П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 11.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на единадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА               

            

с участието на секретар: Светла Кърлова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 3/2019 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в  10.25  часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно призован, се явява лично и с адв.  С. по представено пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, се явява лично.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА ДЕПОЗИРАНАТА ЖАЛБА: В.Й.Г., съдебен адрес ***8 оспорва разпореждане УРИ348р-15872/19.12.2018г. на полицейски орган – мл.ПИ при РУ Дупница. Развива съображения за незаконосъобразност с оглед допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон.

АДВ. С.:  Поддържам жалбата, моля да приеме административната преписка изпратена от административния орган. Моля да бъде изискана справка от Дирекция „Национална система 112“ на МВР гр. София, относно обстоятелството на дата 10.12.2018 г. подаван ли е сигнал от С.Н.Г. от телефонен № 0896230245. Моля, също така  да бъде призован и разпитан като свидетел мл. инспектор Аспарух Кирилов Ралчев от РУ Дупница, изготвил докладна записка № 15239 от 10.12.2018 година. Тъй като представеното копие е нечетливо на докладната записка, с показанията му ще установяваме отразеното в другата докладна записка,  съвсем лаконично, че е  имало депозирана жалба от жалбоподателя, във връзка със същия случай, за който е сезиран и органът издал разпореждането, което се обжалва.

  ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата, няма да соча доказателства. Всичко, каквото е било налично по преписката е изпратено на Районна прокуратура гр. Дупница.

СЪДЪТ, след като изслуша становището на страните по делото счита, че следва да приеме като доказателства по делото съдържащите се такива в административната преписка, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото съдържащите се такива   изпратени като преписка от Районна прокуратура Дупница по опис.

СЪДЪТ намира за основателно и искането на процесуалния представител на жалбоподателя за събиране на гласни доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание, при условията на призоваване като свидетел на страната на жалбоподателя А.К.Р., който да бъде призован на служебния му адрес РУ -Дупница.

СЪДЪТ намира за основателно и искането за изискване на справка, с оглед подаден сигнал на тел. 112  от лицето С.Н.Г., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Дирекция „Национална система 112“ на МВР гр. София справка за обстоятелството, подаден ли е сигнал на тел. 112 от лицето С.Н.Г. на 10.12.2018 г. от тел. 0896230245.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания на този етап.

СЪДЪТ намира делото за неизяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА за 06.06.2019 г. от 10.30 часа, за която дата и час страните уведомени.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ свидетеля.

ДА СЕ ИЗИСКА справката от Дирекция „Национална система 112“ на МВР гр. София.

 

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 10.32   ч.

 

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

               СЕКРЕТАР: