П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 08.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на осми април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:    

постави за разглеждане: Адм.д. № 337/2017 г.

докладвано от: съдия АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

СТРАНИТЕ редовно призовани.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА се явява лично и с адв. А. Т. с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ не се явява, не се представлява.

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА, че делото е образувано по жалба от С.С.Б. срещу Заповед № 1139з-55/04.10.2017 г. на началника на сектор ПП при ОД на МВР – Кюстендил. Релевира се липса на компетентност на издателя на акта, процесуална и материална незаконосъобразност на същия и се моли за неговата отмяна.

СЪДЪТ докладва, че с Определение № 132 от 18.02.2019 г.  е възобновил производството по делото, спряно до разрешаване на спора по Адм. д. № 336 от 2017 г. по описа на КнАдмС, конституирал е страните по делото, приел е като доказателства документите към административната преписка, посоченото адм. дело и е указал доказателствената  тежест на страните в процеса.

АДВ. Т.: Поддържам жалбата. Бихме искали да представим две решения на Административен съд – Кюстендил по Адм. дело № 336 от 2017 г. и на ВАС по Адм. дело 11660 от 2018 г., с което е оставено в сила решението на КнАдмС, но видях, че делото е приложено, така че се отказвам от това си искане. Представям списък със сторените по делото разноски. Други искания за доказателства нямаме.

СЪДЪТ  приема представения списък за разноски във вид на молба от адв. Т..

С оглед изявлението на представителя на жалбоподателката, СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

АДВ. Т.: Уважаема госпожо административен съдия, ще Ви моля да постановите съдебно решение, с което да отмените изцяло атакуваната заповед като неправилна и незаконосъобразна по съображения, които са посочени в жалбата, депозирана по делото. Подробни съображения съм развил в писмена защита, която представям. Моля на доверителката ми да бъдат присъдени изцяло сторените в настоящото производство разноски, списък за които представих.

СЪДЪТ приема писмената защита и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  10:07  ч.

 

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

 

 

                      СЕКРЕТАР: