съм, защото съм  монтирал машините. Другият свидетел работеше в същия отдел. Жената  беше счетоводителка по това време. Тя много години е работила, а аз  от 1971 до 2000 г. работих в този завод.

АДВ. П.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

СЪДЪТ освободи свидетеля от присъствие в залата.

В ЗАЛАТА ВЛЕЗЕ свидетелят А.Д.М..

СЪДЪТ снема самоличността на свидетеля:

А.Д.М. – 59 г., българин, български гражда.н, неосъждан, без родство и служебни взаимоотношения със стра.те.

СЪДЪТ предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК. Същият обеща да каже истината.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Познавам Д.И.,*** и сме работили заедно в завод „Д. Каляшки“.  Аз работих от 1985 до 1999 г. в гатерния цех в бившия завод „Д. Каляшки“. После го преименуваха на „Тилия“. Аз бях в гатерното поддръжка, той беше в същия цех помощник гатерист, в една смяна бяхме. Някъде една година мисля, че работи. Мисля, че 1985 г. и малко от 1986 г., мисля, един месец. Той после напусна, съкратен ли е, по негово жела.е ли е напуснал, не мога да кажа. Другите свидетели работеха в същото предприятие. С А. бяхме заедно в същия цех. Свидетелката е счетоводителка.

АДВ. П.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

СЪДЪТ освободи свидетеля от присъствие в залата.

СЪДЪТ

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмени бележки с вх. № 2002/12.04.2019 г. от проц. представител на ответника.

АДВ. П.: Нямам други иска.я, няма да соча доказателства.

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

АДВ П.:  Уважаеми господин съдия, моля по съображенията, подробно изложени в подадената до Вас жалба, да отмените както обжалваното решение на директора на ТП на НОИ – Кюстендил, така и потвърденото с него разпореждане на дл. лице по пенсионно осигуряване, като дадете задължителни указа.я съобразно заключението на вещото лице. Безспорно се установи от разпита на свидетелите относно начина на категоризация на трудовия стаж на доверителя ми за визира.я в решението период. От събра.те по делото гласни и писмени доказателства се установи, че за периода от време, за който от НОИ са приели, че няма данни или че доверителят ми е работил друга като характер работа, че е работил като помощник гатерист и трудът е следвало да бъде признат като такъв друга категория. По тези съображения моля да постановите Вашето решение и да отмените посочените от нас актове, както и да присъдите на доверителя ми сторените разноски по настоящото дело.

СЪДЪТ ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, от което стра.те ще получат преписи.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседа.ето приключи в 13:57  ч.

 

                                                                                                                                  СЪДИЯ:

 

 

 

                           СЕКРЕТАР: