П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 11.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на единадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА               

            

с участието на секретар: Светла Кърлова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 44/2019 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в 9.42   часа се явиха:

ОСПОРВАЩИЯТ не се явява вместо него мл. експертР.от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен при усл. на чл. 137, ал. 7 от АПК не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ уведомени от при усл. на чл. 137, ал. 7 не се явяват и не се представляват.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ се явява.

ПЪЛНОМ. Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕМА самоличността на вещото лице:

Р.И.С. - 63 г., българин, български гражданин, разведен, неосъждан, без родство и служебни взаимоотношения със страните.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК при даване на невярно заключение.

Същият обеща да представи вярно и обективно такова. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвил съм заключение в срок, което поддържам.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДЯВЯВА на страните заключение вх.№ 1836 от 03.04.3019 г.  на вещото лице инж. С..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм заключение в срок.

ПЪЛНОМ. Р.: Първият въпрос е по отношение на констатацията в заключението, че за имота включен Решение № 393 местностите в скицата-проект и в Решение № 06050 от 09.07.1993 г. съвпадат и за другия имот по Решене № 394, което в случая ние не спорим, че е така. Предмет на оспорване от наша страна е различието в местностите на имотите по възстановително решение и местностите по скиците и актовете за общинска собственост. Въпросът ми е:  ОбС „Земеделие“ Невестино ли е променила наименованието на местността в скицата-проект  да съответства на местността по възстановителното решение за съответните имоти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: ОбС „Земеделие“ не променя и не назовава местности. Аз съм описал в констатациите при изготвяне на КВС как се записват местностите на имотите. Така, че при идентифицирането лицето, което означава и което показва границите  то назовава местността на имота, който иска да се идентифицира. ОбС може да прецени дали това е така или не, съгласно процедурата. В самата КВС наименованията на местностите са, както съм описал плод на анкети, от картови материали от други сведения, които са могли правоспособните лица, които изготвят карата да съберат информация. Само за имотите, които са идентифицирани и съответстват на решението местностите трябва да съответстват и са определени.

ПЪЛНОМ. Р.: Налице ли е несъответствие в местностите по отношение на имота признат за възстановяване с решението на Поземлената комисия, чиято местност съвпада с местностите по  скицата проект от една страна и местностите на имота, описани в актовете за общинска собственост и скицата, които се предвиждат да се възстанови имота, от друга страна? Като теренно разположение тези две местности различни ли са или има налице съвпадане по отношение на имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз говоря за идентичност на имоти, а не за местности. Като географско понятие местностите не са определени с някакви граници, за да може да се идентифицира точното местоположение на  тази местност и такива примери в КВС са много. Има несъответствие в наименованието на местностите, но не и като разположение на място. Тези  обхващат едни и същи имоти независимо дали по решението е едно наименование, а по акта за общинска собственост е с друго наименование на местността.

СЪДЪТ счита, че заключението на вещото лице следва да бъде прието като доказателство по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Заключение с вх. № 1836 от 03.04.2019 г.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на  255.50 лв., от които първоначално внесени 100 лева, разликата от 155,50 лв. следва да се внесе в 7-дневен срок от днес от оспорващия по сметка на съда и да се представи копие от бележката.

 

ПЪЛНОМ. Р.: Нямам други искания. Няма да соча доказателства.

СЪДЪТ намира делото за изяснено от правна и фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ПЪЛНОМ. Р.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да се произнесете с решение, с което да потвърдите заповедта, издадена от областния управител срещу Решение № 393 и № 394 на ОбС Невестино като правилна и законосъобразна по съображения, подробно изложени в нея. Предмет на оспорване от страна на областния управител е различието в наименованията на местността на имота, признат за възстановяване с решение на ПК и местностите на имотите описани в акта за общинска собственост и скиците, които се предвиждат да се възстанови имота. Като в скицата проект   ОбС по Земеделие си позволява да промени името на собствеността, за да съответства формално на решението на ПК, с което е призната собствеността. В хода на производството беше доказано, че е налице несъответствие в местностите на имотите признати за възстановяване с решение на ПК Невестино. На първо място от  представените в предходно с. з. справки разпечатени от кадастрално-административната информационна система на АГКК е видно, че местностите на съседните имоти е същата, както тази посочена в скиците на ОбС „Земеделие“ Невестино, от които са образувани предоставените проект на имоти  и различна от местностите, посочени в скиците проекти на ОбС „Земеделие“ съдържаща въпросните проекти на имоти както и, че е налице кадастрална карта и кадастрални регистри в землището на с. Еремия  и землището на с. Четирци, одобрени със заповед № РД 18-1405 от 01.08.2018 г. и заповед № РД 18-1412 от 01.08.2019 г. на изп. директор на АГКК. А  съгласно разпоредбата на чл. 2, ал.4 от Наредба № 02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието създаването и поддържането на КК и КР след одобряването поддържането на  КК и КР за съответните територии за издаване на актове, с които се признава правото на собственост за тези имоти, се изисква скица от КК, издадена от Агенция я СГКК. В случаите на чл. 52, ал.1, т.6 от ЗКИР АГКК издава скица-проект за недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на проект за изменение в случаите на чл. 19, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за издаване на решения за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот. В настоящия случай е налице КК и КР за землището на с. Еремия и с. Четирци, одобрени със Заповед № РД 18-1405 и № РД 18-1412  от 01.08.2018 г. на изп. директор на агенцията. Следователно скиците проекти на предоставените за възстановяване имоти трябва да са издадени от  СГКК, а не от ОСЗ Невестино. На второ място, в своята експертиза  вещото лице също посочва, че местностите, съгласно скиците проект на имотите предмет на Решение № 393 и Решение № 394 и определени за възстановяване на право на собственост се различават с местностите на имотите по КВС, от които са образувани.  Както и, че имотите, за които са издадени решения на ПК Невестино попадат върху имотите  в издадените актове за общинска собственост. Т.е. имат частично съответствие в местоположението и несъответствие в местностите и на трето място, в предно съдебно заседание заинтересованата страна М.С.И. изрази становище. Цитирам „На място съм ходил да видя имота. Имотът не е на същото  място“. С оглед на гореизложеното следва изводът, че имотът не се предоставя за възстановяване в съществуващи или възстановими стари реални  граници. Няма  идентичност на местностите, съгласно признавателното решение на ПК и скицата-проект от една страна  и скицата и акта за общинска собственост, от друга. ОбС Невестино е приел незаконосъобразни решения, като е предоставил свои имоти, описани в актовете за общинска собственост в една местност да бъдат възстановени на физически лица, на които е признато право на собственост в друга местност. Т.е. без да е установено правилното местонахождение на имота, поради което считам, че е налице противоречие в императивната норма на  § 27, ал. 1, т.1 от ПЗР към Закона за изпълнение и допълнение на ЗСПЗЗ.  Моля да присъдите и сторените по делото разноски, а именно за експертиза и юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  9.55   ч.

 

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

               СЕКРЕТАР: