П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 11.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на единадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА               

            

с участието на секретар: Светла Кърлова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 42/2019 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в  9.30  часа се явиха:

ОСПОРВАЩИЯТ, уведомен от предходно с.з. чрез процесуалния си представител, не се явява, вместо него гл. експерт М.А.от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен при усл. на чл. 137, ал. 7 АПК, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА,  уведомена при усл. на чл. 137, ал. 7 АПК, не се явява и не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, редовно призовано, се явява.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ НИКОЛОВА: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ снема самоличността на вещото лице:

Р.И.С. - 63 г., българин, български гражданин, разведен, неосъждан, без родство и служебни взаимоотношения със страните по делото.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение.

Същият обеща да представи вярно и обективно такова. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвил съм заключение в срок, което поддържам.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДЯВЯВА на страните заключение вх.№ 1835 от 03.04.3019 г.  на вещото лице инж. Р.С..

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ НИКОЛОВА:Имам въпроси към вещото лице. На първо място, в своето заключение твърдите, че местностите във възстановителното решение съвпадат с местностите по скиците-проекти на ОбС „Земеделие“, но се различават или частично съвпадат с местностите на имотите по КВС, от които са образувани. Какво означава „частично  съвпадат“, дали имате предвид единствения имот с № 039114, който по скица-проект  се намира в м. „Чукаро“ и имотът, от който е образуван също се намира в м. „***“. Това е единственото съвпадение на местности или вие обяснете.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има още един, който е в м. „***“, който допускам, че може да е приблизително. Тези два имота съм имал предвид, когато казвам, че има частично съвпадение на  местности.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ НИКОЛОВА: Допустимо ли е ОбС „Земеделие“ да променя името на местността в тип за проект така, че тя да съвпадне с тази, посочена във възстановителното решение? Това не води ли до предоставяне на имот, находящ се  в друга местност различна от тази, описана във възстановителното решение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Действията на ОбС по земеделие са предмет на други правомощия. В случая става въпрос за решение на Общински съвет и в заключението си съм се придържал към дейността на общинския съвет и възможностите те да упражняват контрол върху дейността на поземлените комисии и Общинските служби „Земеделие“ така, че идентифицирането на имотите, регламентирано в Правилника за приложение на Закона за земеделските земи е изключително право и компетентност на ОбС по земеделие. След като е издала скица-проект и е направила мотивирано искане до ОбС за предоставяне на тези земи считам, че действията им са законосъобразни и компетентни. Не съм се занимавал подробно със разследване и упражняване на проверка за конкретните дейности на общинските служби по земеделие.  Задължителното условие е идентифицираният имот да отговаря на имота, който е признат с решението по чл. 18ж, ал.1 ЗСПЗЗ и скицата-проект да съответства на него.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ НИКОЛОВА: Не следва ли ОбС по земеделие, ако установи разминаване в местностите съгласно чл. 45 е, ал.6 от ЗСПЗЗ,   да уведоми лицето по чл. 45д, ал.2 и да върне преписката за отстраняване на несъответствието?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има такава възможност, но след като не са го направили считам, че тяхната дейност, която е на комисия е преценила, че няма такова основание за връщане на скицата- проект, след като не го е направила. Не искам повече да коментираме дейността на ОбС по земеделие.

ВЪПРОС НА СЪДА: На терена, като изключим наименованието на местностите, за един и същи имот ли става въпрос по решението на общинската служба и по акта за общинска собственост?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имотът, който се предоставя от Общинския съвет е определен със скицата-проект. Това, че има различни наименования на местностите не значи, че става въпрос за два различни имота.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ НИКОЛОВА: Нямам повече въпроси към вещото лице.

Съдът няма повече въпроси към вещото лице.

СЪДЪТ счита, че заключението следва да бъде прието като доказателство по делото и

 

О П Р Е Д  Е Л И:

 

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Заключение вх.№  1835 от 03.04.2019 г. на вещото лице Р.С..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на  255.50 лв., от които първоначално внесени 100 лева, разликата от 155,50 лв. следва да се внесе в 7-дневен срок от днес от оспорващия по сметка на съда и да се представи копие от бележката.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ НИКОЛОВА: Нямам искания, няма да соча доказателства.

С оглед изявлението на процесуалния представител на оспорващия за  липса на други доказателствени искания, СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ НИКОЛОВА: Уважаема госпожо административен съдия, моля да се произнесете с решение, с което да потвърдите издадената заповед на областния управител срещу Решение № 392 на ОбС Невестино като правилна и законосъобразна по съображения, подробно изложени в нея. В хода на съдебното производство се доказа, че е налице  несъответствие в местностите на имотите описани във възстановителното решение на Поземлена комисия Невестино, които местности съвпадат с местностите по скиците-проекти на ОбС Земеделие, но се различават с местностите на имотите по КВС, от които са образувани. Това е и изводът, отразен в заключението на вещото лице инж. С. за наличието на задължителните предпоставка на §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение  на ЗСПЗЗ.  ОБС Невестино е длъжен да следи, тъй като към датата на приемане на решенията имотите, за които дава право да бъдат предоставени на Общинска служба по „Земеделие“ с. Невестино са общинска собственост и едва след като установи, че всички законови  предпоставки са налице, в т.ч. наличието на  решение на ПК, с което имотите са признати и  скици, от които да е видно, че те се предоставят за възстановяване в признатите им стари реални граници, за общински съвет възниква задължението, в режим на обвързана компетентност, да предостави на Общинска служба по земеделие поисканите за възстановяване имоти, като разбира се не може самоволно да отстранява констатирани   несъответствия и да изземва изключителни правомощия на Общинската служба по земеделие, но има възможност да върне на ОбС по земеделие преписката за отстраняване на несъответствията, а не да ги валидира. Тези  пропуски не могат да бъдат  причина за провеждане на незаконосъобразна реституция.  Ако спорните местности са идентични, то това обстоятелството е следвало да бъде надлежно удостоверено. В настоящия случай наименованието на местността,  в която се идентифицира имота на бившия собственик в  решението за възстановяване на правото на собственост във съществуващи или възстановими стари реални граници и в тази,  с която се индивидуализира имота от общинския поземлен фонд се различават.  Моля да присъдите и сторените в производството разноски по делото за изготвяне на експертиза и юрисконултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  9:42   ч.

 

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

               СЕКРЕТАР: