П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 17.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА    

          

            

с участието на секретар: И. С.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 440/2018 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в 10.07  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно призован, се явява лично и с адв.Д., надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, представлява се от гл. юк. П. П., надлежно упълномощена.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ СЧИТА, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА: Оспорва се Заповед № НК-9/26.06.2018г., издадена от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, с която  на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „понижение в по-долен ранг за срок от 1 година“ на осн. чл.90, ал.1, т.4 от ЗДСл.  Изложени са доводи за незаконосъобразност на оспорения акт при наличие на отменителите основания по чл.146, т.3 и т.4 от АПК.  Прави се искане за отмяна на оспорената заповед.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА определение от 11.02.2019  г., с което са конституирани страните в производството, приета е административната преписка, дадени са указания на страните във връзка с доказателствената тежест в процеса.

АДВ. Д.: Уважаема г-жо съдия, поддържам жалбата по съображенията, изложени в нея.

Моля да ни бъде допуснат един свидетел в лицето на един от журналистите, присъствали на пресконференцията, с показанията на който ще установим, че същата не е проведена през работно време, а на обедната почивка и доверителят ми не е нарушил трудовите си задължения и спазване на работното време, както и относно обстоятелството, че той е изразил личен ангажимент като гражданин, лично мнение, а не е дал пресконференция, която е във връзка с работата му в съответната агенция, т.е. не е дал пресконференция във връзка с официално изявление на тази агенция.

Да се приеме преписката.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Нямах съгласуване с ръководителя на агенцията и мисля, че такова не е задължително, тъй като аз съм гражданин на РБългария и имам конституционни права. Не съм правил изявления във връзка със служебните ми задължения.

ГЛ.ЮК. П: Уважаема г-жо съдия, жалбата е неоснователна,  необоснована, същата е бланкетна, а мотивите в нея не кореспондират с фактическите обстоятелства и доказателства, представени в хода на дисциплинарното производство.

Моля да ми се даде срок за представяне на допълнителни доказателства, тъй като прегледах делото и видях, че липсват доказателства, които смятам, че са от значение за делото.

Моля да ми се даде възможност да доведа до разпит един свидетел за следващо съдебно заседание.

По преписката липсва заповедта за заместване на д-р В В, изпълняваща функциите на директор, тъй като на основание на нейната докладна записка е образувано досъдебно производство срещу д-р П.Д. в качеството му на главен инспектор в отдел „Здравеопазване на животните“. Също така липсва заповедта за назначаване на дисциплинарния съвет, относно правомощията. Мисля, че някои от публикациите също липсват.

Свидетелят го искаме във връзка с изявленията, които е давал жалбоподателят, т.е. дали са в качеството му на главен инспектор и на служител от агенцията във връзка с информацията, която той е предоставял пред медиите. Тези изявления не са съгласувани с изпълнителния директор на БАБХ съгласно заповедта. Налице е и нарушение на правилата на Етичния кодекс за поведение на служителите в БАБХ, който се намира на интернет страницата на БАБХ и който предоставям по делото, както и съгласно Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. Имаме нарушение на разпоредба на ЗДСл.

Независимо от това, че някои от изявленията са правени през обедната почивка, то тя също е част от работното време. Следва да се има предвид обстоятелството, че неговото работно място се намира в гр.Сапарева баня, а там където е давал едно от изявленията в жк. „Бистрица“ се намира  в гр. Дупница, което е на около 10 км. С 30 мин. обедна почивка сами разбирате, че няма как да се случи това.

Във връзка с тези обстоятелства искаме да окомплектоваме всички писмени доказателства по делото, включително и данни за работното време – начало и край.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Работното ми място е в гр. Дупница в сградата на подразделение на ОД на БАБХ на ул. „Саморанска“ № 11. По никакъв начин не е ангажирано с работно място  в гр. Сапарева баня. Представителят на ответника спомена жк.“Бистрица“ и мога да кажа, че аз многократно съм бил в жк. „Бистрица“ в качеството ми на служебно лице, извън сградата на ул. „Саморанска“ № 11, за сигнали по други поводи.  Тя бърка факти и обстоятелства.

 

СЪДЪТ СЧИТА доказателствените искания на страните за събиране на гласни доказателствени средства за допустими и основателни, поради което уважава същите.

СЪДЪТ СЧИТА, че следва да бъде прието за сведение представеното в днешно съдебно заседание копие от Етичен кодекс за поведение на служителите в БАБХ, одобрен от изпълнителния директор на агенцията, както и да се предостави възможност на ответника да приложи липсващите към административната преписка доказателства, относими към правния спор по делото.

По изложените съображения, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ като свидетели по делото по едно лице на двете страни при условията на довеждане.

УКАЗВА НА СТРАНИТЕ да посочат имената на допуснатите свидетели с писмена молба с препис за противната страна в 7-дневен срок от днес.

ПРИЛАГА за сведение по делото Етичен кодекс за поведение на служителите в БАБХ, одобрен от изпълнителния директор на агенцията.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да представи липсващите към административната преписка документи, посочени в днешно съдебно заседание от гл.юк. П. Допълнително представените доказателства да бъдат с препис за жалбоподателя и да бъдат представени най-късно в 7-дневен срок от датата  на следващото съдебно заседание.

За събиране на допуснатите доказателства делото следва да бъде отложено и съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 25.06.2019 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са уведомени.

СВИДЕТЕЛИТЕ са допуснати при условията на довеждане.

 

 

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 10.19  ч.

 

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: