П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 12.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 8/2019 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в  11:23  часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно призован, се представлява от адв. С. с  пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, се представлява от гл. юк. Х. А. с пълномощно по делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: Оспорва се отказ на изп. директор на Агенция по заетостта да изплати сума, представляваща 85% от стойността на 20 броя ваучери по искане за плащане, депозирано от оспорващия ЕТ за обучение по професионална квалификация за трета степен по професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“. Оспорващият  прави оплаквания за нарушение на чл. 146, т.1, 3 и 4 АПК с искане за прогласяване на нищожност на оспорения акт, а при условията на евентуалност, за неговата отмяна. 

СЪДЪТ докладва определение от 12.02. 2019 г.,  с което са конституирани страните в производството, приета е административната преписка във връзка с оспорения акт. На осн.  чл. 170, ал. 3 АПК са дадени указания на страните  относно доказателствената тежест в процеса. 

СЪДЪТ докладва писмено становище от името на юк. А., като проц. представител на ответника, в което се прави възражение за процесуална недопустимост на жалбата, възражение за неподведомственост на спора пред административния съд и искане за обединяване на всички административни дела, заведени от жалбоподателя срещу откази на изп. директор на Агенция по заетостта.

АДВ. С.: Уважаема госпожо Председател, поддържаме жалбата на основанията, посочени в нея. Считаме, че обжалваният отказ се явява индивидуален административен акт, който подлежи на контрол по реда на АПК, във връзка със ЗУСЕСИФ, като с оглед определяне подсъдността и компетентността на настоящия съд, делото започна от Административен съд – С. град, стигна до Благоевградския административен съд и накрая се повдигна препирня за подсъдност и ВАС реши, че е подсъдно на КнАдмС, поради което считаме, че са неоснователни възраженията на ответния адм. орган за липса на компетентност на настоящия съд.

Поддържаме исканията си, а именно за разпит на двама свидетели, които да доведем за следващо с. з. и за назначаване на съдебно-графическа експертиза, с оглед възраженията ни за нищожност на оспорения административен акт с оглед на това кой го е подписал и дали е подписан от изп. директор на Агенцията по заетостта.  Бихме искали да предложим от списъка на вещите лица, обнародван в ДВ 2009 г. две вещи лица графолози.

Представям и моля да приемете оригинал на оспорения отказ, обективиран в Писмо рег. № ДОб-ВЗЛ-0816-1469#14 от 14.06.2018 г., както и оригинал на писмо, за което се сочи, че е подписано от изп. директор на Агенция по заетостта №  ДОб-ВЗЛ-08-01-2583#20 от 23 май 2018 г. Вещите лица, които предлагам са С. П. А., вещо лице графолог, тел. ********** с адрес: С., ж.к. „Л.“, бл. 503, вх. Б, ет. 6, ап. 9 или вещо лице Л. С., също експерт графолог с достъп до класифицирана информация, ниво „Секретно“,   тел. ********** от гр. С., ж.к. „К. С.“, бл. 181, ет. 11, ап. 46.

ЮК. А.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам предявената жалба. Поддържам писменото становище - отговор на жалбата.  Моля да приобщите по делото всички доказателства. Жалбата е процесуално недопустима, тъй като уведомителното писмо, въз основа на което е заведено административното дело, не представлява ИАА по смисъла на чл. 21 АПК и не подлежи на обжалване по предвидения в него ред.

На второ място, уведомителното писмо няма реквизити на ИАА по смисъла на чл. 59 АПК.

На трето място, съгласно § 149, ал.4 от ПЗР към ЗИД АПК считам, че този спор се отнася към градските съдилища. Така подадената жалба моля да оставите без разглеждане, а производството по делото да се прекрати. Считам, че обжалването представлява гражданскоправен спор.

По отношение на исканията на жалбоподателя, оспорвам искането за назначаване на съдебно-графическа експертиза на подписа, положен от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Считам, че е неоснователен и неотносим към предмета на делото и моля да се остави без уважение.  Оспорвам искането на жалбоподателя за допускане на двама свидетели при режим на довеждане, понеже те са участници в курса и имат интерес от изхода на делото. Нямам искания.

По възраженията и исканията на ответника, СЪДЪТ счита същите за неоснователни поради следното: въпросът, относно характера на оспорения акт и компетентността на административния съд по предявения спор е решен с определение на ВАС по Адм. дело № 14637 от 2018 г. Извън горното е необходимо да се посочи, че оспореният акт има характеристиките на административен акт,  доколкото е издаден във връзка с изпълнението на договор, сключен в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на чл. 43 и следващи от ЗУСЕСИФ.

С оглед горното и съгласно разпоредбата на § 149, ал. 4 от ПЗР ЗИД АПК,  административният спор във връзка с акта на изп. директор на Агенция по заетостта е от компетентността на административните съдилища. 

Искането за обединяване на административните дела е неоснователно поради това, че предмет на оспорване във всяко от административните дела е самостоятелен административен акт, а съвместно разглеждане на споровете по жалбите, би създало сериозни затруднения както за движението на делото, така и във връзка с процеса на събиране на доказателства и решаване на споровете. 

Във връзка с доказателственото искане на жалбоподателя за назначаване на експертиза, СЪДЪТ счита за основателно, същото е във връзка с релевираните в жалбата възражения за нищожност на оспорения акт, поради липса на материална компетентност. 

СЪДЪТ счита за неоснователно искането за допускане на гласни  доказателства доколкото обстоятелствата, които жалбоподателят желае да установи чрез разпита на свидетели, следва да бъде установено с писмени доказателства, в който смисъл е разпоредбата на чл. 164, ал.1, т.3 ГПК вр. чл. 144 АПК.

Представените в днешно с. з. писмени доказателства СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети по делото. 

По изложените съображения СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ исканията на ответника за прекратяване на производството по делото поради недопустимост на жалбата и липса на компетентност на административния съд, както и за обединяване на производството по административните дела, образувани по жалби срещу откази на ответника.   

ПРИЕМА като доказателства представените от жалбоподателя в днешно с.з. Писмо рег. № ДОб-ВЗЛ-0816-1469#14 от 14.06.2018 г., обективиращо отказа на изп. директор на Агенция по заетостта в оригинал, както и писмо от 23.05.2018 г. подписано от изпълнителния директор на Агенция по заетостта в оригинал.   

НАЗНАЧАВА съдебно-графологична експертиза, която да бъде изпълнена от вещото лице С. П. А. от гр. С.,  който след като се запознае с доказателствата по делото и използва за сравнителен материал подписите върху приетите в днешно с.з. документи, да даде отговор на въпроса, посочен в жалбата.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 150 лв., който да бъде внесени от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ОТХВЪРЛЯ доказателственото искане на жалбоподателя за разпит на свидетели.   

За изпълнение на назначената експертиза делото следва да бъде отложено и СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 4 юни 2019 г. от 11,00 часа за която дата и час страните уведомени.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на вносна бележка за внесен депозит.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11:43   ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                      СЕКРЕТАР: