П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 12.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 486/2018 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в  10:35   часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно призован, не се явява, същият се представяла от адв. К., надлежно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДУПНИЦА, редовно призован, не се явява, вместо него се явява адв. Ч., надлежно упълномощена.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА:  Оспорват се актове за установяване на задължения по декларация, издадени от гл. специалист в отдел МДТ пи община Дупница и потвърдени с решение на началника на отдел МДТ при община Дупница, с които са определени задължения за данък „Недвижими имоти“, съответно за ТБО за недвижими имоти, декларирани от жалбоподателя. Изложени са доводи за нищожност на оспорените актове с искане за обявяване нищожността на същите.

СЪДЪТ докладва определение от 12.02.2019 г.,  с което са конституирани страните в производството, приета е изпратената административна преписа във връзка с оспорените актове, дадени са указания на всяка от страните относно доказателствената тежест, която носят за установяване на относими към спора обстоятелства. 

АДВ. К.: Поддържам жалбата заедно с доказателствата, приложени към нея, както и уточнителна молба към жалбата с представените доказателства. Нямам възражения по проекто-доклада, изготвен от съда. По преписката сме описали всички нотариални актове за покупко-продажба. Ако не се четат и не могат да се установят дати и страни, моля да ми се издаде съдебно удостоверение, за да се снабдя от Агенция по вписванията с копие от тези актове. Целта е да се установи датата на покупко-продажбата на процесните имоти. В наша тежест на доказване е да докажем тези действия чрез актове за покупко-продажба. Моля съда да издаде съдебно удостоверение, което да ми послужи пред Агенция по вписванията за снабдяване със всички актове, посочени по партидите от двете декларации за закриване партиди на недвижими имоти, по които са издадени процесните актове от общината. Нямам други доказателствени искания.   

АДВ.Ч.: Оспорвам жалбата. Не се противопоставям да се издаде съдебното удостоверение, Представям и моля да приемете заповеди за установяване материалната компетентност на издателите на актовете и решението. Другите доказателства, които сте поискали с определението за насрочване, не са ми предоставени от общината и моля да ми дадете възможност за следващо с.з. да ги представя.

АДВ. К. Не възразявам да се приемат.

СЪДЪТ счита, че представените в днешно с.з. писмени доказателствени средства следва да бъдат приети по делото. Счита, че следва да бъде предоставено на жалбоподателя съдебно удостоверение, въз основа на  което да се снабди от Агенция по вписванията с копия от нотариални актове, обективиращи сделките, с предмет недвижимите имоти за които са начислени задължения за местни данъци и такси с оспорените актове.

С оглед фактическото изясняване на спора, СЪДЪТ счита, че следва да бъде предоставена повторна възможност на ответника да представи доказателства, за които са дадени надлежни указания в определението на съда от 12.02.2019 г.

По изложените съображения СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото заверени копия от Заповед № 1242 от 21.06.2012 г. на кмета на община Дупница, Заповед № 324 от 15.03.2013 г. на кмета на община Дупница и Заповед № 1243 от 21.06.2012 г. на кмета на община Дупница.

ИЗДАВА съдебно удостоверение на жалбоподателя Е.Т.К., въз основа на което да се снабди с преписи от нотариални актове, съдържащи се в Агенция по вписванията, в които са обективирани сделките с предмет имотите, за които са начислени задължения за местни данъци и такси с оспорените актове.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да представи доказателства относно релевантните за спора фактически обстоятелства съобразно указанията с определението на съда от 12.02.2019 г. 

За събиране на посочените доказателства делото следва да бъде отложено и СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 4 юни 2019 г. от 10,00 ч. за която дата страните са уведомени.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  10:47  ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                      СЕКРЕТАР: