П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 11.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на единадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА               

            

с участието на секретар: Светла Кърлова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 46/2019 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в 10.00   часа се явиха:

ОСПОРВАЩИЯТ уведомен от предходно с. з. вместо него мл. експ. Р..

ОТВЕТНИКЪТ уведомен при усл. на чл.  137, ал. 7 не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА уведомен при усл. на чл. 137, ал. 7 не се явява и не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ редовно призовано се явява.

ПЪЛНОМ. Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ снема самоличността на вещото лице:

Р.И.С. - 63 г., българин, български гражданин, разведен, неосъждан, без родство и служебни взаимоотношения със страните.

СЪДЪТ предупреди вещото лице за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК при даване на невярно заключение.

Същият обеща да представи вярно и обективно такова. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвил съм заключение в срок, което поддържам.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДЯВЯВА на страните заключение вх.№ 1838 от 03.04.3019 г.  на вещото лице инж. С..

 

 

 

ПЪЛНОМ. Р.: Предмет на оспорване от наша страна е различието в местностите на имотите по възстановително решение и местностите по скиците и актовете за общинска собственост. Въпросът ми е:  ОбС „Земеделие“ Невестино ли е променила наименованието на местността в скицата-проект  да съответства на местността по възстановителното решение за съответните имоти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: ОбС „Земеделие“ не променя и не назовава местности. Аз съм описал в констатациите при изготвяне на КВС как се записват местностите на имотите. Така, че при идентифицирането лицето, което означава и което показва границите  то назовава местността на имота, който иска да се идентифицира. ОбС може да прецени дали това е така или не, съгласно процедурата. В самата КВС наименованията на местностите са, както съм описал плод на анкети, от картови материали от други сведения, които са могли правоспособните лица, които изготвят карата да съберат информация. Само за имотите, които са идентифицирани и съответстват на решението местностите трябва да съответстват и са определени.

ПЪЛНОМ. Р.: Налице ли е несъответствие в местностите по отношение на имота признат за възстановяване с решението на Поземлената комисия, чиято местност съвпада с местностите по  скицата проект от една страна и местностите на имота, описани в актовете за общинска собственост и скицата, които се предвиждат да се възстанови имота, от друга страна? Като теренно разположение тези две местности различни ли са или има налице съвпадане по отношение на имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз говоря за идентичност на имоти, а не за местности. Като географско понятие местностите не са определени с някакви граници, за да може да се идентифицира точното местоположение на  тази местност и такива примери в КВС са много. Има несъответствие в наименованието на местностите, но не и като разположение на място. Тези  обхващат едни и същи имоти независимо дали по решението е едно наименование, а по акта за общинска собственост е с друго наименование на местността.

В случая имотите са повече от 40 съгласно скиците проект става въпрос за един същ имот. Само бих могъл да покажа   на лист 69 от делото е проекта за делба. Имотът, от който са образувани няколко на брой имоти е записан с местността „Попов камък“ макар че на самата скица се вижда че върху него пише местност „***“ и отделно вътре имотите  са идентифицирани са с наименования на други местности, включително и част от местностите, които са идентифицирани са в м. „***“. А това е бивше дере или някога е било река. Има възстановени имоти в местност „реката“ независимо, че целия имот от 250 декара е актуван в местност „***,  което е видно, че не може един такъв генериран имот от множество други имоти да е с наименование на една местност. Така, че местността е определяща, но не е задължителна и не е определящ фактор при идентифицирането на имотите. Другият имот, от който са идентифицирани е още по на юг от този имот, но там местността, която е записано е „***“, която на КВС  е приблизително на два километра на север и там такъв имот няма.

СЪДЪТ счита, че заключението следва да бъде прието като доказателство по делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото заключението на вещото лице с вх. № 1838 от 03.04.2019 г. като определя възнаграждение в размер на  255.50 лв. Разликата от 155.00 лева да се довнесе в 7-дневен срок от днес от оспорващия и да се представи вносната бележка по делото.

ПЪЛНОМ. Р.: Нямам други доказателствени искания.  

С оглед изявлението на процесуалния представител на оспорващия за липса на други доказателствени искания, СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: Уважаема госпожо административен съдия,  моля да се произнесете с решение, с което да потвърдите заповедта на областния управител срещу Решение № 397  на ОБС като правилна и законосъобразна по съображения, подробно изложени в нея. Предмет на оспорване от страна на областния управител е различието в наименованията на местността на имота, признат за възстановяване с решение на ПК и местностите на имотите описани в акта за общинска собственост и скиците, които се предвиждат да се възстанови имота. Като в скицата проект   ОбС по Земеделие си позволява да промени името на собствеността, за да съответства формално на решението на ПК, с което е призната собствеността. В хода на производството беше доказано, че е налице несъответствие в местностите на имотите признати за възстановяване с решение на ПК Невестино. На първо място от  представените в предходно с. з. справки разпечатени от кадастрално-административната информационна система на АГКК е видно, че местностите на съседните имоти е същата, както тази посочена в скиците на ОбС „Земеделие“ Невестино, от които са образувани предоставените проект на имоти  и различна от местностите, посочени в скиците проекти на ОбС „Земеделие“ съдържаща въпросните проекти на имоти както и, че е налице кадастрална карта и кадастрални регистри в землището на с. Долна Козница, одобрена със заповед № РД 18-1341 от 25.07.2018 г. на изп. директор на АГКК. А  съгласно разпоредбата на чл. 2, ал.4 от Наредба № 02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието създаването и поддържането на КК и КР след одобряването поддържането на  КК и КР за съответните територии за издаване на актове, с които се признава правото на собственост за тези имоти, се изисква скица от КК, издадена от Агенция я СГКК. В случаите на чл. 52, ал.1, т.6 от ЗКИР АГКК издава скица-проект за недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на проект за изменение в случаите на чл. 19, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за издаване на решения за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот. В настоящия случай е налице КК и КР за землището на с. Долна Козница, одобрена със Заповед № РД 18-1341 от 25.07.2018 г. на изп. директор на агенцията. Следователно скиците проекти на предоставените за възстановяване имоти трябва да са издадени от  СГКК, а не от ОСЗ Невестино. На второ място, в своята експертиза  вещото лице също посочва, че местностите, съгласно скиците проект на имотите предмет на Решение № 397  определени за възстановяване на право на собственост се различават с местностите на имотите по КВС, от които са образувани.  Т.е. имат несъответствие в местоположението и несъответствие в местностите. С оглед на гореизложеното следва изводът, че имотът не се предоставя за възстановяване в съществуващи или възстановими стари реални  граници. Няма  идентичност на местностите, съгласно признавателното решение на ПК и скицата-проект от една страна  и скицата и акта за общинска собственост, от друга. ОбС Невестино е приел незаконосъобразно решение, като е предоставил свои имоти, описани в актовете за общинска собственост в една местност да бъдат възстановени на физически лица, на които е признато право на собственост в друга местност. Т.е. без да е установено правилното местонахождение на имота, поради което считам, че е налице противоречие в императивната норма на  § 27, ал. 1, т.1 от ПЗР към Закона за изпълнение и допълнение на ЗСПЗЗ.  Моля да присъдите и сторените по делото разноски, а именно за експертиза и юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  10.05   ч.

 

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

               СЕКРЕТАР: