П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  25.04.2019 Г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и пети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 27/2019 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

ОСПОРВАЩИЯТ, уведомен от предходно с.з. чрез проц. му представител, не се явява, вместо него М. Н.от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен при усл. на чл.137, ал.7 АПК, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, уведомена от предходно с.з., не се явява и не изпраща представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, редовно призовано, се явява.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Н.: Моля да дадете ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕМА самоличността на вещото лице:

Р.И.С. – 63 г., разведен, българин, български гражданин, неосъждан, без родство и служебни взаимоотношения и дела със страните.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност по чл. 291 от НК при представяне на невярно заключение. Същият обеща да представи обективно такова.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвил съм заключение, което поддържам.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДЯВЯВА на страните Заключение вх.№ 2114 от 16.04.2019 г. на вещото лице Р.С..

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Н.: Моля да бъде приета експертизата, нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има ли разминаване в местностите само по отношение на наименованието или като разположение на имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мястото е определено със скицата проект. Несъответствието на местностите по скицата проект и по решението на ПК за възстановяване говори за определена некоректност, защото е видно, че са посочени две местности, не местността просто с друго наименование, а са посочени и местностите по решението, и местността по КВС, което ме притеснява като коректност на идентифицирането. На място е един имот. Той е такъв, какъвто е посочен от заявителя, и не е посочен на различни места. Имотът, посочен от заявителя, попада върху имота по акта за общинска собственост.

СЪДЪТ няма повече въпроси към вещото лице.

СЧИТА, че заключението следва да бъде прието като доказателство по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Заключение вх.№ 2114 от 16.04.2019 г. на вещото лице Р.С..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на експерта в размер на 320 лв., от които първоначално внесени 100 лева.  Разликата от 220 лв. следва да се внесе от областния управител  в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на съда и да се представи копие от вносната бележка.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Н.: Искам да направя възражение относно заплащането от наша страна, тъй като ние не сме поискали експертизата.  Нямам искания, няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ намира делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Н.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да уважите заповедта на областния управител и да отмените като незаконосъобразно Решение № 113 от 19.12.2018 г. на ОбС - Трекляно. На основание чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК моля да присъдите и юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 09:37 ч.

 

 

                                                                                                                         СЪДИЯ:

 

 

 

                  СЕКРЕТАР: