П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 25.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на дванадесет и  пети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

                  СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА               

            

с участието на секретар: Светла Кърлова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 39/2019 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в  13.30 часа се явиха:

ДРУЖЕСТВОТО ЖАЛБОПОДАТЕЛ, уведомено от предходно с. з. чрез процесуалния му представител,  за същото се явява адв. Г., упълномощен от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен от предходно с. з., чрез процесуалния му представител, представлява се от Д.Е. по представено пълномощно от по-рано.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

С оглед предходно определение на съда за даване възможност на оспорващия да направи доказателствени искания след представяне на административната преписка на хартиен носител, СЪДЪТ констатира, че същата е изпратена, поради което

 

                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото представената административна преписка.

Дава възможност на оспорващия да направи доказателствени искания.

АДВ. Г.:  Уважаема г-жо адм. съдия, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след запознаване с доказателствата по делото и след посещение на място в дружеството да отговори на въпроси, които съм изложил в молба, която представям в днешно съдебно заседание с препис за ответника.

Д.Е.: Уважаема г-жо  адм. съдия, моля да ми дадете срок да взема становище по представената молба и да поставя въпрос, ако същата бъде допусната.

СЪДЪТ след като се запозна с молбата представена в днешно с. з. от процесуалния представител на оспорващия,  с която се прави доказателствено искане за назначаване на СТЕ  с въпроси поставени в същата и изразеното становище от процесуалния представител на ответника за даване възможност за изразяване на становище и евентуално формулиране на допълнителни въпроси към вещото лице счита, че следва да допусне назначаването на такава експертиза,  както и да даде възможност на ответната страна да постави допълнителни въпроси в 5- дневен срок, считано от днес с писмена молба, с препис за оспорващия, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА СЪДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА с вещо лице, което ще бъде определено в закрито заседание след извършване на справка в съответния списък на лицензираните специалисти в съответната област,   след запознаване с доказателствата по делото и извършване справка в „Балканфарма-Дупница“ АД да изготви заключение, с което да отговори на поставените въпроси в депозираната молба от оспорващия.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника в 5-дневен срок, считано от днес, да постави допълнителни въпроси към вещото лице.

ЗАДЪЛЖАВА ОТСПОРВАЩИЯ да внесе депозит в размер на 150 лева, в 5-дневен срок считано от днес и да представи вносната бележка по делото.

По евентуално формулирани  въпроси от ответника, СЪДЪТ ще се произнесе  в закрито заседание за допускането им или не.

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания.

СЪДЪТ намира делото за неизяснено от фактическа и правна страна и

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА за 06.06.2019 г. от 10.40 часа, за която дата и час страните уведомени чрез процесуалните представители.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ ВЕЩОТО ЛИЦЕ след определянето му поименно от съда и внасяне на депозита от оспорващия.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в   13.40 ч.

                                                                                                                   СЪДИЯ:

      СЕКРЕТАР: