П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  16.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

                            СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:    

постави за разглеждане: Адм.д. № 568/2018 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 13:35 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА, редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адв. С. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, не изпраща представител.

СЪДЪТ докладва, че с вх. № 1568 от 25.03.2019 г. е постъпил писмен отговор от ответника, с който се оспорва жалбата и са изложени съображения по съществото на спора. Към отговора е приложена Заповед № РД-01-39/23.06.2016 г. за заместване.

Постъпило е и становище с вх. № 1987/12.04.2019 г.  за даване ход на делото, поддържане на депозирания писмен отговор и неоснователност на жалбата.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: Постъпила е жалба от С.А.Г. *** против Заповед № ЗСПД/Д-КН-Д/4149 от 11.12.2018 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Дупница, с която на основание чл. 8в, ал. 1 и ал. 5 от ЗСПД и чл. 16а, ал. 5 ППЗСПД ѝ е отказана еднократна помощ за отглеждане на дете/деца от майка /осиновителка/ студентка, учаща в редовна форма на обучение. Иска се отмяната на същата, поради незаконосъобразност и неправилност, като се сочат подробни мотиви и основания за това. Иска се и присъждане на сторените по делото разноски.

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства. Други доказателства няма да соча.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото Отговор от Калинка Крушовска изх. № 11-00-0413#2/22.03.2019 г., Заповед № РД-01-39/23.06.2016 г. и Становище от ответника изх. № 11-00-0413#3/10.04.2019 г.  

СЧИТА делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

АДВ. С.: Уважаеми господин съдия, моля да постановите решение, с което да отмените атакуваната с жалбата заповед на директора на ДСП гр. Дупница и моля да върнете преписката на адм. орган за произнасяне  по молбата на моята доверителка за определяне на еднократна помощ за отглеждане на малко дете. Спорът между страните се развива около обстоятелството, редовна студентка ли е моята доверителка или не, като противната страна твърди, че същата, след като е прекъснала образованието си, няма право на такова обезщетение. Подробни съображения защо считам, че моята доверителка все още е редовен студент, че прекъсването на образованието не означава отписване от висшето учебно заведение, съм изложила в самата жалба и моля при постановяване на Вашия съдебен акт да вземете предвид тези мои съображения, да ги приемете за основателни и отмените административния акт като незаконосъобразен. Моля да присъдите на С. Гогова сторените деловодни разноски, за което представям списък.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок, от което страните ще получат преписи.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 13:40  ч.

 

 

 

                                                                                                                                  СЪДИЯ:

 

 

 

                           СЕКРЕТАР: