П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 19.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на деветнадесети  април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: АСЯ СТОИМЕНОВА    

          

            

с участието на секретар: И. С.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 63/2019 г.

докладвано от: съдия СТОИМЕНОВА

На именното повикване в 11.03  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТуведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С. В., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – уведомен, се явява.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира,  че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Представям и моля да приемете Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дупница към момента на издаване, както и декларацията по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил, ведно с всички документи, приложени към нея.

АДВ. В.: Да се приемат, като наредбата не касае процесните периоди.

ОТВЕТНИКЪТ: Уважаема госпожо съдия, ще представя и отменената наредба.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешното съдебно заседание от ответника заверени копия на документи.

 

СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че предмет на съдебна проверка в настоящото производство са не само основанията, посочени от жалбоподателя, а законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, и предвид разпоредбата на чл. 171, ал. 2 от АПК, даваща възможност на съда служебно да назначи вещи лица при липса на искане от страните, намира, че за изясняване на обстоятелствата по делото следва да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза със задача вещото лице след като се запознае с материалите по делото, относимата към казуса документация, съхранявана в Община Дупница и относимата към процесните данъчни периоди Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дупница да посочи какъв е размерът на задълженията за данък върху превозните средства по отношение на лек автомобил марка Ландровер, модел Дискавари, с рег. № *******, за периода от 01.01.2009  г. до 31.12.2013 г., като посочи задълженията поотделно за всяка година, както и какъв е размерът на лихвата за просрочие на дължимия данък за всяка година поотделно, изчислена към 02.04.2014 г. Доколкото в тежест на ответника е да докаже наличието на фактическите основания по издаване на оспорения акт, в това число, че размерите на процесните главници и лихви са правилно изчислени, депозитът за изготвяне на експертизата следва да бъде възложен на ответника.

Воден от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д  Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото, относимата към казуса документация, съхранявана в Община Дупница и относимата към процесните данъчни периоди Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дупница да посочи какъв е размерът на задълженията за данък върху превозните средства по отношение на лек автомобил марка Ландровер, модел Дискавари, с рег. № **********, за периода от 01.01.2009  г. до 31.12.2013 г., като посочи задълженията поотделно за всяка година, както и какъв е размерът на лихвата за просрочие на дължимия данък за всяка година поотделно, изчислена към 02.04.2014 г.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Н. С. С.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едноседмичен срок от днес да представи по делото документ за внесен депозит в размер на 100.00 лева за възнаграждението на вещото лице.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника най-късно в следващото съдебно заседание да представи пълния текст на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дупница, приета с Решение № 30/28.02.2008 г. на Общински съвет Дупница, в редакцията, относима към определяне на процесните задължения за процесните периоди.

СЪДЪТ намира делото за неизяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 17.05.2019 г. от 10.00 часа, за когато:

СТРАНИТЕ – уведомени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се призове след представяне на документ за внесен депозит.

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11.11  ч.

 

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: