П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 11.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на единадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА               

            

с участието на секретар: Светла Кърлова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 45/2019 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в  09.55  часа се явиха:

ОСПОРВАЩИЯТ, уведомен от предходно с.з. чрез проц. си представител, не се явява, вместо него мл. експерт с.р.от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен при усл. на чл. 137, ал. 7 АПК, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА,  уведомена от предходно с.з., не се явява и не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, редовно призовано, се явява.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ снема самоличността на вещото лице:

Р.И.С. - 63 г., българин, български гражданин, разведен, неосъждан, без родство и служебни взаимоотношения със страните.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК при даване на невярно заключение.

Същият обеща да представи вярно и обективно такова. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвил съм заключение в срок, което поддържам.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДЯВЯВА на страните заключение вх.№ 1837 от 03.04.3019 г.  на вещото лице инж. С..

ПЪЛНОМ. Р.: Първият въпрос е по отношение на констатацията в заключението, че за имота включен Решение № 395 местностите в скицата-проект и в Решение № 06039 от 17.06.1993 г. съвпадат. Предмет на оспорване от наша страна е различието в местностите на имота по възстановително решение и местностите по скиците и актовете за общинска собственост. Въпросът ми е:  ОбС „Земеделие“ Невестино ли е променила наименованието на местността в скицата-проект  да съответства на местността по възстановителното решение за съответните имоти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: ОбС „Земеделие“ не променя и не назовава местности. Аз съм описал в констатациите при изготвяне на КВС как се записват местностите на имотите. Така, че при идентифицирането лицето, което означава и което показва границите  то назовава местността на имота, който иска да се идентифицира. ОбС може да прецени дали това е така или не, съгласно процедурата. В самата КВС наименованията на местностите са, както съм описал плод на анкети, от картови материали от други сведения, които са могли правоспособните лица, които изготвят карата да съберат информация. Само за имотите, които са идентифицирани и съответстват на решението местностите трябва да съответстват и са определени.

ПЪЛНОМ. Р.: Налице ли е несъответствие в местностите по отношение на имота признат за възстановяване с решението на Поземлената комисия, чиято местност съвпада с местностите по  скицата проект от една страна и местностите на имота, описани в актовете за общинска собственост и скицата, които се предвиждат да се възстанови имота, от друга страна? Като теренно разположение тези две местности различни ли са или има налице съвпадане по отношение на имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз говоря за идентичност на имоти, а не за местности. Като географско понятие местностите не са определени с някакви граници, за да може да се идентифицира точното местоположение на  тази местност и такива примери в КВС са много. Има несъответствие в наименованието на местностите, но не и като разположение на място. Тези  обхващат едни и същи имоти независимо дали по решението е едно наименование, а по акта за общинска собственост е с друго наименование на местността.

На терен става въпрос за един и същи имот.

 

СЪДЪТ счита, че заключението следва да бъде прието като доказателство по делото по делото и

 

О П Р Е Д  Е Л И:

 

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Заключение вх.№  1837 от 03.04.2019 г. на вещото лице Р.С..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на  255.50 лв., от които първоначално внесени 100 лева, разликата от 155,50 лв. следва да се внесе в 7-дневен срок от днес от оспорващия.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: Моля да приемете представените доказателства по преписката, както и допълнителни такива, а именно:  скици разпечатени от кадастрално-административна информационна система на АГКК, видно от които е, че съществуват и двете местности „Валого“ и „Бачова ливада“ посочени в оспореното Решение № 395 на Общински съвет Невестино за землището на с Е..

СЪДЪТ счита, че представените доказателства следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА  като доказателства по делото 2 броя извлечения от кадастрално-административна информационна система на АГКК.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: Нямам искания, няма да соча доказателства.

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: Уважаема госпожо административен съдия,  моля да се произнесете с решение, с което да потвърдите заповедта на областния управител срещу Решение № 395 на ОБС като правилна и законосъобразна по съображения, подробно изложени в нея. Предмет на оспорване от страна на областния управител е различието в наименованията на местността на имота, признат за възстановяване с решение на ПК и местностите на имотите описани в акта за общинска собственост и скиците, които се предвиждат да се възстанови имота. Като в скицата проект   ОбС по Земеделие си позволява да промени името на собствеността, за да съответства формално на решението на ПК, с което е призната собствеността. В хода на производството беше доказано, че е налице несъответствие в местностите на имотите признати за възстановяване с решение на ПК Невестино. На първо място от  представените в предходно с. з. справки разпечатени от кадастрално-административната информационна система на АГКК е видно, че местностите на съседните имоти е същата, както тази посочена в скиците на ОбС „Земеделие“ Невестино, от които са образувани предоставените проект на имоти  и различна от местностите, посочени в скиците проекти на ОбС „Земеделие“ съдържаща въпросните проекти на имоти както и, че е налице кадастрална карта и кадастрални регистри в землището на с. Е., одобрени със заповед № РД 18-1405 от 01.08.2018 г. . на изп. директор на АГКК. А  съгласно разпоредбата на чл. 2, ал.4 от Наредба № 02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието създаването и поддържането на КК и КР след одобряването поддържането на  КК и КР за съответните територии за издаване на актове, с които се признава правото на собственост за тези имоти, се изисква скица от КК, издадена от Агенция я СГКК. В случаите на чл. 52, ал.1, т.6 от ЗКИР АГКК издава скица-проект за недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на проект за изменение в случаите на чл. 19, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за издаване на решения за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот. В настоящия случай е налице КК и КР за землището на с. Е., одобрена със Заповед № РД 18-1405от 01.08.2018 г. на изп. директор на агенцията. Следователно скиците проекти на предоставените за възстановяване имоти трябва да са издадени от  СГКК, а не от ОСЗ Невестино. На второ място, в своята експертиза  вещото лице също посочва, че местностите, съгласно скиците проект на имотите предмет на Решение № 395 определени за възстановяване на право на собственост се различават с местностите на имотите по КВС, от които са образувани.  С оглед на гореизложеното следва изводът, че имотът не се предоставя за възстановяване в съществуващи или възстановими стари реални  граници. Няма  идентичност на местностите, съгласно признавателното решение на ПК и скицата-проект от една страна  и скицата и акта за общинска собственост, от друга. ОбС Невестино е приел незаконосъобразно решение, като е предоставил свои имоти, описани в актовете за общинска собственост в една местност да бъдат възстановени на физически лица, на които е признато право на собственост в друга местност. Т.е. без да е установено правилното местонахождение на имота, поради което считам, че е налице противоречие в императивната норма на  § 27, ал. 1, т.1 от ПЗР към Закона за изпълнение и допълнение на ЗСПЗЗ.  Моля да присъдите и сторените по делото разноски, а именно за експертиза и юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  10.00   ч.

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

               СЕКРЕТАР: